Bouwkundig Weekblad Architectura/Jaargang 55/Nummer 1/Officieele mededeelingen aan de vereenigingen behoorende bij het nummer van 6 Jan. 1934

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Officieele mededeelingen aan de vereenigingen behoorende bij het nummer van 6 Jan. 1934
Auteur(s) Anoniem
Datum 6 januari 1934
Titel Officieele mededeelingen aan de vereenigingen behoorende bij het nummer van 6 Jan. 1934
Tijdschrift Bouwkundig Weekblad Architectura
Jg, nr, pg 55, 1, z.p.
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN AAN DE VEREENIGINGEN
No. 1 BEHOORENDE BIJ HET NUMMER VAN 6 JAN. 1934 No. 1

DE REDACTIE VERGADERT IEDEREN DINSDAG OM 10 UUR DES VOORMIDDAGS. MEN WORDT VERZOCHT STUKKEN EN BRIEVEN AAN DE REDACTIE VOOR DIT UUR TE BEZORGEN WETERINGSCHANS 102. KOPIJ WELKE LATER WORDT ONTVANGEN, MOET TOT DE VOLGENDE REDACTIEVERGADERING BLIJVEN LIGGEN.

A. et A.
B. N. A.

KRING A’DAM.
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.
ADMINISTRATIE-ADRES FRANS VAN MIERISSTRAAT 107, TELEFOON 27707.

FILMVOORDRACHT EMPIRE STATE BUILDING.

Op Woensdag 10 Januari a.s. des avonds 8 uur zal Ir. E. A. van Genderen Stort in de groote zaal van gebouw Heystee, Heerengracht 545–549 Amsterdam, voor leden der beide vereenigingen en genoodigden een voordracht houden als inleiding tot de vertooning van een film van den bouw van het Empire State Building te New York.
Introductie is toegestaan.

B. N. A. Samenstelling van het Bestuur en de Commissies in 1934.
  BESTUUR: Voorzitter Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Vice-Voorzitter Prof. Ir. G . Diehl, Secretaris Ir. A. J. v. d. Steur, Penningmeester E. Verschuyl, Leden W. J. Gerretsen, J. M. van Hardeveld en W. J. Sandhövel.


DAGELIJKSCH BESTUUR: Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Ir. A. J. van der Steur en J. M. van Hardeveld.
RAAD VAN ORDE. Leden: B. van Bilderbeek, P. G. Buskens en E. J. Kuipers.
Plaatsvervangende leden: Ir. G. C. Bremer, Ir. A. v. d. Steur en P. Vorkink.
Secretaris: Mr. A . Hilbingh Prins, Weteringschans 135, Amsterdam.
COMMISSIE VAN VOORLICHTING. Leden: B. J . Koldewey, J . Luthmann en G. Westerhout.
Plaatsvervangende Leden: Alb. Otten, A. P. Smits en P. Vorkink.
Secretaris: J. P. Mieras.
COMMISSIE VAN FINANCIËN: G. Feenstra. Th. J. Lammers en M. Meyerink.
COLLEGE VOOR HET ONDERSTEUNINGSFONDS: C. N. van Goor, J. H. de Roos en de Penningmeester.
COMMISSIE VAN REDACTIE: J. M. van Hardeveld, A. P. Smits en G. Westerhout.
COMMISSIE VAN ONDERWIJS: Ir. A. J. van der Steur, Voorzitter; Leden: C. de Geus, Alb. Kool, J. Zietsma en Ir. H. T. Zwiers; Secretaresse: Mej. C. Kleine, Weteringschans 102, Amsterdam; Penningmeester: J. P. Mieras.
COMMISSIE VAN GESCHILLEN A.R. 1922: Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, P. G . Buskens, S. de Clercq, C. N. van Goor, Alb. Kool, M. Meyerink, W. J. Sandhövel, Ir. H. Thunnissen, J. Verheul, E. Verschuyl, Voorzitter, en Ir. W . K de Wijs. Secretaris: Mr. E. H. P. Rosenboom, Willemsparkweg 198, Amsterdam.

Commissie van Geschillen A. R. 1932.
Voorzitter Ir. M. H. Damme. Leden: Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Vice-Voorzitter, P. G. Buskens, S. de Clercq, C. N. van Goor, Alb. Kool, M. Meyerink, W. J. Sandhövel, A. P. Smits, B. van Bilderbeek, E. Verschuyl en Ir. W. K. de Wijs.
Secretaris: Mr. A. Hilbingh Prins, Weteringschans 135, Amsterdam.

Geschillencommissie Honorariumtabel 1915.
P. G. Buskens, S. de Clercq, Ir. H. Thunnissen, J. Verheul.
Secretaris: Mr. E. H. P. Rosenboom, Willemsparkweg 198, Amsterdam.

Commissie van Geschillen Woningbouw.
Leden aangewezen door den B.N.A.: G. Feenstra, Ir. W. P. C . Knuttel, Foeke Kuipers, J. H. de Roos, P. Vorkink, en Ir. W. K. de Wijs en één vacature.
Secretariaat: Bureau Nationale Woningraad, Roelof Hartplein 4, Amsterdam.

Inning van de contributie voor het jaar 1934.
Gedurende de maand Januari zal voor leden en aspirant-leden van den B.N.A. de gelegenheid openstaan hun contributie voor het jaar 1934 te voldoen, door bijv. storting op de postrekening van den B.N.A. No. 71518. (Contributie leden f 30.20, asp.-leden f 25.20).
Na 31 Januari zal de inning van de contributie bij hen, die haar niet vooruit hebben voldaan, plaats vinden per postkwitantie. Voor inningskosten zal f 0.30 in rekening worden gebracht, zoodat dan over resp. f 30.50 en f 25.50 zal worden gedisponeerd.
Het Bestuur vertrouwt dat vele leden gebruik zullen maken van de aldus geschapen gelegenheid de contributie te kunnen storten op de postrekening van den B.N.A. en daarmede zullen medewerken aan het verlichten van de administratie.

De Penningmeester van den B. N. A.

Beëindiging van het lidmaatschap.
Voor het lidmaatschap van den B.N.A. hebben met ingang van 1 Januari 1934 bedankt, de heeren J. L. Flipse te Amsterdam; P. M. A. Huurman te den Haag; G. Versteeg te Amsterdam en P. v. d. Wint te Groningen.