Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/In een Vergadering der Vereeniging van Oudleerlingen der Ambachtsschool te 's Gravenhage

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘In een Vergadering der Vereeniging van Oudleerlingen der Ambachtsschool te ’s Gravenhage, gehouden 30 Januari jl. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 36. Publiek domein.

[ 36 ]  — In een Vergadering der Vereeniging van Oudleerlingen der Ambachtsschool te ’s gravenhage, gehouden 30 januari jl. werd door den heer l. a. sanders een belangwekkende lezing gehouden over Cementijzerwerken naar het stelsel „Monier,” toegelicht met proeven van draagkracht en met afbeeldingen van werken, naar dit stelsel uitgevoerd.
 Ruim 1½ uur wist de spreker zijn gehoor, waaronder vele bouwkundige vakmannen — te boeien; achtereenvolgens besprekende de geschiedenis, waaruit hij aantoonde dat, ondanks de aanspraken van anderen, Monier, naar wien dit stelsel is genoemd, als de uitvinder daarvan moet beschouwd blijven; — de literatuur die, ofschoon van jonge data, blijkens het ter vergadering aanwezige, al uit heel wat bijdragen bestaat; de theoretische en practische bezwaren, daarin tegen dit stelsel ontwikkeld, welke, voorzoover zij naar sprekers oordeel op onjuiste vooronderstellingen of gevolgtrekkingen berusten, door hem zaakkundig worden weerlegd; de proefnemingen van draagkracht, blijkens de aanwezige staten in sprekers toelichting, met veel zorg gedaan; — de verschillende werken, naar dit stelsel reeds uitgevoerd in het binnen- zoowel als in het buitenland, waarvan talrijke phothographieën langs de wanden der vergaderzaal waren opgesteld.
 Een en ander gaf den indruk dat met dit stelsel van cementijzerwerk zich een afzonderlijk vak baan breekt, te belangrijk en te veelomvattend om er zich „en passant” een oordeel over aan te matigen, — dat de daarvoor ten beste gegeven theorieën, bij mangel aan voldoende proefnemingen, nog onbetrouwbaar zijn, weshalve practische ervaring hier nog de voorkeur verdient, — en dat men zich noch voor de theorie noch voor de praktijk van dit vak bij voorkeur naar het buitenland heeft te wenden, wijl blijkens sprekers mededeelingen, door feiten gestaafd, Nederlandsche beoefenaren van dit vak, daarin glansrijk met het buitenland wedijveren.