Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/200

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
19
AAN.

bergen- cn-Kruisland, in 1482 bedijkt, groot ruim 190 bunders. De laagste gronden liggen omtrent 40 duim onder AP. pold. in het Marquisaat van AANWAS (VERDRONKEN AANWAS), Bergen-op-Zoom, prov. Noord-Braband, varr. Breda, kant. en distr. Roosendaal, gem. Steenbergen-en-Kruisland, in 1482 bedijkt, ruim bund. groot. De laagste gronden liggen omtrent 40 duim onder AP. AANWAS, geh., in het Marquisaat aan Bergen-op-Zoom, prov. Noord-Braband, distr. Roosendul, arr. Breda, kant. Bergen-op„• Zoom, gem. en u. van Ossendrecht. AANWASSEN, bezomerkade pold. in de Langstraat, prov. Noord- Braband, arr. 's Hertogenbosch, kant.en distr. Waalwijk, gem. en tcn N. van Raamsdonk. AAPOLDER, pold. in Rijnland, prov. Zuid-Holland, arr. Leyden, kant. Woubrugge, gem. Alkemade, ten N. door het Kagermeer, ten W. en Z. door de Bolgerijt en ten O. door de Huigsloter-polder bepaald. AAR, riv. in Rijnland, prov. Zuid Holland, die aan de Lage zijde van den Rijn onder Aarlanderveen, met den naam van KORTE AAB, uit den Rijn komt, aldaar, met eenen noordoostelijkcn loop, de scheiding tus- schen de gemeenten Aarlanderveen en Outshoorn-en-Gnephoek uit- maakt, voorts in dezelfde riŒting eencn meer bogtigcn loop aannemen- de, dcn naam van KROMME AAR verkrijgt, die zij bij den zootenaam- den Galge- of Noordeindschen molen verliest, om, onder haren gewonen naam, noordwaarts door de gemeente Ter-Aar te loopen en zich onder Nieuwveen, bü het Huis te Drecht, anders gezegd het Tolhuis, op de gren- zen van Noord- en Zuid-Holland, in de Drecht te ontlasten. Voorheen zijn er verscheiden overeenkomsten tusschen de naburige ambachten ovcr hct gebruik van de gesloten. Doormiddel van dit water hebben de veenlieden uit den omtrek bekwame gelegenheid, om hunne turf naar Amster$lam en elders te vervoeren, terwijl mede een gedcclte uitmaakt van de trekvaarten tusschen Amsterdam en Levden. Om echter de vaart der schepen van Gouda op Amsterdam korter te maken, heeft men later eene vaart gegraven, die onder den naam van Nieuwe vaa rt, tegen over dc Gondsche sluis, door de Rijnbrug, uit den Rijn komende, over eene lengte van 2000 ellen naar de Kromme Aar liep. Wanneer deze vaart gegraven zij is met geen zekerheid te bepalen zij schijnt echter ouder te zijn, dan de Heimanswetering, die in het jaar 1603 is aangelegd. In den jare 1824 en 1825, is op het voorstel van den Heer JAKOB DE JONG, Dijkgraaf van dcn Amstelen Nieuwer-Amstel, door eene verlen- ging vande Nieuwe Vaart, tot aan den Galge- of Noordeindschen molen, de vaart langs de Aar nog merkelijk bekort, aangezien daardoor de Kromme Aar geheel vermeden wordt, wordende deze verlen- ging thans ook het KANAAL en het bestaan hebbende gedeelte veelal de OUDE AAR geheeten. Terwijl, al mede op voorstel van gezegden Heer, DE AAR, en het KANAAL, over hare geheele lengte, van de Rijnbrug on- der Aarlanderveen af, tot aan hare vereeniging met de Drecht toe, tot op ruim drie el beneden AP. uitgediept en alzoo,even als de Drecht en de Am. stel,voor grootescbepen bevaarbaar gemaakt zijn. Op dat water liggen thans drie bruggen, allen voorzien van dubbele vallen, en tusschen de hoof den eene wijdte hebbende van 8 el, 7 palm, 9 duim, benevens nom eene bijzondere doorvaart voor de vlotten. VÔér de verandering aan deze vaart waren er twee sluisjes op dc Aar, die beide thans uit