Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/207

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
26
AAR.

register , dal omtrcnt het jaar 1550 zeer net op pergament geschre- ven is , en waarin kopijen van oude charters, met Vlaamsche vertalin- pen er tegen over , geboekt zijn. Men vertoont er ook deri degen van den dapperen vaandrig ELIAS BEEKMAN , dcn verdediger van BURG bij het beleg van 1672 hiervoren vermeld vaarbli is gevoegd eene zecr net pp pergament geschreven geschiêdeuis van. hct bedoelde belcg, beide ten jare 1781 door den Ileeè fr. RADERMACHEA , Heet- van enz. , aan de stad ten geschenkc gegeven. De degen hangt in een opzettelijk " daartoe vervaardigd kastje , waarbü het navolgende bijschrift van BELLAAF gevoegd is : Dit 's BEEKMANS degen , in wiens onverivinbre vuist, Hij 't vege Nederland , door 't Fransch geweld verguisd , Op d' Aardcnbill'gschen wal manhaftig deed herleven Door RADERIACUERS gunst den roest des tijds ontheven. Eene schilderij, in eene der zalen van hetzelfde gebouw opgehangen , en deze heldhaftige verdediging voorstellende , is insgelijks tot een aanden- ken , door den Heer JACOBUS FRET van Vlissingen , aan dc stad geschonken. De heeft door middel van eenen straatweg gemeenschap ten N. met Sluis , Oostburg en Breskens , en ten Z. met Maldeghem of Belgie. Men vindt er een gasthuis , een burgerweeshuis, tvée ko- renwindmolens (op een van welke eene garste gortpelderii is) , eene tabaksfabrijk , eene leerlooijerij , eene Nederduitsche school waarin te- en des maandags ene vcns• de Fransche taal onderwezen wordt graan- gn weekmarkt , waarmede de stad is begunstigd bij Koninklük besluit van 51 Mei 1826 , no. 118, alsmede eene vrüe jaarmarkt of kermis , invallende op den eersten maandag na het PinkSterfeest , vaar- in de stad is bevestigd bü eenen brief van GUY VAN DAMPIERRE , Graaf van Vlaanderen, gegeven op Pinksteren van het jaar '1299. Eene maat- schappü van kooplieden bouwde in 1734 te AARDENBURG eene meestoof , doch zij konde zieh niet staande houden , en is sinds jaren verdwenen. De haven dezer stad werd in 1813 door den Franschen Generaal VAN DAM- , mettoestemming van den Franschen Keizer, weder toegedijkt en alzoo tot polder gemaakt , sinds welken tijd deze plaats geene noemenswaardigen handel meer heeft. De ingezetenen leven van den landbouw , inzonder- heid van den graanhandel. En hoewel alle vroegere bronnen' van bestaan dezer plaats verloopen zijn , zoo heeft zij thans nog bij voortduring het voor- komen van 'velvaart door de voor als nog niet ongunstige gesteldheid harer ingezetenen. Geene plaats , hetzij stad of dorp , in dit distrikt kan ook in fraaiheid van omstreken mct haar vergeleken worden. Het wapen der stad is een gouden veld , beladen met eenen dubbelen burg van keel (rood) , daarboven een gouden kroon met vijf fleurons , en ter we- der zijden vastgehouden door eenen„ klimmenden leeuw van keel. AARDENBURG, Huis te 's Gravenhage in het Voorhout, vroeger- onder diep é naam bekend als behoorende aan de erfgenamen van *'s lands Advocaat JOHAN VAN OLDENBARNEVELD. AARDENBURG (OUDE HAVEN VAN), pold. in het voorm. Staatsz Vlaanderen. Zie VAN AARDENBURG (OUDE). AARDENBURG (OUDE STAD) , pold. in het voorm. Staats-VIŒan- deren: Zie STAD AARDENBURG (OUDE). AARDENBURGER-AMBACHT, voorheen eene streek landsain Vlaan- deren „ palende O. aan Hulster-Ambacht, Z. aan het Vrije. van-Bruggc, We aan Dammer-Ambaeht cri de Noordzee, en N. aan het, Noorde•