Ontslagbrief van Roy Edward Disney

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ontslagbrief van Roy E. Disney uit de Raad van Commissarissen

Auteur Roy Edward Disney
Genre(s) Rechtsdocument
Brontaal Engels
Datering 30 november 2003
Bron Wikisource
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Ontslagbrief van Roy E. Disney uit de Raad van Commissarissen op Wikipedia

Originele tekst[bewerken]

(< Nederlands)

November 30, 2003

Mr. Michael D. Eisner, Chairman The Walt Disney Company 500 South Buena Vista Street Burbank, CA 91521

Dear Michael,

It is with deep sadness and regret that I send you this letter of resignation from the Walt Disney Company, both as Chairman of the Feature Animation Division and as Vice Chairman of the Board of Directors.

You well know that you and I have had serious differences of opinion about the direction and style of management in the Company in recent years. For whatever reason, you have driven a wedge between me and those I work with even to the extent of requiring some of my associates to report my conversations and activities back to you. I find this intolerable.

Finally, you discussed with the Nominating Committee of the Board of Directors its decision to leave my name off the slate of directors to be elected in the coming year, effectively muzzling my voice on the Board — much as you did with Andrea Van de Kamp last year.

Michael, I believe your conduct has resulted from my clear and unambiguous statements to you and the Board of Directors that after 19 years at the helm you are no longer the best person to run the Walt Disney Company. You had a very successful first 10-plus years at the Company in partnership with Frank Wells, for which I salute you. But, since Frank's untimely death in 1994, the Company has lost its focus, its creative energy and its heritage.

As I have said, and as Stanley Gold has documented in letters to you and other members of the Board, this Company, under your leadership has failed during the last seven years in many ways:

 1. The failure to bring back ABC Prime Time from the ratings abyss it has been in for years and your inability to program successfully the ABC Family Channel. Both of these failures have had, and I believe, will continue to have, significant adverse impact on shareholder value.
 2. Your consistent micro-management of everyone around you with the resulting loss of morale throughout this Company.
 3. The timidity of your investments in our theme park business. At Disney's California Adventure, Paris and now in Hong Kong, you have tried to build parks "on the cheap" and they show it, and the attendance figures reflect it.
 4. The perception by all of our stakeholders — consumers, investors, employees, distributors and suppliers — that the Company is rapacious, soul-less, and always looking for the "quick buck" rather than the long-term value which is leading to a loss of public trust.
 5. The creative brain drain of the last several years, which is real and continuing, and damages our Company with the loss of every talented employee.
 6. Your failure to establish and build constructive relationships with creative partners, especially Pixar, Miramax, and the cable companies distributing our products.
 7. Your consistent refusal to establish a clear succession plan.

In conclusion, Michael, it is my sincere belief that it is you who should be leaving and not me. Accordingly, I once again call for your resignation or retirement. The Walt Disney Company deserves fresh, energetic leadership at this challenging time in its history just as it did in 1984 when I headed a restructuring which resulted in your recruitment to the Company.

I have and will always have an enormous allegiance and respect for this Company, founded by my uncle, Walt, and father, Roy, and to our faithful employees and loyal stockholders. I don't know if you and other directors can comprehend how painful it is for me and the extended Disney family to arrive at this decision.

In accordance with Item 6 of Form 8-K and Item 7 of Schedule 14A, I request that you disclose this letter and that you file a copy of this letter as an exhibit to a Company Form 8-K.

With sincere regret,

(Roy Disney signature)

cc: Board of Directors


Nederlands[bewerken]

(< Engels)

30 november 2003

Dhr. Michael D. Eisner, Bestuursvoorzitter The Walt Disney Company 500 South Buena Vista Street, Burbank CA 91521

Beste Michael,

Ik betreur het zeer dat ik je deze ontslagbrief stuur met daarin de beëindiging van het dienstverband met The Walt Disney Company, zowel als voorzitter van de Animatie-afdeling als wel vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Je weet goed dat jij en ik de laatste jaren behoorlijk van mening verschilden over koers en stijl van leiding geven in het bedrijf. Om wat voor reden dan ook heb je een wig gedreven tussen mij en mijn medewerkers en dat ging zelfs zo ver dat je mijn collega's vroeg gesprekken en activiteiten aan jou te rapporteren. Ik vind dit ontoelaatbaar.

Tenslotte heb je bij de Nomineringscommissie van de Raad van Commissarissen haar besluit ter discussie gebracht mijn naam komend jaar van de lijst van verkiesbare directeuren te schrappen, een effectieve manier mijn stem in de Raad te verminderen — vergelijk wat je vorig jaar met Andrea van de Kamp deed.

Michael, ik geloof dat je gedrag het gevolg is van mijn heldere en niet mis te verstane stellingname tegen jou en de Raad van Commissarissen dat na 19 jaar je niet langer de beste persoon bent om The Walt Disney Company te leiden. Meer dan 10 jaar in het begin was je zeer succesvol bij het bedrijf in samenwerkning met Frank Wells. Ik prijs je. Maar, vanaf Franks vroegtijdig overlijden in 1994 is de zaak zijn doel, creatieve energie en erfenis kwijt geraakt.

Zoals ik heb gezegd, en zoals Stanley Gold in brieven aan jou en andere leden van de Raad heeft gedocumenteerd, heeft dit bedrijf, onder jouw leiding tijdens de laatste zeven jaar in menig opzicht gefaald:

 1. Er niet in slagen de zeer lage beoordeling van ABC Prime Time voor jaren op te schroeven en je onvermogen om met succes ABC Family Channel te programmeren. Deze beide missers hadden, en ik geloof zullen hebben, een negatieve invloed op de waarde van de aandelen.
 2. Je consequente microbeleid ten opzichte van iedereen om je heen resulteert in verlies van moreel door het hele bedrijf heen.
 3. De verlegenheid (terughoudendheid) van jouw investeringen in onze themaparken. In Disney's California Adventure, Parijs en nu in Hong Kong, heb jij geprobeerd om parken "goedkoop" te bouwen en zij tonen het, en de opkomstcijfers ondersteunen het.
 4. De waarneming van al onze belanghebbenden — klanten, investeerders, werknemers, distributeurs en leveranciers — dat het bedrijf inhalig is, harteloos en altijd op zoek naar "snel geld" liever dan lange termijn resultaat wat gaat leiden tot verlies aan vertrouwen bij het publiek.
 5. De afname van creativiteit de laatste paar jaar, die duidelijk en voortdurend is brengt schade toe aan het bedrijf met verlies van elke getalenteerde werknemer.
 6. Je onvermogen om constructieve relaties met creatieve partners op te bouwen en vast te houden, in het bijzonder Pixar, Miramax en de kabelmaatschappijen die onze producten aan de man brengen.
 7. Je consequente afwijzing een helder opvolgingsplan neer te zetten.

Concluderend, Michael, ben ik er echt van overtuigd dat jij het bent die weg moest in plaats van mij. Daarom vraag ik nogmaals om je ontslag of pensioen. De The Walt Disney Company verdient vers, energiek leiderschap in deze uitdagende periode van haar geschiedenis, zoals ze ook deed in 1984 toen ik een reorganisatie in gang zette welke resulteerde in het aannemen van jou bij het bedrijf.

Ik heb een enorme binding en respect voor deze maatschappij (opgericht door mijn oom Walt en vader Roy) en haar trouwe werknemers en loyale aandeelhouders, en zal die altijd behouden. Ik weet niet of jij en andere commissarissen kunnen bevatten hoe erg deze beslissing mij en de hele Disney-familie aan het hart gaat.

Volgens punt 6 van formulier 8-K en punt 7 van schema 14A verzoek ik je deze brief openbaar te maken en een kopie van deze opslaat als bijlage van bedrijfsformulier 8-K.

Met gemeende spijt,

(Roy Disney's handtekening)

cc: Raad van CommissarissenOpmerking: Kort daarna neemt Stanley P. Gold ontslag.