Administratief Memoriaal der Provincie Limburg - derde deel - No. 1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Administratief Memoriaal der Provincie Limburg
No. 1

Aanschrijving van 6 january 1818 n. 22, omtrent de twee maandelyksche inspectien der met verlof zynde manschappen der nationale militie.

Maastricht, den 6 january 1818.
De Gouverneur der provincie Limburg, Ridder van de Orde van den nederlandschen Leeuw,
Uit de deswegens ontvangene rapporten ontwarende, dat onderscheidene verlofgangers der nationale militie, verzuimen de by de wet voorgeschrevene twee maandelyksche inspectien, bytewoonen, onder voorgeven door veele, dat zy van het tydstip dier inspectien geene kennis dragen;

Schryft de respective gemeente-Besturen in de provincie aan, om zich stiptelyk te gedragen, naar de bepalingen by de art. 179 en 180 der wet van 8 january 1817, en onze circulairen van den 18 augustus daaraanvolgende n. 15, en 10 november n. 2, voorkomende, en nodigd dezelve speciaal uit, om de zich in hunne respective gemeenten bevindende verlofgangers, individueel aan te manen, om de ten dezen op hun rustende verplichting, met naauwgezetheid na te komen, en in geval van vertrek naar eene andere gemeente, daar van behoorlyk kennis te geven, zoo wel aan het gemeente Bestuur der plaats welke zy verlaten, als die waar naar toe zy zich begeven.


De Goeverneur, C. DE BROUCKERE