Bredero/Eerenfesten edele Heer, mijn Heer ende vriendt P.C. Hooft

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EERENFESTEN EDELE HEER, MIJN HEER ENDE VRIENDT P. C. HOOFT.

Ick hebbe, waerde Heere, dese Sondagh ende Maendag tot de Fabricks ter Bruyloft gheweest, alwaer ick hebbe met blijdschap gesien, ende vrymoedelijck mondelingh ghesproocken met den wel gheleerden ende seer gheachte Grootius, Pensionaris van Rotterdam. Onder anderen gevielt, dat wy van u, mijn Heere, oock quamen te spreecken, vermits de lustige Man my na u gesontheyt ende welvaren vraeghde, waer op ick hem hebbe ghedient na mijn beste kennisse. Hem voorder seggende, dat Muyden van Amsterdam maer twee mylen gelegen was, en oft hem gheliefde dat wy u ’t samen eens wilde komen versoecken, het welcke hy wel goet vondt ende dat hy dat niet afslaen wilde. Soo ick my hier in te buyten hebbe ghegaen, myn Heere sal my daer in verschoonen, (vermidts ick niet en twijffelde of ick soude u daer een aengenaeme dienst mede gedaen hebben) en my verwittigen, of ick sal aenhouden ende comen met hem over, dan of ick het stilletjes wil laten sloeren ende blyven t’ Amsterdam van waer u hartelijck groet, Erentfeste, Edele Heer, mijn Heer,

Uwen willighen ende ghetrouwen Dienaer
G. A. BREDERO.