Architectura/Jaargang 5/Nummer 5/Prijsvraag voor het ontwerpen van drie diploma's voor het Gen. Limburg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Prijsvraag voor het ontwerpen van drie diploma’s voor het Gen. „Limburg.” Provinciaal genootschap voor geschiedk. wetenschappen, taal en kunst’ door een anonieme schrijver en Red. Architectura'
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 5 (zaterdag 30 januari 1897), p. 30. Publiek domein.

[ 30 ]

PRIJS­VRAAG VOOR HET ONT­WER­PEN VAN DRIE DI­PLO­MA’S VOOR HET GEN. „LIM­BURG.” pro­vin­ciaal ge­noot­schap voor ge­schiedk. we­ten­schap­pen, taal en kunst.

 De Vereeniging „limburg,” provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst heeft in hare algemeene vergadering van 20 december 1896 besloten, tot aanmoediging der Versierings- en Verluchtingskunst, een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerpen van de drie volgende diploma’s, met mededinging voor alle Nederlandsche kunstenaressen en kunstenaars:

  I. Een Diploma van lidmaatschap van het genootschap „limburg.”
II. Een Diploma van lidmaatschap van eene Muziekvereeniging.
III. Een Eind-Diploma voor leerlingen van eene Lagere School.

 Voor elk der drie genoemde ontwerpen worden uitgeloofd:
 1o. een eerste prijs (verguld zilveren medaille met diploma),
 2o. een tweede prijs (zilveren medaille met diploma).
 De inzending der ontwerpen moet, vrachtvrij, geschieden vóór 1 juli 1897, aan den Secretaris van het genootschap (den heer a. f. van beurden, Landmeter van het Kadaster, te roermond.)
 De ontwerpen zullen beoordeeld worden door eene Jury bestaande uit de Heeren:

jos. thissen, Leeraar aan de School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, Atelier voor Beeldhouwkunst, roermond, Voorz.
j. gabriëls, Hofkalligraaf, Letterkundige, roermond, Secretaris,
j. berens, Directeur van de School voor Nuttige en Beeldende kunsten, Kunstschilder, roermond.
ch. nicolas, Atelier voor Glasschilderkunst, Lid van den Gemeenteraad, enz., roermond.
k. van der schuit, Leeraar aan de School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, Architect, roermond.

VOORWAARDEN.

 a. De ontwerpen moeten zóó vervaardigd zijn, dat ze geschikt zijn tot reproductie.
 b. De afmetingen der teekening moeten zijn 30 bij 40 cM., in hoogte of breedte, naar verkiezing. (De witte rand is in gemelde afmetingen niet begrepen.)
 c. De diploma’s moeten vervaardigd worden: I en II in 1, 2 of 3 kleuren, III in 1 kleur.
 d. In de benedenhelft moet voldoende ruimte gelaten worden voor 5 à 6 handteekeningen.
 e. Stijl, manier van opwerking, aanbrengen van wapens en allegorische voorstellingen, worden aan den ontwerper overgelaten.
 f. De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van het Genootschap.
 g. Ieder der ontwerpen moet ingezonden worden ongeteekend, voorzien van een motto. Dit motto moet ook aangebracht zijn op eene verzegelde enveloppe, waarop tevens voorkomt een correspondentie-adres. In gemelde enveloppe moet eene tweede verzegelde enveloppe gesloten worden, waarop een geheim merk, en waarin de naam des vervaardigers is besloten.
 h. Ieder inzender verbindt zich door de inzending, zich in alle gevallen aan het oordeel en de uitspraak der Jury te onderwerpen.
 i. Het Hoofdbestuur van het Genootschap behoudt zich voor, alle ingezonden ontwerpen tentoon te stellen, en dit zoowel te roermond in het lokaal van het Genootschap (unie, Markt), als elders.
 j. De niet bekroonde ontwerpen zullen na mededeeling van het geheim merk, binnen veertien dagen na de sluiting der laatste tentoonstelling, aan het opgegeven correspondentie-adres teruggezonden worden.

Gedaan te roermond, 21 december 1896.

 Het zou zeer wenschelijk zijn dat de prijsuitschrijvers in de voorwaarden opnamen de bepaling, dat, met de uitspraak der jury ook een rapport van de beoordeeling zal worden openbaar gemaakt.

red. architectura.