Burgeroorlog in Frankrijk/De Internationale Arbeidersassociatie tegen de laster van Jules Favre

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit brieven aan Kugelmann III. 18 juni 1871 Burgeroorlog in Frankrijk door Karl Marx

De Internationale Arbeidersassociatie tegen de laster van Jules Favre

Burgeroorlog in Frankrijk


De Internationale Arbeidersassociatie tegen de laster van Jules Favre[bewerken]

(Uit de Londense Times van 13 juni 1871)

Aan de redacteur van de Times

Geachte Heer!

Op de 6de juni 1871 heeft de heer Jules Favre een rondschrijven aan alle Europese mogendheden gezonden, waarin hij ze aanspoort de “Internationale Arbeidersassociatie” zolang te vervolgen tot zij dood is. Enige opmerkingen zullen voldoende zijn om dit document te kenmerken.

Reeds in de inleiding tot onze statuten is aangegeven, dat de Internationale op 28 september 1864 op een openbare vergadering in St. Martin’s Hall, Longacre, Londen, werd opgericht. Om aan hem zelf het best bekende redenen verlegt Jules Favre de datum van haar oorsprong nog vóór het jaar 1862.

Ter toelichting van onze beginselen, beweert hij, een gedrukt stuk van haar (de Internationale) van 25 maart 1869 aan te halen. En wat haalt hij aan? Een vlugschrift van een vereniging, welke niet de Internationale is. Tot dit soort van manoeuvres heeft hij reeds vroeger zijn toevlucht genomen, toen hij, betrekkelijk nog een jong advocaat, de National, een blad, dat door Cabet wegens laster was aangeklaagd, moest verdedigen. Hij gaf toen voor, uittreksels uit Cabets vlugschriften voor te lezen, terwijl hij door hem zelf ingeschoven tussenzinnen voorlas, een goochelkunstje, dat nog gedurende de verhandeling zelf werd ontmaskerd, en dat, ware Cabet niet zo toegevend geweest, het uitstoten van Jules Favre uit de Parijse advocatuur ten gevolge zou hebben gehad. Van alle documenten, die hij als documenten van de Internationale aanhaalt, is er dan ook niet één van de Internationale. Zo zegt hij: “De Alliantie verklaart zich atheïstisch, zegt de generale raad, te Londen in juli 1869 geconstitueerd”. De Generale Raad heeft nooit zulk een document uitgegeven. Integendeel: het gaf een document in het licht, dat de oorspronkelijke statuten van de “Alliantie” — L’Alliance de la Démocratie Socialiste te Genève, — die Jules Favre aanhaalt, annuleerde.

In zijn gehele rondschrijven, dat gedeeltelijk voorgeeft, ook tegen het keizerrijk te zijn gericht, herhaalt Jules Favre tegen de Internationale slechts de politiesprookjes van de staatsprocureurs van het keizerrijk, die zelfs voor de gerechtshoven van datzelfde keizerrijk, in hun ellendig niets wegsmolten.

Het is bekend, dat de Generale Raad van de Internationale in zijn beide Adressen (van juli en september 1870) over de toenmalige oorlog de Pruisische veroveringsplannen tegen Frankrijk aanklaagde. Later richtte zich de heer Reitlinger, Jules Favres particuliere secretaris, natuurlijk tevergeefs, tot enige leden van de Generale Raad, opdat de Generale Raad een tegen Bismarck gerichte massademonstratie ten gunste van de regering van de nationale verdediging zou organiseren; in het bijzonder werd verzocht, daarbij met geen woord over de republiek te spreken. Er werden voorbereidselen op touw gezet voor een massademonstratie ter gelegenheid van de verwachte aankomst van Jules Favre in Londen, zeker met het beste doel tegen de wil van de Generale Raad, die in zijn Adres van de 9de september de Parijse arbeiders nadrukkelijk en van te voren tegen Jules Favre en zijn collega’s had gewaarschuwd.

Wat zou Jules Favre zeggen, als enerzijds de Generale Raad van de Internationale een rondschrijven over Jules Favre aan alle Europese kabinetten uitzond, om hun bijzondere aandacht te vestigen op de documenten, door wijlen de heer Millière te Parijs gepubliceerd?

Ik ben, mijnheer, uw dienstwillige

John Hales,
Secretaris v.d. Alg. Raad van de Internationale Arbeidersassociatie.
256 High Holborn, W.C., Londen. — Londen, 12 juni 1871.

* * *

In een artikel over de Internationale Associatie en haar doeleinden citeert de Londense Spectator, als vroom aanklager, tussen andere dergelijke kunstgrepen, en nog vollediger dan Jules Favre het deed, het bovenstaande stuk van de “Alliance” als het werk van de Internationale en nog wel elf dagen na het verschijnen van bovenstaande weerlegging in de Times. Dit kan ons niet verwonderen. Reeds Frederik de Grote placht te zeggen dat van alle Jezuïeten de protestantse de ergste zijn.