Pagina:De Gooi- en Eemlander vol 064 no 159.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
3
3
DAGBLAD DE GOOI- EN EEMLANDER VAN DINSDAG 9 JULI 1935 — EERSTE BLAD


PLAATSELIJK NIEUWS

VervolgHILVERSUM, 9 Juli 1935.      

Onwel geworden.

Op de Groest is vanmorgen de werklooze G. de W., wonende Primulastraat, plotseling onwel geworden en in elkaar gezakt.

De man, die juist van het stempelbureau afkwam, is waarschijnlijk bevangen door de warmte. Hij werd bij de New-York bioscoop binnengedragen en, na door een geneesheer te zijn onderzocht, per ziekenauto naar zijn woning vervoerd.

De Kersendag ten bate van de Centrale voor Practische Hulpverleening.

Morgen wordt alhier, gelijk wij verleden week reeds meldden, de collecte gehouden ten bate van de Centrale voor Practische Hulpverleening aan alleenstaande personen te Groesbeek.

Ditmaal een damesfiets.

Ten nadeele van mevrouw C. uit de Rozenstraat werd haar rijwiel ontvreemd, hetwelk zij op het achter de woning gelegen erf had geplaatst.

BUSSUM

Openlucht-turndemonstratie van D. O. S.

In het Sportpark-Zuid.

Vrijdagavond geeft de Gymnastiekvereeniging D. O. S. een turndemonstratie op het Sportterrein „Zuid” aan den Voormeulenweg. Er zal een zeer gevarieerd programma worden afgwerkt, waaraan medewerking verleend wordt door de dames-, heeren--, meisjes- en jongens-afdeelingen van D. O. S. De lenigheidsoefeningen worden uitgevoerd met muzikale begeleiding.

Het programma bestaat uit de nummers lenigheidsoefeningen voor jongens, dames, meisies A en meisjes B, ringwerken, hoogrek en brugturnen voor heeren, ringwerken en brugturnen voor dames en springnummers voor meisjes en jongens.

LAREN

K. J. M. V.

Onder voorzitterschap van den heer J. Vos hield de afdeeling Laren-Blaricum van de K. J. M. V. gisteravond een druk bezochte ledenvergadering.

In zijn openingswoord deelde de voorzitter o.m. mede, dat de tocht naar IJselstein Zondag a.s. zal plaats vinden. De tocht wordt gemaakt in luxe-auto’s. Om half één wordt een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een K. J. M. V.-elftal in IJselstein.

Naar de jaarvergadering, welke op 21 Juli te Deventer wordt gehouden werden afgevaardigd de heeren J. Vos, T. Bierlaagh en G. v. d. Veer. Aan de studiedagen te Amersfoort zullen deelnemen de heeren A. Heinen en J. v. d. Brink.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

’s GRAVELAND

Ds. J. Tonkens dertig jaar predikant.

Ds. J. Tonkens, die gedurende de jaren 1912—’16 de Gereformeerde kerk van ’s Graveland diende, is Zondag 20 dezer 30 jaren als predikant werkzaam. Hij aanvaardde het predikambt te Langeslag, kwam vandaar naar ’s Graveland en ging vervolgens naar Bergum. Sedert 8 Mei 1927 staat hij te Epe.

LOOSDRECHT

Watersport-Reunie.

Door het bestuur van de Watersportvereeniging „Hou Zee” wordt op verzoek der commissie voor de Utrechtsche V. V. V.-week de voorbereiding ter hand genomen voor een in Loosdrecht te houden reunie van watersportvrienden uit het geheele land, gelijk wij reeds eerder melden.

Alle deelnemers aan deze Watersport-Reunie-Loosdrecht zullen „in pension” komen bij het Hotel De Koet, zoodat nergens voor gezorgd behoeft te worden.

In verband met de verschillende aanvragen is nu reeds besloten twee maal zulk een reunie te houden en wel van Zaterdag 20 Juli tot en met Zaterdag 27 Juli en van Zaterdag 3 Augustus tot en met Zaterdag 10 Augustus. De gelegenheid voor deelname staat open voor alle watersportliefhebbers, al dan niet aangesloten bij een watersportvereeniging.

Hoewel het gewenscht is, dat men de beschikking over een boot heeft, is dit niet als voorwaarde voor deelname te beschouwen. Door de leiding worden vaartuigen ter beschikking gesteld.


KERKNIEUWSGEREF. KERKEN.

Beroepen te: Opende (Gron) de heer F. v. Dijk, cand. en hulppred. te Haaksbergen.

Aangenomen naar: Enschede (vac. Prinsen) ds. I. de Wolff te Mussel; 2e Exloërmond de heer J. v. Bruggen, cand. te Ermelo, die bedankte voor Holwerd (Fr.).

CHR. GEREF. KERK.

Tweetal te Soestdijk ds. N. Bijdemast te Boskoop en ds. P. de Groot te Gorinchem; te Eindhoven de heeren A. Gruppen te Zwaagwesteinde en M. Baan, cand. te Maassluis.

Gouden jubileum ds. J. G. Dekking.

Ds. J. G. Dekking te Houten viert op 12 Juli a.s. zijn 50-jarig ambtsjubileum.

Geboren in 1857 werd de heer Dekking in 1885 door het Prov. Kerkbestuur van Overijssel tot de Evangeliebediening toegelaten. 12 Juli van laatstgenoemd jaar werd hij te Zijderveld als predikant bevestigd. Verder diende hij nog de Gemeenten van Jaarsveld 1888, Krimpen a.d. Lek 1898, Monster 1902, Montfoort 1913, Renkum 1916, Putten 1918, Kesteren 1921, Bergambacht 1929. Sedert 18 Mei 1930 staat ds. Dekking te Houten.

TELEGRAMMEN

(Gedeeltelijk gecorrigeerd.)

Door auto aangereden en gedood.

BERKEL (Z.-H.), 9 Juli, Hedenmorgen is de 88-jarige heer J. Havenaar, toen hij met de fiets op weg was naar de markt te Rotterdam, bij het afrijden van een brug op het oogenblik, dat hij den Rodenrijscheweg nabij den Bovendijk wilde oversteken, door een net groote snelheid rijdende personenauto aangereden. De heer Havenaar werd zoo ernstig gewond, dat hij spoedig overleed. De auto, welke bestuurd werd door den heer Vingerhoed uit Rotterdam, is ernstig beschadigd. De wagen is door de politie in beslag genomen. Het staat nog niet vast, aan wiens schuld het ongeval te wijten is. Het slachtoffer was een van de eerste pioniers der glascultuur, in de omgeving van Rotterdam.

Beddenmagazijn uitgebrand.

ROTTERDAM, 9 Juli, Vannacht om 1 uur heeft een felle brand gewoed in de Benthuizerstraat op den hoek van de Daan Raephorststraat. Hier is gevestigd een beddenmagazijn van de firma Alex Severen en Zonen, waarin een groote voorraad beddengoed, cocosmatten en linoleum was opgeslagen.

De brand had aanvankelijk een zeer ernstig karakter. De vlammen sloeg fel uit en daardoor is het houtwerk van huizen aan den overkant van de Raephorststraat ernstig geschroeid. Bovendien zijn in deze straat eenige ruiten door de hitte gesprongen.

De eigenaar van de zaak woonde met zijn gezin boven den winkel. Men wist zich tijdig in veiligheid te stellen.

De brandweer heeft het vuur met vijf stralen gebluscht, onder leiding van hoofdman Kruis. De winkel is totaal uitgebrand. Verzekering dekt de schade. De zolder van den winkel is op één plaats doorgebrand, waardoor de badkamer van de eerste etage, waar de eigenaar van de zaak woont ook in brand is geraakt en totaal is uitgebrand.

Meisje door auto aangereden.

SMILDE, 9 Juli, Het 5-jarig dochtertje van den heer G. Vennink is in deze gemeente aangereden door een passeerende auto. Het kind bekwam een dijbeenfractuur en ernstige hoofdwonden. Nadat het ter plaatse door twee dokters was verbonden, is het overgebracht naar het ziekenhuis te Assen.

Onder een maaimachine geraakt.

ALPHEN a/d RIJN, 9 Juli. Het 6-jarig zoontje van den landbouwer Van Vliet heeft het ongeluk gehad, in het weiland van zijn vader onder een in werking zijnde grasmaaimachine te vallen. De jongen werd ernstig aan het hoofd gewond en, nadat ter plaatse een verband was gelegd, is hij ter verdere behandeling overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

Margarinesmokkel.

OMMEN, 9 Juli. Door de Crisisopsporingsdienst te Ommen, werd in samenwerking met de Kon. Marechaussee alhier, winkelcontrôle gehouden bij de Wed. J. S. te Lutten. Aldaar werd aangehouden een partij Belgische margarine, welke afkomstig bleek te zijn van schipper B. C. te Almelo. Deze schipper, die in Duitschland verbleef, keerde Zondagmorgen vandaar terug en werd onmiddellijk door een ambtenaar van den opsporingsdienst gehoord, die, nadat de schipper een volledige bekentenis had afgelegd, proces-verbaal opmaakte.

Een enorme brand bij Reval.

REVAL, 9 Juli. (Reuter). Op het schiereiland Koppel nabij Reval heeft een enorme brand een houtopslagplaats en een fabrieksgebouw ter waarde van 500.000 kronen verwoest. De sterke wind wakkerde het vuur aan, zoodat spoedig ’t geheele noordelijke deel van het schiereiland in vlammen stond. Bij de pogingen het vuur tot de houtopslagplaats te beperken, kwam een brandweerman om het leven, terwijl er verschillende werden gewond. Troepenafdeelingen, alsmede de geheele brandweer van Reval, werden gerequireerd, en tenslotte slaagde men er in te verhinderen, dat het vuur oversloeg op de woonwijken en de werven van het schiereiland.

De brand, die den geheelen nacht heeft gewoed, kon hedenmorgen in zooverre bedwongen worden, dat thans het gevaar voor uitbreiding is geweken.

Australische minister-president bij Roosevelt.

WASHINGTON, 9 Juli (A.N.P.). De Australische minister-president Lyons, die in gezelschap van zijn vrouw op den terugweg van Europa naar Australië in Amerika is aangekomen, is gisteren met zijn echtgenoot op het Witte Huis ontvangen door president en mevrouw Roosevelt. Bij aankomst werden zij aan het station begroet door den staatssecretaris Cordell Hull en andere vertegenwoordigers der regeering, die hem naar het Witte Huis begeleidden, waar een thee ter hunner eere plaats vond. Gisteravond werd hun een banket aangeboden, terwijl zij vandaag de lunch gebruikten in de Britsche ambassade als gasten van ambassadeu[r] Sir Ronald Lindsay. Vanmiddag vertrekken zij per trein naar Montreal.

Verzoek tot interventie in Mexico.

WASHINGTON, 9 Juli. (A.N.P.) De leiding van de orde der Knights of Columbus hebben zich tot president Roosevelt gewend met het verzoek, dat de Vereenigde Staten stappen zullen doen bij de regeering van Mexico, in verband met de maatregelen, die door de Knights of Columbus worden aangeduid als de kerkvervolging tegen de katholieken in Mexico.

Hevige regenval in Montana.

HELENA (Montana), 9 Juli (Reuter). Nabij Wheeler in Montana zijn tengevolge van de hevige regens 24 personen om het leven gekomen en 400 gewond.

DE BELEEDIGING VAN DEN JAPANSCHEN KEIZER.

Incident in de rechtszaal.

SJANGHAI, 9 Juli (Reuter). De redacteur van de „New Life Weekly”, die verantwoordelijk is voor het artikel dat beleedigend was voor den keizer van Japan is door den Hoogen Raad van Kiangsioe veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf.

SJANGHAI, 9 Juli (Reuter). Toen de rechter vonnis tegen den redacteur van de „New Life Weekly” uitsprak in de dichtbezette rechtszaal sprong de verdediger op, sloeg met zijn vuist op de lessenaar en riep: „De Chineesche wetten zijn door de Japanners overwonnen”. De toeschouwers sprongen eveneens op en riepen: „Weg met de Nanking Regeering! Weg met de Japansche Imperialisten!”

Woonhuis uitgebrand.

LANDSMEER, 9 Juli. Gisteravond omstreeks kwart voor twaalf brak door onbekende oorzaak brand uit in een woonhuis in de van Beekstraat te Landsmeer. De bewoners, een man en een vrouw, konden het perceel nog tijdig verlaten. Het huis is geheel uitgebrand. De schade wordt door verzekering gedekt.

ERNSTIGE ONLUSTEN TE LAHORE.

BOMBAY, 9 Juli (A.N.P.) Uit Lahore wordt gemeld, dat d etoestand daar ernstig is. Onlusten zijn uitgebroken en de menigte heeft aanvallen gedaan op de militaire politie. In verband met deze ongeregeldheden is de censuur op de pers ingesteld, terwijl de bazars gesloten zijn.

De overstrooming van de Yangtse Kiang.

SJANGHAI, 9 Juli (Reuter). In het stroomgebied van den Yangtse Kiang is ook de provincie Kiangsi ernstig door de overstrooming geteisterd. Honderden dijkbreuken aan het Pojang-meer en aan de Kan-rivier worden gemeld. Uit alle deelen van de provincie komen onophoudelijk vluchtelingen te Nantsjang aan, waar de provinciale autoriteiten de technische noodhulp hebben ingeroepen. Het hooge water in de Yangtse Kiang blijft onverminderd aanhouden. Volgens een bericht uit Hankau zijn reeds 4400 huizen verwoest, waardoor 20.000 menschen dakloos zijn geworden. Het spoorwegverkeer Hankau-Peiping is door het instorten van een spoorbrug gestremd.

Belastingmogelijkheden in de Vereenigde Staten.

WASHINGTON, 9 Juli. (ANP) Tijdens het onderzoek van het nieuwe belastingwetsontwerp in de financieele commissie van het Huis van Afgevaardigden verklaarde de staatssecretaris van de schatkist, Henry J. Morgenthau, dat wanneer het Congres de nieuwe progressieve heffingsvoorstellen zou goedkeuren per jaar een bedrag van minstens 108 millioen meer aan belasting zou kunnen worden geind, terwijl, indien men accoord zou gaan met het belastingprogram dat president Roosevelt propageert onder de leuze „Laat de rijken betalen”, naar schatting nog een bedrag van 901.500.000 meer aan belasting konden worden geïnd dan thans.

Sabotage van Congres-afgevaardigden?

WASHINGTON, 9 Juli. (A.‚N.P.) Bij de bespreking van het voorstel tot het instellen van een onderzoek naar de werking der holding companies voor openbare nutsbedrijven verklaarde de democratische afgevaardigde van Mississippi, John Rankin, dat het hem bekend was, dat leden van het Congres, die zich verzet hadden tegen het groote electrificatie-plan der Tennessee-vallei, in hotels te Washington nachtelijke besprekingen hielden met agenten van electriciteits-ondernemingen, ten einde de plannen der administratie der Tennessee-vallei tegen te werken.LUCHTVAART.

Een Fransche luchtlijn op Amerika?

Besprekingen met Portugal.

Giscard d’Estaing, chef van het kabinet van den Franschen minister van luchtvaart, generaal Denain, is aan het hoofd van een Fransche commissie te Lissabon aangekomen, teneinde met de Portugeesche autoriteiten gedurende eenige dagen besprekingen te voeren met betrekking tot het luchtverkeer tusschen Frankrijk en Portugal. Naar verluidt zullen de Fransche onderhandelaars trachten verlof van Portugal te verkrijgen voor het inrichten van een vliegveld op de Azoren ten behoeve van een luchtlijn naar Amerika.De Gooi- en Eemlander vol 064 no 159 De Henley-Regatta.jpg

De Henley-Regatta. — Het hoogtepunt van de Henley-Regatta vormde de race om den „Grand Challenge Cup” die door „Pembroke” werd gewonnen met eenb grooten voorsprong op „Leander”.

BINNENLANDH. M. de Koningin naar het Loo.

Naar wij vernemen, heeft H. M. de Koningin sinds gisteren op den Ruigenhoek te Scheveningen vertoefd en is zij heden om één uur weder per auto naar het Loo vertrokken.

De reis van Ir. Mussert naar Indië.

Naar wij vernemen heeft Ir. Mussert thans passage geboekt bij de K. L. M. van Amsterdam naar Batavia. Zijn vertrek is vastgesteld op 17 Juli a.s. Op dien datum zal hij met de „Sperwer” naar Ned.-Indië vertrekken, waar hij op Maandag 22 Juli zal aankomen.


NEDERLANDSCH-INDIËIr. Mussert op audiëntie.

BATAVIA, 8 Juli (Aneta). De „Java-Bode” weet te melden, dat Z.E. de Gouverneur-Generaal op 23 Juli tijdens zijn reis door Ned.-Indië ir. Mussert in audiëntie zal ontvangen.

Memorie van antwoord Indische begrooting.

BATAVIA, 9 Juli. (Aneta). In de Memorie van Antwoord op de Beschouwingen van den Volksraad inzake de eerste behandeling van de begrooting verklaart, de Regeering dat zelfs geleidelijke afschaffing van den Raad van Ned.-Indië lijnrecht in strijd is met de inzichten welke de Regeering hieromtrent heeft. De Regeering verklaarde menigmaal dat dit College onmisbaar is.

Een passieve kennis van de Maleische taal kan nuttig zijn voor Regeeringsgemachtigden daar ook de mogelijkheid bestaat dat Volksraadsleden in vergaderingen van de Maleische taal gebruik wenschen te maken.

Verdere eischen hieromtrent behoeven niet te worden gesteld daar zijzelven zich van de Nederlandsche taal kunnen bedienen.


KUNST EN LETTERENSCHILDERKUNST.

De Vermeer-tentoonstelling in Boymans.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe museum wordt in het Museum Boymans een tentoonstelling gehouden van de werken van Vermeer, waarbij men gestreefd heeft meer klaarheid te brengen in den ontwikkelingsgang van den meester en van de geheele Delftsche school en oorsprong en invloed duidelijk naar voren worden gebracht.

De werken van Vermeer zijn even schaarsch als de bijzonderheden over zijn leven. Dat is ook een der oorzaken, waarom musea en verzamelaars er slechts noode toe overgaan een stuk in bruikleen te geven. Slechts in zeer bijzondere gevallen zal men hier in slagen. Een dergelijk moment heeft zich voorgedaan bij de opening van het nieuwe Boymans Museum.

De medewerking, die de museumdirectie ondervonden heeft, strekte zich over de geheele wereld uit. Van heinde en ver zijn de meesterwerken naar Rotterdam gekomen. De musea van New York en Cincinnati, van Lissabon, Parijs, Straatsburg, Brussel, Antwerpen, Keulen, Karlsruhe, München, Gotha, Neurenburg, Leipzig, Kopenhagen, Stockholm, Boedapest en Edinburgh zonden hun schatten naar Rotterdam. In ons land waren het vooral de musea van Utrecht, Groningen en Amsterdam, die werken voor deze tentoonstelling afstonden.

Door die groote medewerking was het mogelijk om zoowel van Vermeer als van Fabritius, de Hooch en de Witte het grootst aantal werken bijeen te brengen, dat nog ooit te zien geweest is.

In een der voor de tentoonstelling ingerichte zalen zijn een aantal werken van Utrechtsche meesters als Houthorst, Baburen en Terbrugghen opgehangen. Zij houden verband met de jeugdwerken van Vermeer. Eenige stukken uit de Delftsche school vóór den grooten meester zijn daar eveneens te vinden. Dan volgt een zaal geheel aan Fabritius gewijd. In de volgende drie kabinetten vindt men een reeks van uitingen van Emanuel de Witte. De daarbij aansluitende groote zaal werd voor de intieme kunst van Pieter de Hooch bestemd en dan volgt het hoogtepunt van de tentoonstelling: Vermeer, van wien niet minder dan 14 doeken bijeen zijn gebracht. Een groot werk, Magdalena aan den voet van het kruis, wordt thans voor het eerst aan den Delftschen meester toegeschreven.

Zijn invloed wordt getoond in de twee meesterwerken van Metsu uit de collectie van Lady Beit te Londen. Van Ochtervelt zijn eenige van zijn beste werken aanwezig. Willem Kalf en Jan Steen, die mede den invloed van Delft ondergingen, zijn in enkele uitgelezen stukken aanwezig.

In het laatste kabinet wordt de aandacht gevestigd op een tiental werken van Jacobus Vrel, wiens werk vroeger vaak aan Vermeer werd toegeschreven.

SPORT EN WEDSTRIJDENNATIONALE VIJFKAMP VOOR OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN.

Te Amersfoort is de jaarlijksche vijfkamp voor officieren en onderofficieren, uitgeschreven door het Nederlandsch Olympisch Comité, begonnen met de zwemwedstrijden, welke gehouden werden in het natuurbad Soestduinen. De deelnemers moesten 300 meter afleggen. Verschillende officieren en onderofficieren, die zich voor deelneming aan dezen vijfkamp hadden opgegeven, hadden zich teruggetrokken. Er wordt thans deelgenomen door 21 officieren, behoorende tot de groep met paardrijden en 16 van de groep met handgranaatwerpen, terwijl er 10 onderofficieren van de groep met paardrijden waren en 16 van de groep met handgranaatwerpen.

De uitslagen van de zwemwedstrijden waren als volgt:

Officieren: (groep paardenrijden):

1. res. 2e luit. C. Struys Jr. 5.22.3; 2. 2e luit. J. Serré 3.34.4; 3. 2e luit. J. P. F. v. d. Horst; 4. luit. ter zee Jhr. van Geen; 5. 2e luit. M. P. Feith; 6. 1e luit, D. W. v. d. Bosch; 7. 2e luit. A. J. de Vries; 8. 2e luit. Th. L. D. Graaf; 9. 1e luit, J. G. Berghuijs; 10. 1e luit. P. v. d. Heide; 11. 1e luit. K. J. H. Poll; 12. 1e luit. D. C. de Vries; 13. J. Bakker Schut (Officier van gezondheid 2e kl.); 14. 1e luit. J. A. Bruine; 15. Kapt. E. E. Dulffer; 16. 2e luit. F. Rouffaer; 17. Majoor H. D. Scherpenhuyzen; 18. kapt. H. Mijsberg; 19. kapt. J. M. B. M. F. van Strien; 20. 2e luit. B. A. H. Jansen en 1e luit. J. A. van Kooten (beide uitgevallen).

Voor de groep granaatwerpen is de uitslag:

1. 2e luit. E. van Hootegem 5.24.4; 2. res. 1e luit. L. H. Serré 5.34.4; 3. 2e luit. P. J. Cornelissen; 4. kapt. J. K. de Visser; 5. res. 1e luit. W. Bolken; 7. 1e luit. J. Kroes; 8e. 1e luit. W. A. Feitsma; 9. 2e luit. J. A. Vergouwen; 10. 2e luit. F. v. d. Meij; 11. 2e luit. W. B. Straver; 12. 1e luit. J. H. Wagenvoorde; 13. 1e luit. L. A. Paling; 14. 2e luit. J. v. d. Molen; 15. 1e luit. P. de Koch; 16. kapt. J. E. Hofman.

Het diploma werd verworven door de nummers 1 tot en met 12 van de groep paardrijden en door de nummers 1 tot en 14.

De uitslag van de zwemwedstrijden voor onderofficieren groep paardrijden is:

1. wachtm. Th. B. Souer 6.22; 2. wachtm. A. C. Alma; 3. wachtm. M. W. De Best; 4. wachtm. C. Brouwer; 5. serg. A. B. de Vos; 10. wachtm. D. de Vries. Het diploma verwierven de nummers 1 tot en met 7.

Voor de groep met handgranaatwerpen is de uitslag:

1. serg. Th. Verdurmen 7.03; 2. serg. maj. H. Heesterman; 3. serg. Th. Meert; 4. serg. W. Carels; 5. serg. konstabel Pauw; 6. wachtm. H. C. Vincent; 7. serg. H. C. v. d. Bangard; 8. Fourier H. Jansen; 9. L. J. L. M. Haerden; 10. serg. W. M. van Nuland; 11. serg. K. Mars; 12. serg. J. ter Burg; 13. Adj. O.O. P. J. Berlemon; 14. serg. C. Huiszoon; 15. Adj. O.O. H. A. J. Snijders; 16. serg. F. Wiedijk. Het diploma werd behaald door de nummers 1 tot en met 9.

VOETBAL

DE SERIEWEDSTRIJDEN TE BLARICUM.

De tweede dag van de seriewedstrijden van R. K. B. V. V. zette Zondag in met een ontmoeting tusschen R. K. B. V. V. II en Sportclub I. De gasten behaalden een 2—0 overwinning.

Om 3 uur kwamen S. D. O. I en Wilskracht I in het veld. De strijd ging vrijwel gelijk op.

Een fout van S. D. O.'s doelverdediger bracht de score op 0—l. Na den aftrap was het de rechtsbuiten van Wilskracht die er onmiddellijk met den bal vandoor ging. Een schot op het doel keerde de keeper, doch hij liet den bal uit zijn handen vallen, van welke gelegenheid onmiddellijk profijt werd getrokken om den stand op 0—2 te brengen.

Bij een schermutseling voor het Wilskracht-doel maakte één der backs hands, binnen het strafschopgebied. De bal werd onhoudbaar ingezet (1—2).

Beide partijen kregen hierna nog eenige mooie kansen. Een dezer wist Wilskracht te benutten en daardoor haar voorsprong te verhoogen (1—3). Met dezen stand kwam ook het einde.

Voor a.s. Zondag staat op het programma een ontmoeting tusschen Olympia II en R.C. M. I en The Victory II en V. B. O. I.

ZWEDEN WINT VAN LETLAND.

Te Riga is de voetbalwedstrijd Letland—Zweden gespeeld. De Zweden wonnen met 3—0. Bij de rust was de stand 2—0. Het Zweedsche elftal speelde vrijwel in dezelfde opstelling als tegen Duitschland.

WATERSPORT

VERSCHE MELK OP WATERTOCHTJES.

In ons plassenrijke gebied ‚bekend Centrum van watertoerisme, wonen ongetwijfeld tal van watersportliefhebbers, die de narigheid van zure of niet-meer-versche melk en koffieroom op hun tochten reeds dikwijls hebben ondervonden. Een verre tocht — een picnic op een eilandje en...... zure melk! De zomerwarmte, anders op het water zoo heerlijk, is er de schuld van.

De Coöp. Condensfabriek „Friesland” te Leeuwarden, wil aan dit bezwaar tegemoet komen door het in den handel brengen van speciale koffiemelk in bussen „Friesche vlag”.

De inhoud blijft, naar de fabriek garandeert, zelfs in een geopende bus langen tijd goed.

Een ander voordeel is, dat men niet gedwongen wordt onderweg ergens aan te leggen om een nieuwen voorraad versche melk of room op te doen.

Alle voorwaarden schijnen dus vervuld om „Friesche Vlag” spoedig te populariseeren.

HONDENSPORT

WINDHONDENRENNEN TE ENSCHEDÉ.

Op Zondag a.s. zullen er in het Volkspark te Enschedé internationale windhondenrennen plaats vinden. Hiervoor zijn 68 windhonden ingeschreven.

(Ingezonden mededeeling).

De Gooi- en Eemlander vol 064 no 159 advertisement P. v.d. Brul, Hilversum.jpg


ATHLETIEK

DE A.S. AMERIKAANSCHE TOURNEE.

Welke athleten naar Europa komen.

Verscheidene Amerikaansche athleten zullen dit seizoen naar Europa vertrekken om in verschillende wedstrijden uit te komen.

In Frankrijk zullen starten Peacock op de 100 Meter, Mac Cluskey 5000 M., Fuqua op de 400 Meter, Wolf op de 800 Meter, Johnson hoogspringen, Meadows speerwerpen, Lymans discuswerpen en kogelstooten, Moore en Cope hordenloop.

In Finland komen uit Dreyer, Robinson, Maugher, Eumm, Anderson en Rushforth, terwijl voor Zweden zijn aangewezen Carpentier, O’Brien, Sexton, Velzke, Draper en Moreau.

Metcalfe, Owens, Cunningham, Beard, Kirk Patrick en Torrance zullen niet naar Europa komen.


HANDEL EN FINANTIËN.Bank voor Internationale Betalingen.

Gemeenschappelijke verdediging der goudvaluta’s.

In zijn jongste vergadering heeft de Raad van Beheer der Bank voor Internationale Betalingen te Bazel de valutamoeilijkheden besproken en is overeengekomen dat op het eerste teeken van aanvallen op eenige valuta, die met de Internationale Bank verbonden is, gemeenschappelijke verdedigingsmaatregelen zullen worden genomen zooals onlangs geschiedde tijdens de afgeslagen aanvallen op den Franschen en Zwitserschen franc en op den gulden.


SCHEEPSTIJDINGENSTOOMVAARTLIJNEN.

Kon. Ned. Stoomb. Mij.

ARIADNE, 8 Juli van Kopenhagen n. Gdynia.

COLOMBIA, toeristenvaart, 8 Juli n.m. 8 uur van Hamburg n. A’dam.

ORPHEUS, 8 Juli van Barcelona n. Tarragona

TITUS, 8 Juli van Setubal n, Calix.

VENEZUELA, thuisreis, 8 Juli n.m, 9 uur van Plymouth.

VESTA, Middl. Zee n. A’dam, pass. 8 Juli n.m. 10 u. 40 Lydd.

RHEA, 8 Juli van Stettin te A’dam.

MEDEA, 7 Juli van W. Indië te New York.

BAARN, thuisreis, was 7 Juli 10 u. 40 n.m. 325 mijlen Z. van Valentia.

Silver-Java—Pacific Lijn.

KEDOE, arr. 6 Juli te Panama, R’dam n. New Orleans.

MANOERAN, Beira n. A’dam, 8 Juli te Suez.

KOTA INTEN, 6 Juli van Kaapstad n. Mosselbaai.

SAPAROEA, 8 Juli van Pacific Kust te Penang

MADOERA, 6 Juli van Singapore n. Pacific Kust.

Mij Nederland.

JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, uitreis, 8 Juli te Port Said.

TAJANDOEN, uitreis, 8 Juli van Port Soudan.

Kon. Paketv. Mij.

ROGGEVEEN, 6 Juli van Kohsichang n. Beira

HOUTMAN 8 Juli van Shanghae n. Cebu.

NIEUW ZEELAND, 8 Juli van Singapore te Sydney.

TASMAN, 7 Juli van Port Louis n. Batavia.

Java-China-Japan Lijn.

TJINEGARA, 7 Juli van Shanghae te Hongkong.

TJIKEMBANG, 6 Juli van Hongkong n. Amoy.

Java-New York Lijn.

TABIAN, New York n. Java, 8 Juli van Belawan.

Kon. Holl. Lloyd.

SALLAND, uitreis, 8 Juli n.m. 1 u. te Rio Janeiro.

GAASTERLAND, uitreis, pass. 7 Juli Bevezier.

Holland-West-Afrika Lijn.

AMSTELKERK, 7 Juli van Freetown via Bathurst n. Dakar.

REGGESTROOM, 7 Juli van Dakar n. Bathurst

Holland-Afrika Lijn.

SPRINGFONTEIN, 8 Juli n.m. 4 u. van A’dam te Hamburg.

Nederl. en vreemde schepen.

BUSSUM, Archangel n. Garston, pass. 8 Juli Noordkaap.

JONGE ELISABETH, n. R’dam, pass. 8 Juli Ouessant.

BATAVIER V, 9 Juli van R’dam te Gravesend

ALGENIB, Villa Constitucion n. Birkenhead, pass. 8 Juli Scilly; wordt 10 Juli te Birkenhead verwacht.

ST. ANNALAND, 9 Juli van Hamburg n. de Tyne.

MIDSLAND, 8 Juli te Methil.

REGINA, pass. 7 Juli Bevezier.

RANDWIJK, n. Archangel, was 7 Juli 11 u. 5 n.m. 235 mijlen O. van Wick.