Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/22 juni/VVt s'Graven-haghe den 21. Dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt s’Graven-haghe den 21. Dito [=21 juni 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 22 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt s’Graven-haghe den 21. Dito.

 Wy hooren uyt Engelant, dat de reyse vanden Ridder Ralay, in West Indien gheheel in disordre gheraeckt is. Hy en was niet int besichtighen van een Mine doorsteken, maer in het innemen van een Fort ghenaemt S. Thomas inde Riviere van Ornocques met een stuc groff gheschut door gheschoten. De Engelsche souden daernae weder alles hebben moeten verlaten, ende met hare Schepen te rugghe comen. Meerdere particulariteyten verstaen wy daegelijcx, also eenige tot Briston ghelant waren, die van daer quaemen. D’alliantie met Spaignen, willen eenige seggen, dat die noch wel voortgaen mochte, ende souden haest wederom ghecommitteerde naer Spaignen ghesonden werden.
 Die Moscovitsche Ghesanten, hout by de Heeren Staten starck aen om Expeditie, Men segt dat sijn versoecken soude wesen, om hulpe te hebben van gelt, gheschut, wapenen ende andersins: heeft daer benevens vertoont den afsegghe ofte vyants Brief, die de Coninck van Polen aen sijnen Heere de Groot-Vorst ende de Coninck van Sweden gheschreven hadde, dewelcke hy opt uyterste te vier en̄ te sweerde wilde vervolghen ende uytroepen: Maer verstaen datter int believen van sijn versoecken noch groote difficulteyten ghemaeckt werden.
 De Heeren Staten Generael, sijn de verleden weecke eenighe reysen solemnelijck over de bewiste saecken vergaedert gheweest. Dese weecke sullen die van Hollant presideren, dan sullen de geconfereerde Steden hare eyndelijcke verclaeringe aende Generaliteyt, watse te doen sijn bedacht, inne brengen.