Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/15 mei/VVt ’s Gravenhaghe, den 14. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt ’s Gravenhaghe, den 14. dito. [= 14 mei 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 15 mei 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt ’s Gravenhaghe, den 14. dito.

 Ghisteren voor middach ontrent ten 10. uren, is den Advocaet Barnevelt in’t aensiene van veel hondert persoonen, op het binnen-Hoff, opentlijck met den Sweerde ghejusticeert, daer nae dat Lichaem ende zijn hooft in een kiste gheleyt, ende op het voorsz Hoff inde Capelle geset, ende desen morghen omtrent ten 6. uren, inde selve Capelle begraven worden. Men hout daervore, dat zijne bekentenisse ghedruckt, ende een yegelijck bekent ghemaeckt werden soude. Hoe het met die andere Gevanghenen afloopen wert, sal den tijt openbaeren.
 Van Londen uyt Engelandt wert gheschreven, dat onse Heeren Ghedeputeerde, weghen de saecken van Oost-Indien met de Engelsche noch niet conden accorderen, hoewel onse Heeren ghenoech offereerden. Aldaer wierde ooc een extraordinaris Ambassadeur uyt Vranckrijck verwacht. Ende waren daer Gesanten uyt Dennemarck ende Savoyen ghecomen, doch hadden by sijne Mayest. noch gheen audientie ghehadt.
 Met Brieven uyt Spaignen, wert de ghevangenisse van Don Rodrigo Caldron geconfirmeert zijnde deselve groot Minion vanden Hertoch van Lerma, dewelcke nu tot Lerma ooc in Arrest soude ghenomen zijn. Men seyde, dat de voorsz Caldron beschuldicht wiert, dat hy oorsaecke soude geweest hebben van eenighe groote Personagien doodt, sulcx dat het Hoff van Spaignen nu seer ghetroubleert was.
 Men is hier haest de Ghesanten van Savoyen uyt Enghelandt verwachtende, om de nieuwe Ligue met Venetien, Vranckrijck, ende Engelant gemaeckt, met dese landen voorts te besluyten.
 Dese Provincien hebben nu eensamentlijck gheconsenteert den Heeren Standen in Bohemen met de gheaccordeerde Somme ghelts voor eenighe Maenden tassisteren, sullen de Alliantie met hun ooc met den eersten besluyten. Oock byden Coninck van Engelant alle devoir doen, om het secours van daer so haest moghelijck te doen avanceren.