Naar inhoud springen

Historie der Reformatie

Uit Wikisource

Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent de nederlanden

Auteur Gerard Brandt
Genre(s) geschiedschrijving
Brontaal Nederlands (vroeg-nieuw-Nederlands)
Datering 1677
Bron Historie der Reformatie
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent de nederlanden op Wikipedia


G. Brandt's

HISTORIE DER REFORMATIE

[bewerken]

en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent de nederlanden.

Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen.

Naerder oversien, merkelyk vermeerdert, en vervolgt tot het jaer 1600. De tweede druk.

Tot Amsterdam,

Voor Jan Rieuwertsz., Hendrik en Dirk Boom, Boekverkoopers, 1677. Met privilegie.

Privilegie

[bewerken]

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt doen te weten: Alsoo ons vertoont is by Jan Rieuwertsz., Burger en Boekverkooper tot Amsterdam, hoe dat Geraerdt Brandt, eenige jaren geleden hadde gestelt en uitgegeven de Historie der Reformatie en andere Kerkelyke geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden, 't sedert het jaer 712 voorgevallen; welke Historie deselve autheur met merkelijke addditien en continuatien, in verscheide stukken verdeelt, hadde vermeerdert en van meening was door den Suppliant te doen drukken en uitgeven; doch alsoo hij Suppliant beducht was, dat eenige haetsoekende menschen den arbeidt van den nieuwen druk moghten komen vruchteloos te maken, soo keerde hij Suppliant sich tot ons, onderdaniglijk versoekende, dat het onse geliefte sijn moghte aen hem Suppliant te verleenen brieven van Octrooij in gewoonlijke forme voor den tijdt van vijftien jaren, ten einde hij Suppliant de selve Historie der Reformatie, met der selve vermeerderingen en continuatien, den voorsz. tijdt geduurende, binnen den voorsz. lande soude mogen drukken en doen drukken, uitgeven en verkoopen; verbiedende alle en een iegelijken de selve in eeniger manieren directelijk of indirectelijk, in 't geheel of ten deele, in 't groot ofte in 't klein, naer te drukken, ofte elders naergedrukt binnen den voorsz. lande te brengen, te verkoopen of te verhandelen, sonder consent van den Suppliant, op verbeurte van de naergedrukte, ingebraghte of verkochte Exemplaren, en soodanige penen al het ons gelieven soude goedt te vinden en te statueren: SOO IS 'T, dat wij de saeke en 't versoek voorsz. overgemerkt hebbende, en genegen wesende ter bede van den Suppliant

Historie der Reformatie
· Voorreden·Boek I · Boek II· Boek III · Boek IV· Boek V· Boek VI· Boek VII· Boek VIII· Boek IX· Boek X· Boek XI· Boek XII· Boek XIII· Boek XIV · Boek XV· Boek XVI· Aentekeningen