Arnoldus Montanus/De Nieuwe en Onbekende Weereld/Opdragt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Frontispice & Titel De nieuwe en onbekende weereld, of, Beschryving van America en 't zuid-land (1671) door Arnoldus Montanus

Opdragt

Extract uit de Privilegie
De schrijver Arnoldus Montanus is in 1683 gestorven dus valt dit werk in het Publiek domein
[  ]

OPDRAGT
Aen den Doorluchtigen Hoog-gebooren Furſt en Heere,

HEER JOAN MAURITS

PRINS van NASSOUW

Grave van Katzenellebogen, Vianden en Diets, &c.
Heer van Beilſteyn, Groot-Meester des Ordens des heiligen Johannes van Jeruſalem, door der Mark, Saxen, Pomeren en Wenden; Stadthouder van de Furſtendommen Cleve en Minden, mitſgaders de Graefſchappen vander Mark en Ravensbergen, &c. Eerſte Veldmaerſchalk van den Staet der Vereenigde Nederlanden, Collonel, Gouverneur der Stad en omleggende Forten van Weſel.


E Nieuwe Weereld America en 't Onbekende Zuid-land, bondig afgemaelt op deſe bladeren door Arnoldus Montanus, uit veelvoudige ſchriften bekend, worden u, Hoog-geboorene Prins, in alle eerbiedigheid opgedraegen. Gy zelf verſchaft geen klein gedeelte tot de ſtoffe aen [  ]dit tegenwoordig boek : die over America zeeghaftige standaerden voerde : toen de Weſt-Indiſche Maetſchappy des Vereenigden Nederlands U E. op droeg 't hoogſte bewind van Braſil : welk als noch over de wijde plas der Oceaen wijdluſtig roept : hoe een Naſſouwſche Vorſt haer woeſte boodem acht jaer betreeden heeft, tot ſchrik van Portugal, voort-zetting der Nederlandſche moogendheid, en verwondering des gantſchen aerdboodems. Waerlijk, Doorluchtigste Heer, gy zyt de eerſte, die, volgens 't loffelijk voorbeeld van de beruchtste volkeren en veld-heeren, de Naſſouwſche wapenen onder een andere hemel diervoegen manhaftig gevoert hebt : dat zoo lang Porto Calvo, Maragnan, Parayba, rio Grande, 't Reciffo, Olinda en de vordere Brasilsche steden, sterkten, rievieren en landen blijven zullen, de geheugenis uwer helden-daeden blijven zal. Nederland had hier genoegzaeme proeven af gezien voor Grol, 's Hartoogenbosch, Maestricht, Rhynberk, Schenken-schans, in vordere belegeringen en togten tot af-breuk der Spaensche moogendheid ; maer gy hebt Nederland te klein geoordeelt, om te verstrekken tot wapen-school, alwaer ieder over uwe krijgs-oefening verbaest stond. De groote weereld, eerst door Columbus aengewesen, en zedert by Americus Vesputius nader ontdekt, opende een ruim veld, op welk gy voorzichtig te velde trok, gelukkig slag leverde, omzichtig steden en sterkten belegerde, zeeghaftig tot haer poorten introk, konstig beziens-waerdige gebouwen timmerde, zachtmoedig onder wreede, beleefd onder woeste, goedertieren onder boosaerdige, godsalig onder goddeloosen. Gy zijt de [  ]beruchte voetſtappen der Romainen na-geſtapt; die, daerze Italien beheerſcht hadden, oordeelden niet verrichtte hebben, tenzy haer wapenen over-ſcheepten na Aſie en Africa. Maer hier in overtreft uwe manhaftedapperheid die vermaerde oorlogs-blixems, dat gy niet alleen verder over d’ Oceaen den Spanjaerd in een Nieuwe Weereld aentaſte ; maer ook ‘t Euangelium derwaerds voerde: en zeege-praelde, niet min wegens verſlaegene vyanden, als bekeerde afgooden-dienaers en ongeſchikte heidenen tot Chriſtus gebragt. Een groot deel der bladeren van dit tegenwoordig werk is beſchreeven met zulk een ſtof, welke uwe manhafte daeden, Doorluchtigste Vorst, te meer tegen de vergetelheid bewaerd, alzoo in verſcheide taelen te voorſchijn komt: ten einde Vrankrijk, Duitſland, Britannien en de Latijnen zonder tolk konnen leſen,’t geen Joan Maurits, tot luiſter der Naſſauwſcheſtamme, verricht heeft. Verwaerdig dan, Hoog-geboren Heer, dit boek met goede oogen aen te zien, daer het aen ‘t voor-hoofd pronkt metuwe Achtbaere naem: hoewel ‘t uwe helden-ſtukken ſlapper beſchrijft, als gy de zelve verricht hebt.

Uwe alder-onderdaenigste
dienaer


Jacob Meurs.