Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/15 november/VVt Ceulen den 10. November

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen den 10. November’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 15 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Ceulen den 10. November.

 Wy hebben advys: dat de Heeren Vorsten en̄ Standen in over en̄ weer Slesien een antwoorde aen den Keyser geschreven hebben, dat naerdemael alles wat tot noch toe in Bohemen gepasseert is anders niet als de Religie en̄ deselve turbatie aengaet, daerom sy hun schuldich bekennē, de Heeren Standen van Bohemen met hulpe by te springhen, alle het welcke sy tot Breslaw in openen druck hebben laten uyt gaen. Tot Neus was een tumult ontstaen, duer dien sommighe Borgers hun t’samen voeghende met force een Kercke hebben wilden, om daer in Prediken te laten, de Magistraet heeft belooft eene plaetse te ordineren, aldaer sy hun exercitium Religionis vry hebben mochten, interim was vanden Slesischen Standen weder eenen Lantdach uyt geschreven.
 Tot Heyldelbergh was ghearriveert eenen Ambassadeur vanden Hertoch van Lottringhen met brieven van den Keyser in dewelcke H. M. genoemden Hertoch als eenen met de Pfalts geconfedereerden Prince versoeckt, duer eenen van syne luyden den Cheur Vorst daer toe te disponeren, dat hy met de Chrijchs aenneminghen in houden wilde, het bescheet soo hem sal ghegeven werden, is lichtelijc te dencken, dan hare Cheurvorstelijcke Dl. niet meer als 500. Mannen voor Guarnisoen der Stadt Manhen aengenomen, ende een deel volckx soo op syne Frontieren met Bohemen zijn gheleght.