De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 6/Frankrijk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Frankrijk
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 9 februari 1856
Titel Frankrijk
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 6
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

Frankrijk.

      — Parijs 2 Feb.- Aan het ministerie van binnenl. zaken is wel de 20ste Febr. aangewezen als de dag, waarop de eerste vergadering der gevolmagtigden tot het vredes-congres zal plaats grijpen, doch men verzekert, dat hunne werkzaamheden niet voor den 22sten zullen beginnen. De wapenstilstand zal zes weken duren, namelijk van 15 Febr. tot 1 April; hebben alsdan de onderhandelingen tot geen gunstig resultaat geleid, dan zullen de tegenover elkander staande legermagten hare volle vrijheid van handelen hebben terug erlangd.
      — Men heeft ter loops gesproken van de reis der Keizers van Rusland en Oostenrijk naar Parijs. Laatsgenoemde zal stellig in de Fransche hoofdstad komen, doch de Czaar alleen voor het geval, dat de vrede zal gesloten zijn. Alsdan zoude het bezoek der beide Keizers gelijktijdig plaats hebben. De Czaar moet, even als Peter de Groote, voornemens zijn Europa door te trekken, ten einde zich bekend te maken met de kunsten en de nijverheid der verschillende volken, om dit later op Rusland toe te passen. Het is ook niet onmogelijk, dat Koningin Victoria en de Koning Victor Emmanuel gelijktijdig met de genoemde Keizers te Parijs zouden aanwezig zijn, zoodat dan een waar Vorstencongres in de hoofdstad van Frankrijk zou plaats hebben.
      — Uit Rome schrijft men, dat aldaar het plan bestaat, om door het ontbieden van verscheidene buitenlandsche kardinalen, het H. Collegie tot eene instelling voor het geheel Katholicismus te maken en dat de Paus er aan denkt, om de instelling der kardinalen, als beschermers van elk land, te herstellen.
      — Parijs 4 Feb. Men verneemt, dat de kleinere Duitsche staten, zonder de eenvoudige adhaesie der vredes-voorstellen te ondersteunen, evenwel genegen zijn om door hunne vertegenwoordigers bij de bondsvergadering de door Rusland aangenomen voorstellen te begunstigen. Oostenrijk en Pruissen schijnen dit voornemen niet goed te keuren en vermoedelijk zal een middenweg worden gekozen.
      — Op de plaats Napoleon III van het Louvre, is een fraai standbeeld geplaatst van den kardinaal de Richelieu.
      — Het regtsgeding te Orleans, betreffende den vader, die zijne kinderen in de Protestantsche godsdienst verlangt op te voeden, is uitgewezen. Zoo als is medegedeeld, heeft de familieraad dien vader, den kapitein Goetschij, van de voogdijschap over zijne kinderen ontzet, op grond dat hij misbruik maakte van de vaderlijke magt en de kinderen, geboren van zijne eerste vrouw, die van de R.K. godsdienst was, benadeelde. De vader is tegen dat besluit opgekomen. De zaak is bepleit door den advocaat Leblont, die heeft beweerd, dat de familieraad zijn pligt had betracht. De kapitein Goetschij is verdedigd door den advocaat Bethmont, die heeft beweerd, dat, ingeval de vader als voogd werd afgezet, eene noodlottige inbreuk zou worden gemaakt op het beginsel eener welbegrepene vrijheid van geweten. Overeenkomstig de conclusie van het O. Ministerie, heeft de regtbank het besluit van den familieraad vernietigd.