Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt des Prince van Orangien Veltleger den 14 October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt des Prince van Orangien [Veltleger] den 14 October’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt des Prince van Orangien [Veltleger] den 14 October.

 Dese daghen heeft in het Enghelsche quartier wederomme grooten brandt gheweest, ende vele schade geschiet, daeromme hun is verboden worden geene hutten meer van stroy te maken, maer wel van berderen, ondertusschen moeten hun een deel hun inde Schepen behelpen.
 Den roep heeft eenighe daghen ghegaen, als dat Don Louys de Velasco, met een deel volcks hooger aen trecket, als oock doen soude de Gouverneur van Maestricht ende die van Antwerpen, om hun naer den Rhijnstroom met eenighe duysent mannen te vervoeghen, tot wat intentie weetmen niet, ofter noch yet uyt volgen sal, leert de tydt.
 Alhier syn eenighe aencomen uyt die Schantsche by Mondorp, brengen advijs dat niet alleen dat Fort in defensie, ende den Weert wel verwaert ende besorght is, maer dat oock op de Berghsche syde, van den hoeck vande riviere de Sijgh ende Rijndorp langhs den Rhijn tot teghen over die Stadt Bon ghetrencheert ende verschants is, datmen niet alleen den Rhijnstroom dwinghen kan, maer oock te Lande defension doen can, tegen alle aenvallen, soo datmen oock die Dorpen Mondorp, Rijndorp ende andere ghenoechsaem can bevrijen. Ondertusschen staet het alhier in onsen Legher noch in voorgaende terminis, ende geene sonderlijcke veranderinge voorgevallen.