Administratief Memoriaal der Provincie Limburg - derde deel/register

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Register op het Administratief Memoriaal der Provincie Limburg
III Deel, N.o 1 à 49 ingesloten.
1ste half-jaar 1818


A[bewerken]

Aardappelen.
Nader verbod van het gebruik derzelve, tot het distilleeren van sterke dranken
 • Opgenoemd verbod ingetrokken
Afstanden
der gemeenten van de hoofdplaatsen der kantons, der arrondissementen en der provincie. Opmaken van eenen staat derzelve bevolen
 • Nadere aanschryving deswegens
Armen.
Verscheidene renseignementen omtrent den staat derzelve gevraagd

B[bewerken]

Bedelaars en Landlopers.
De vroegere instructien daar omtrent stiptelyk natekomen
Belastingen
(directe) bepaling omtrent het volgdingen van alle reclamatien voor die van 1817
 • Toezending van twee besluiten omtrent den aanslag der officieren
Belastingen.
Bepaling der contingenten van elke gemeente in de grondbelasting en die op het personeel en meubilair en op de deuren en vensters voor 1818
 • Abuis in bovenstaande bepaling aangewezen
 • Bepaling der termynen binnen welke de reclamatien moeten worden ingediend
Betaling
van sommen aan de gemeenten uitbetaald voor militaire prestatien, en hoedanig de verdeeling daar van te doen
Beursen.
Eene opgave gevraagd van die welke door de openbare gestichten bezeten worden
Biddag.
Zie Waterloo
Boekwyt.
Het verbod van den uitvoer opgeheven
Boeten van politie.
Circulaire omtrent de wyze van invordering, en het gebruik derzelve
Briefport.
(Bepaling omtrent de vrijdom van) waar van de gemeente-Besturen kunnen genieten
Burgerlyken-Stand.
Aanschryving montrent het overbrengen der registers, en het opmaken van de akten

C[bewerken]

Cachetten.
Zie Handteekeningen
 • Zie Wapens
 • Aanschryving omtrent het doen vervaardigen derzelve

D[bewerken]

Domaniale Pachten.
Zie Prys der granen.

E[bewerken]

Eiking
der maten en gewigten. Zie Maten en gewigten.

G[bewerken]

Galeiboeven.
Last tot het nemen van voorzorgen, tegen dezulke welke, naar hun ontslag, in de gemeenten terugkeeren
Geboorten en Sterften.
Staten daar van over de jaren 1815, 1816 en 1817 intezenden
 • Nadere aanschryving deswegens
Geestelykheid.
Mededeling van de bepalingen van het besluit van 6 november 1813, omtrent de bewaring van het bestuur van derzelver goederen
Gemeente-goederen.
Formaliteiten, welke by den voorgestelden verkoop van dezelve moeten gevolgd worden
 • Zie Verdeeling
Gemeente Rekeningen.
Byeenroeping der Gemeente-Raden, tot de opneming van die van 1817
Gemeente Schulden.
Bepalingen omtrent de betaling derzelve
Graan-Pacht.
Zie Pacht
Groote-Wegen.
Maatregelen van politie, tot het behoud van dezelve

H[bewerken]

Handteekening.
De Maires moeten hunne handteekeningen, en die hunner adjunkten benevens een afdruksel van het cachet hunner gemeenten, aan de regtbank van het arrondissement inzenden
Honden.
Besluit omtrent het loslopen derzelve
Huisvesting
en voeding der pruissische troepen. Aankondiging van betaling deswegens

J[bewerken]

Jagt.
Het nemen van maatregelen tegen de jagtstroperyen geboden

K[bewerken]

Kadaster.
Eenige gemeenten aangewezen voor de parceels-wyze afmeting in 1818
Karren.
Besluiten omtrent de breedte der velgen van de raderen
Kerkfabrieken.
Aanschrijving omtrent het wederbeleggen van afgeloste kapitalen en andere gelden

L[bewerken]

Leverancien aan pruissische troepen.
Betaling daar van aangekondigd
Liquidatie met Frankryk.
Aankondiging van den ontvangst van eenige borderellen van betaling
 • Idem wegens den ontvangst van de borderellen van betaling der borgtogten van de debitanten van tabak
 • De ontvangst van eenige andere borderellen aangekondigd
Der oude en gevestigde schuld, en Nederlandsche agterstand, bepaling deswegens
 • Nadere bepaling deswegens medegedeeld

M[bewerken]

Maten en Gewigten.
Eiking voor 1818
 • Het onderwys van het nieuw stelsel op alle de scholen van het Ryk geboden, en mededeeling van het besluit omtrent dat stelsel
Middelprysen
der levens-middelen, fourrages en brandstoffen;
 • Bepaling derzelve voor december 1817
 • Bepaling derzelve voor january 1818
 • Bepaling derzelve voor february 1818
 • Bepaling derzelve voor maart 1818
 • Bepaling derzelve voor april 1818
 • Bepaling derzelve voor mei 1818
Militairen,
in vroegere oorlogen dan die van 1815 verminkt geworden, kunnen in het invaliden-huis worden opgenomen, etc.
 • Geene prolungatie van verlof mag aan dezelve worden verleend, dan in de uiterste noodzakelykheid
Militaire prestatien.
Resolutie omtrent de verdeeling der aan de gemeenten uitbetaalde sommen deswegens

N[bewerken]

Nabuur-wegen.
Aanschryving omtrent de te doene reparatien aan dezelven
Nagtwagten.
De verlofgangers der nationale militiee, zyn in hunne gemeenten tot den dienst derzelve verplicht
Nationale Militie.
Bepaling omtrent de twee maandelykse inspectien der met verlof zynde manschappen
 • Aanwijzing der verschillende kantons aan de onderscheidene ambtenaren voor de functien van militie commissarissen
 • Benoeming voor elke gemeente van twee leden van den gemeenten-Raad tot het teekenen en afgeven der attesten en certficaten voor 1818
 • Bepalingen omtrent het ontslag van een vyfde gedeelte der manschappen van de ligting van 1815, welke zedert hunne inlyving regt op vrystelling hebben gekregen
 • Tydstip der loting voor 1818 vastgesteld
 • Verandering der tydstippen voor de inspectien der met verlof zynde manschappen, gedurende de maand maart
 • Opgave der gewone en buiten gewone contingenten voor 1818
 • Verandering in de vastgestelde tydstippen voor de laatste inspectie der met verlof zynde manschappen
Mededeeling van een koninklyk besluit. Z. M. bevattende eene nadere omschryving van de 5, 11, 17 en 27 militie kantons
 • De met verlof zynde manschappen van de ligting van 1818, moeten in de maand july op hunne korpsen wederom worden gederigeerd.
Notarissen
zie Verpachtingen

O[bewerken]

Octroijen.
Mededeeling van een koninklyk besluit, houdende bepalingen van eenen uiterlyken termyn, binnen welken de regeling der oude octroijen moet zyn geeindigd
Officieren.
Zie Belastingen
Onderwys.
Zie Maten en gewigten
Opgaven.
De spoedige inzending van die, welke by de secrete aanschryvingen van 10 en 24 december ll. zijn gevraagd
Oude benaming der provincie.
Zie Paspoorten

P[bewerken]

Pachten in Granen.
Bepaling van den prys derzelve voor verevening by den afkoop van renten in natura verschuldigd
Paspoorten.
Bepalingen omtrent het afgeven van dezelve
 • In dezelve de oude benaming der provincie niet te gebruiken
 • Bepaling omtrent de uitgifte der buitenlandsche
Pastoors.
Den ouderdom van 70 jaren bereikt hebbende, genieten derzelver tractementen, zonder korting van het door hun genoten pensioen
 • Nadere bepaling deswegens
Patent-regt.
Mededeeling van een besluit van Z. E. de Minister van Financien omtrent de heffing van hetzelve voor 1818
Pensioenen.
Aankondiging van de opening van de betaling derzelve
Percepteurs.
Bepaling van derzelver remisen
Politie.
Zie Boeten van politie
Platteland.
Zie Reglement
Pretentien
ten laste van het Ryk voor het dienstjaar 1817 moeten voor den 25 juny ingediend worden
Provinciale Staten.
Zie Reglement
Pryzen der Granen.
Bepaling van dezelve voor den ontvangst der domaniale pachten in natura verschuldigd

R[bewerken]

Registratie
en domeinen. Verandering gemaakt in de organisatie der bureaux te Maestricht
Reglement
omtrent de zamenstelling van de staten der provincie. Extract uit hetzelve
 • Van bestuur voor het platteland der provincie
Rekeningen.
Zie Gemeente-Rekeningen
Renseignementen.
Zie Opgaven
Renten
van Nederlandschen oorsprong op het grootboek van Frankryk ingeschreven, kunnen van nu af vryelyk vervreemd worden
Rupsen-nesten.
Besluit omtrent het uithalen van dezelve

S[bewerken]

Salpeter.;Mededeling van twee koninklyke besluiten, omtrent het trekken van denzelven
Schippers
(vreemde) hebben het regt tot het inladen en vervoer van koopwaren en andere goederen
Snoeijen
der bomen langs de groote wegen. Besluit deswegens
Sterften.
Zie Geboorten
Stropers.
Zie Jagt
Successie-regt.
Tot den ontvangst van herzelve moeten er maandelyksche staten der sterfgevallen worden ingezonden

V[bewerken]

Vee-fonds.
Bepalingen omtrent de aanvragen tot schadeloosstelling voor gedood vee
Verdeeling
van gemeente-goederen tussschen Zonhoven en eenige andere gemeenten. Resolutie deswegens
Verevening
der oude schulden. Zie Liquidatie
Verpachtingen
ten behoeve der publieke gestichten, salaris der Notarissen daar voor bepaald
Visschery.
Sluiting derzelve in het 5 jagt-distrikt bepaald
Visschery.
Idem in de overige gedeelten der provincie
Voerkarren.
Zie Karren
Vondelingen en verlatene kinderen.
Bepalingen omtrent de admissie en het beheer derzelve

W[bewerken]

Wapens.
Mededeling van een koninklyk besluit omtrent het behouden of verkrygen van wapen door de steden en gemeenten en het gebruiken van cachetten
 • Nadere aanschryving deswegens
Waterloo.
Een dank-en-biddag tegen den 18 juny, verjaardag van de overwinning aldaar behaald, uitgeschreven

Z[bewerken]

Zetters.
Verdeeling der aan dezelve voor 1817, toegestane schadeloosstelling voor het werk der patenten
 • Lyst van kandidaten voor de benoeming van die van 1818, gevraagd