De Maasgouw/Jaargang 28/Nummer 12/Benoeming van Laurens Coumans tot schepen der bank Bernau

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Benoeming van Laurens Coumans tot schepen der bank Bernau
Auteur(s) P.D.
Datum December 1906
Titel Benoeming van Laurens Coumans tot schepen der bank Bernau
Tijdschrift De Maasgouw
Jg, nr, pg 28, 12, 96
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Benoeming van LAURENS COUMANS tot schepen der bank Bernau.

      Wyr Deecken ende Capittel der Collegiater kercken van St. Servaes bennen Maestricht, doen condt allen ende eenigen igheycken die desen onssen breiff van commisse sullen sien, lesen oft hooren lesen ende besonder onsse scholtes ende schepenen, boode, laeten ende ghemeyne ondersaeten onsser banck ende heerlicheijt van Berne, dat wy een goet vast betrouwen hebbende in die vroemicheyt experientie ende diligentie wesende in onssen lieven ende bemynden Laurens Coumans, hebben den selven gegeven gegunt ende verleent, geven vergunnen ende verleenen mits desen het schepenambt oft den schepenstoel onsser voorschreven heerlicheyt ende Gerichts van Berne, alwijlers vacerende door vry, onbedwonghen ende goetwillens affstandt ende in onsen banden opdracht gedaen van Steven Tewijs, schepen onsser bancken ende gerichts voorschreven om het selve schepenambt van nu voertaen wel ende trouwelyck te dienen, besitten ende exerceeren tot die gewoenlicker eeren rechten prouffyten emolumenten ende vrijheyden daertoe behoirende ende ouch alle onsser kercken rechten ende heerlicheijt te bewaeren, beheltelyck dat hy van den saecken die van weghen onssen voorschreven capittels voer die voorschreven banck van Berghe (1) bedingt worden, egheen rechten neemen en sal totten eynde der saecken toe, ende om allen partyen daertoe van onssen scholtis gemaent synde des versuekende metten anderen schepenen onsses voorschreven gerichts van Berne recht ende justitie te doen ende te administreren, beveelen daeromme onsse lieve ende bemynden scholtis ende schepenen onsses gerichts ende banck van Beerne voorscreven dat sy den behoerlycken ende gewoenlycken eedt van den voergenoempden Laurens Coumans ontfangen hebbende den selven kennen ende halden voer haeren medeschepen onsses gerichts voorschreven, hem laetende genietten ende gebruyeken die rechten prouffyten, privilegiën ende vryheyden voorscreven sonder hem eenighen hinder oft letsel te doen oft laeten geschieden duerende dese onsse commissie tot onssen wederroepen. Oirconde der waerheyt hebben wyr dese onsse oepenen brieven van commissie met den notaris onsses Capittels voorscreven doen onderteeckenen ende met onssen gewoennelycken zeghel hier onder opt spatium doen zeghelen. Gegeven tot Maestricht in onsse gewoennelycke Capittels huijse wy aldaer capitulaerlyck versaempt wesende ende capittel haldende int jaer ons Heeren XVIc ende sevenentwintich op de XIX dach des maents Novembris in presentien vanden discreten Engelbert Euven ende Aerdt van Eckelroede als geloeffelycke getuighen hiertoe sunderlinghe geroepen ende gebeden.

      Deur expres bevell myns eerweerdigen Heeren deecken ende Capittele bovengenoempt.
      Henr. Lenssens oepenbaer notarius inden raede van Brabant geadmitteert ende secretarius capituli.

P. D.


      (1) Eene fout voor Berne. Bernau, voorheen deel uitmakende van Spaansch-Oostenrijksch Daelhem, was eene der elf banken of heerlijkheden van St. Servaas-Kapittel en maakt thans deel uit van de Belgische provincie Luik.
      (2) Op de keerzijde staat een schrijven van den secretaris der schepenbank van Berne, meldende dat na gedanen eed, Lens (Laurens) Coumans tot schepen van voormeld gerecht geinstalleerd is geworden.