Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt Prage, den 4 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 4 dito. [= 4 september 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 4 dito.

 Men verneemt dat die Standen in Oostenrijck den Hertoghe van Beyeren in naeme des Keysers Interimsche wyse hebben ghehuldicht, daer teghens heeft hy hun oock belooft, haer by hunne Privilegien ende Vryheyt der Religie op den Interim te beschutten. Die versegelde Confederatie Brieven met Bohemen hebben sy te casseren ende met eenen stercken Eedt beloven moeten in eeuwieheyt sich in dierghelijcke Confederatie niet meer te sullen inlaten.
 Daerop heeft de voorsz Hertogh den Colonel Hebersdorf tot Gouverneur in Oostenrijck ghestelt, die Steden met Ruyters ende Knechten beset, ende met dat resterende Crijghsvolck in persoon naer Bohemen ghetrocken, hebbende tusschen weghen eenen Courier met Brieven aenden Koninc in Bohemen gesonden. Daer in vanden selven begeert, sich resolutelijck te willen declareren of hy dat selve Rijcke ende der gheincorporeerde Landen den Keyser cederen wil ofte niet, want so niet moestmen een ander middel soeken.
 Den 31 passato, is de voorsz Courir met dese resolutie weder afgeveerdicht: Namentlijck, dat syne Kon. Maj. noch die Standen sich sulcker dreygementen van hem niet voorsien, sulcx oock niet met die tot noch toe gecontinueerde goede na buerschap verschult haddē, twelc sy doch, indien de voorsz Hertoch tegen verhopen, in syne intentie persisteerde, aen syn plaetse moesten laten blijven. Maer waren daer tegens geresolveert, haer goet ende bloedt uyterlijck metten anderen op te setten, ende die uytkomste van Gode, als een Rechtveerdich Richter te verwachten.

Overige vindplaatsen[bewerken]