Anoniem/Berichten/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Berichten
Auteur(s) Anoniem
Datum 16 september 1911
Titel Berichten
Tijdschrift Bouwkundig Weekblad
Jg, nr, pg 31, 37, 448
Opmerkingen Joseph Cuypers vermeld als Jos Cuypers
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

BERICHTEN


De St. Jacobskerk te Vlissingen. Nu de eerste schrik van den grooten brand, die deze kerk en toren geheel verwoestte, voorbij is, worden ernstige plannen beraamd, om tot spoedigen herbouw over te gaan en het laat zich aanzien, dat, als de plannen tot herbouw met behulp van Rijk, Gemeente en Particulieren verwezenlijkt kunnen worden, de oude kerk op waardige wijze vervangen wordt.
De oude kerk was slecht onderhouden en verkeerde in een jammerlijken toestand; in de Midd. Ct. schrijft de heer v. Brucken Fock hierover. Het onderste gedeelte van den toren – zegt hij – was tot op een hoogte van ± 20 M. met Portland-cement behandeld; de Westelijke topgevel en de gevel van het Noordelijk transept waren met dezelfde specie besmeerd; de fraaie, met gestyleerde koolbladeren rijk versierde kolommen waren zorgvuldig gewit en gekalkt; zoowel het Noordelijk als het Zuidelijk dwarsschip ware door muren van het schip der kerk gescheiden; veel van het aanwezige eikenhout was geverfd, moderne aanbouwsels, zooals de kosterswoning, ontsierden het geheel, en tot overmaat van ramp waren de spitsboogramen, voor zoover zij niet waren dichtgemetseld, voorzien van ijzeren raamlijsten in plaats van de daarbij behoorende 14e eeuwsche steenen venstertraceeringen. Kortom, het gebouw was treurig mishandeld, en deze toestand was dan ook oorzaak, dat de Vereeniging „Nehalennia” zich onlangs wendde tot Jhr. Mr. Victor de Stuers, met verzoek zijne medewerking te willen verleenen, ten einde te geraken tot een restauratie van het gehavende bouwwerk.
Haarlem. Op zijn adres aan burgemeester en wethouders van Haarlem in zake de wenschelijkheid, hoog opgaand geboomte zooveel mogelijk in het belang van het stadsschoon te behouden, ontving de bond Heemschut als antwoord, dat dit college aan den inhoud van het adres aandacht heeft geschonken en dat de boomen aan de Parklaan niet zullen worden geveld.
Nijmegen. Onze Correspondent schrijft: Hier bestaan voor 1912 wederom tentoonstellingsplannen. Zeer veelzijdig schijnt deze attractie voor vreemdelingen te zullen worden, we hoorden noemen afdeelingen voor sport, bloemen, schilderijen en vee.
En voor architecten zal er mede veel schoons te zien zijn:
Heidelberg zal tijdelijk en gedeeltelijk aan den linker-Waaloever bij het Valkhof verrijzen. Het grootsche denkbeeld is als volgt: een hoofdgebouw op het Kelfkensbosch, een nabootsing van Alt-Heidelberg op het lage deel van het Valkhof en een fragment van het Heidelberger Schloss in het Hunerpark.
Gaat dat zien! Gaat dat zien!
De St. Quirinus-kerk te Halsteren. De Gemeenteraad van Halsteren heeft besloten zich tot het Rijk en de Provincie te wenden om subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw voor gemeente-doeleinden volgens de plannen van Jos Cuypers.
De gemeente wil 40% bijdragen in de kosten, mits het overige door Rijk en Provincie worde bijgedragen. Alzoo zou het fraaie Gothische Kerkgebouw der oudheid aan de hand des sloopers worden onttrokken en voor de provincie Noord-Brabant een monument voor het nageslacht behouden blijven.


Alg. H. Bl.


Een nieuwe uitvinding. Door den ingenieur van het waterschap Schouwen, jhr. De Muralt te Zierikzee, reeds bekend door verschillende vindingen op het gebied van zeeweringen, is een nieuw toestel bedacht en in toepassing gebracht om het waterbeloop van een dijk zonder afdamming droog te leggen. Het toestel bestaat uit een op eigenaardige wijze geconstrueerd schip dat tegen den oever wordt gevaren. Het toestel is in België bij een kanaalwerk met succes in toepassing gebracht.
Prijsvraag Monument Maceo. Blijkens bij de Regeering ontvangen bericht is eene internationale prijsvraag uitgeschreven voor de oprichting, in de stad Havana, van een monument ter gedachtenis aan den generaal Antonio Maceo. De Cubaansche legatie hier te lande (’s-Gravenhage, Parkstraat 10b) verstrekt dagelijks van 4 tot 5 uur alle verlangde inlichtingen.
De bouwvallen van Sennessa. In de bouwvallen van Sennessa, een in de oudheid om haar geneeskrachtige bronnen vermaarde stad in de Campagna, is een marmeren beeld gevonden, een uit de zee opstijgende Venus. Het moet een werk zijn van voortreffelijke qualiteiten; de kop en de armen ontbreken. De torsa is geplaatst in het nationaal museum te Napels.


Alg. H. Bl.