Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/208

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
27
AAR.

lijkc gedeelte van het Land van Cadzand en aan Oostbargcr-Ambacht. Het bestond uit de kerspelen St. Kru is, St. Laurens, On ze— Lieve- Vrouwe -bezuiden, Onze-Vieve- Vrouwe -be- noorden, Cox Yde, tc Sluis, Heile, Cadza nd, en St. Baaf s, en behoorde, na den Munsterschen Vrede , geheel aan Staats-Vlaanderen, behalve S t. La u rens , dat tot Oostenrijks-Vlaanderen gerekend werd. Het geheele Staatsche gedeelte was ongeveer 779 bunders groot, en maakt thans cen gedeelte van het distrikt Sluis in de provincie Zeeland uit. AARDENHOUT, bosch, prov. Noord-Holland, ten Z. W. van Haar- lem, ten W. van de Leydsche vaart. De naam moet, naar men vit , zooveel beleekenen als de andere hovt of dc tweede hout , zijnde de eerste , gemeenlijk enkel den Hout genoemd, an dc overzijdc der Leydsche vaart gelegen. Wegens de bekoorlijke wandeldreven , die het oplevert , gaan de bewoners van Haarlem en de omstreken zich aldaar dikwijls verlustigen. AARDT , AARD of AART, d. in de Betuwe, prov.Geldertand, kw., arr. en 4 u. Z. O. van Arnhem, distr., kant. en u. Z. van Zevenaar , gem. en % u. N. van Herwen. De kundige oudheidkenner ENGELBERTS vil , dat ARENA- , waarvan men in de reistafel van ANTONIN, op de kaart van PEUTINGER en bij '1%c1Tus gewag gemaakt vindt , ter dezer plaatse gelegen hebbe. Velen meenen, dat het tegenwoordige Arnhem, het oude ARENACUX geweest zij, terwül anderen dit weder te Erichem of Ariehem bü Buren willen zoeken ; de in de nabijheid van Angeren en Gent , in de Bctuwc, ontdekte Romeinsche oudheden , doen ons echter hier het liefst deze oude Romeinsche burgt plaatsen. Men heeft te AARDT 450 inw. , een kasteel , van ouds toebeboorcnde aan het adellijke geslacht VAN HUGENPOTK, en eene Herv. kerk, welke voorheen eenen eigen. Predikant had , maar sedert 1627 met Herwen gecombineerd werd , waarbij later ook Pan nerden gevoegd is, van welke combinatie de pastorij nog in Herwen ligt. De hier wonende R. K. behooren tot de statie van Aardl en Herwen. AARDT (POLDER VAN) , pold. in de Betuwe prov. Gelderland , kW. en arr. Arnhem, distr. en kant. ZeoenŒar, gem. Herwen. Deze liep bü den watervloed van 1820 geheel onder. AARDT-EN-HERWEN , R. K. statie , aartspr. Gelderland, met eene kerk te H e r we n , die door éénen pastoor bediend wordt. De gem. telt ongeveer 1000 zielen. AAREE, d. in Peeliand. Zie AARLE. AARLANDERVEEN , gem. , prov. Z. Holland , arr. Leyden, kant. Woubrugge (20 m. k. , 5 s. d. 2 afd.), ten Z. 0. van de gem. Ter Aar , waarvan het door den Aardijk gescheiden wordt, ten Z. van Stein , ten Z. W. van Nieuwkoop , ten N. van Zwammerdam en Al- welke beide dorpen ieder met eene ophaalbrug over den Rijn phen mct deze gem. verbonden zijn , en ten W. van Outshoorn-en-Gnep- hoek, welke gem. langs de Aarbrug met AARLANDERVEEN gemeenschap heeft. Zij bevat het N oord- en Z u id eindc en hct dorp Aar- lander veen, de Lage zijde van den Rijn over Alphen en de Lapc zijde van den Rijn over Zwammerdam, en daarin drie belangrijke bebouwdc straten , als het dorp A ar la n der veen de zelve, de Lage zijde van den Rijn over Alphen en Lage zijde van dcn Rijn ov cr Zwammerdam , voorts nog dc vier na- de gccombinccrde dc Kortste kc r -p 01 dc r , volgende polders , Pul mot of' Albrcchtsvic- oord en• Zuid einder -pol (lc r ,