Conventie betreffende hospitaalschepen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Conventie betreffende hospitaalschepen

Type Multilateraal
Ondertekening 21 december 1904 in 's-Gravenhage
Inwerkingtreding 26 maart 1907
Brontaal Frans
Vertaling Officiële Nederlandse
Wijzigt Verdrag nopens de toepassing op de zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864
Leden 30
Bron Wetten.nl
Auteursrecht Publiek domein

Conventie betreffende vrijstelling van havenrechten voor hospitaalschepen

s-Gravenhage, 21 december 1904

Overwegende, dat de op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten overeenkomst tot toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 Augustus 1864 door bepalingen ten gunste der hospitaalschepen het beginsel der tusschenkomst van het Roode Kruis in de zeeoorlogen heeft gehuldigd;

Wenschende eene overeenkomst aan te gaan, ten einde door verdere bepalingen de taak dier schepen te vergemakkelijken;

Hebben tot hunne gevolmachtigden benoemd, te weten:

(volgen de namen der gevolmachtigden)

die, na elkander hunne volmachten te hebben medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de volgende bepalingen zijn overeengekomen:

Artikel 1

De hospitaalschepen, die aan de in de artikelen 1, 2 en 3 der op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten overeenkomst tot toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 Augustus 1864 gestelde voorwaarden voldoen, zullen in tijd van oorlog vrijgesteld zijn van alle rechten en heffingen, die in de havens der contracteerende Partijen van schepen worden geïnd ten bate van den Staat.

Artikel 2

De bepaling van het voorgaand artikel laat onverlet de toepassing, door middel van onderzoek en andere formaliteiten, der belasting- of andere wetten in die havens van kracht.

Artikel 3

De in artikel 1 vervatte regel bindt slechts de contracteerende Mogendheden, in geval van oorlog tusschen twee of meer hunner.

Die regel zal niet langer verbindend zijn, zoodra in eenen oorlog tusschen contracteerende Mogendheden, eene niet-contracteerende Mogendheid zich bij een der oorlogvoerenden voegt.

Artikel 4

Deze overeenkomst, die, de dagteekening van heden dragende, tot 1 October 1905 zal kunnen onderteekend worden door de Mogendheden, die daartoe het verlangen mochten hebben te kennen gegeven, zal zoo spoedig mogelijk worden bekrachtigd.

De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd te 's Gravenhage. Van de nederlegging zal proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift na elke nederlegging langs diplomatieken weg aan alle contracteerende Mogendheden zal worden toegezonden.

Artikel 5

De Mogendheden, die niet onderteekend hebben, kunnen na 1 October 1905 tot deze overeenkomst toetreden.

Zij zullen te dien einde aan de conctracteerende Mogendheden van hunne toetreding doen blijken door middel eener schriftelijke kennisgeving, aan de Nederlandsche Regeering gedaan en door deze aan al de overige contracteerende Mogendheden medegedeeld.

Artikel 6

Indien eene der Hooge contracteerende Partijen deze overeenkomst mocht opzeggen, zal die opzegging eerst van kracht zijn één jaar na schriftelijke kennisgeving aan de Nederlandsche Regeering gedaan en door deze onmiddellijk aan al de overige contracteerende Mogendheden medegedeeld. Deze opzegging zal slechts van kracht zijn ten opzichte van de Mogendheid, die de kennisgeving deed.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden deze overeenkomst hebben onderteekend en van hunne zegels voorzien.

Gedaan te 's-Gravenhage den een en twintigsten December negentienhonderd en vier, in eenig exemplaar, hetwelk nedergelegd zal blijven in het archief der Nederlandsche Regeering, en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften langs diplomatieken weg zullen worden toegezonden aan de contracteerende Mogendheden.