Pagina:De Tijd vol 097 no 32019 Avondblad.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
DE TIJD
AVONDBLAD – BLADZIJDE 2
ZATERDAG 4 OCTOBER 1941VERGOEDING INGELEVERDE METALEN SCHIEBROEK

Met de uitbetaling van de vergoedingen voor ingeleverde metalen zal in de voormalige ffinieente Schiebroek op 6 October a.s. worden negonnen. Zij vindt plaats ten kantore va.. den ontvanger der v.m. gemeente Schiebroek, Oude Raadhuis, Ringdijk 50. Het kantoor *s voor deze uitbetaling geopend van 9—12 en 2—4 uur.

Persoonlijke oproepingen hiervoor woraen niet gezonden. De uitbetaling geschiedt straatsgewijs. Zij heeft uitsluitend plaats tegen overlegging van het in het bezit van de inwoners zijnde deel B van het oproepingsbiljet, welk de-el reeds thuis voor voldaan behoort te wor- • den geteekend. Is men op den aangewezen dag verhinderd dan gelieve men het biljet mede te geven aan een zijner buren, die het bedrag in ontvangst kan nemen. Persoonlijke verschijnir.g is dus niet noodzakelijk. Daarentegen is de gemeente niet aansprakelijk voor uitbetaling op biljetten, die in verkeerde handen zijn ge raakt. Op Maandag, 6 October a.s. worden vergoedingen uitbetaald aan de bewoners van de Ac'rianalaan; op Dinsdag 7 October __. aan de bewor.ers van de Berkenlaan, Beukenlaan, Bilderdijkstraat, van Buitenzorg en de Da Costastr. op Woensdag, 8 October a.s., aan de bewoners van de Eikenlaan, Elzenlaan, Emmalaan, Erasmussingel, Hoofdlaan en Hooge Limiet; op Donderdag, 9 Octof» a-s., aan de bewoners van de lepenlaan, Raadhuislaan, Raadhuisstraat, De Villeneuvestraat, Vondelstraat en Vijverlasn. Voor de bewoners van de overige straten zullen de data van uitbetaling nader bekend gemaakt worden. .(Herplaatsing wegens onvolledigheid). UITBETALING VERGOEDINGEN INGELEVERDE METALEN HILLEGERSBERG

Op Maandag 6 October tusschen 9—12 en 2—3.30 uur worden ter hulpsecretarie voormalig raadhuis van de voormalige gemeente Hillegersberg de vergoedingen voor ingeleverde metalen uitbetaald aan de bewoners van Berg'aan en Bergplein. Familiebericht

BURGERLIJKE STAND 3 October Geboren: H. A. Nuijen geb. Paesie, z.; P. A. van Hoorn geb. Kreuningcr, d.; M. E. te Loo geb. Knoester, z.; M. J. A. E. Lausberg geb. Zoutendijk, d.; C. Rost geb. Kater, z.; J. Heye geb. Sohrr.leman, d.; H. André geb. van der Be**_. z;: A. Verweij geb. vax Zuilichem, d.; c- J- Leum!' geb. Draaijer. d.; _• van Beveren geb. Horree, d.; A. J. Fladderak geb. Boers, z.; M. v. d. Kroft geb. "an Holstein. z.; E. Brons, geb. Remkes, d.; J. M. Koning geb. de Beer. z.\ A- C. Knoester geb. Pronk, d.; J. E- Wesker geb. van t Hart, z.; A. van der. Dobbelsteen geb. Vitters, z.; A. Doctors van Leeuwen geb. van der Weide. z. Overleden- T. G. Reintjes. weduwn. van J. Groenewegen. 75 Jaar; A. L. Mertens, vrouw van J. Uding, 60 jaar; S. M. Boef. wed. van A Bol.and. 73 jaar; W. Twilt, man van C. F.Wissmg, 56 jaar; E. Vink. man van J. Klein, 54 jaar; C. A M. van Velzen. d„ 1 jaar en 10 mnd.; I Szasz. ongeh. vr., 47 jaar; H. van Gendt. vr., 52 Jiar: J. P. C Rausch. wedn. van J. G. Ammer!-.'an, 70 jaar. AGENDA Den Haag CONCERTEN

Zaterdag 4 October: Diligentia: Plano-avond Paula Jallnk—Verhccckx. 7.50 uur. Zondag ö October: Gebouw voor K. en W.: Ballet Yvoiine Georgi en Residentieorkest, 230 uur. — Diligentia: Fransche chansons Josée Sann, 7.30 uur. .Maandag 6 October: Diligentia: Ptano-avond Hcnri Heydendael, 7.30 uur. BIOSCOPEN

Ainicitia: Congo Expresse, 2.30 en 8 uur. Apollo: De bruigom uit Braailic, doorl. voorst. I—9 uur. A-ta: Stuka's, 2.30 en 7.30 uur. C'apitol: De mannen de baas, 2.15 en 8 uur. City: De eeuwige Jood, 2.15 en 7.45 uur. Centrum: De postmeester, 2.15 en 7.45 uur. Corso: De verstokte vrijgezel, 2 en 8 uur. Flora: De bruigom In nn;st. 2.30 en 7.45 uur. Forum (Voorburg): Lichte cavallerle, 8 uur, 's Zondags ook te 2 uur Metropol.: Valsch geld, 2 en 8 uur. Orteon: Verbannen, 2.15 en 7.45 uur. Olympia: Hartstocht, 2.15 en 7.45 uur. Passage: Pantserkruiser Sebastopol. 2.15 en 7.45 uur. Bembrandt: De gentleman-.'agebond, 2 en 7.30 uur. Kex: Menschen, ïi.ren en sensatie "s, io uur v.m.—ll uur n.m. Kovy: Een man geschaakt, 2.15 en 8 uur. Seinpost, Hartstocht, 2.15 en 8 uur. Studio. Capriolen. 2.30, 4 30, 7 en 9 uur. Thalia: Het model, doorl. vanaf 1.30 uur. West-end: Tusschen Hamburg en Haïti, g.15 en 8 uur. SCHOUWBURGEN

Dagelijks: Arena, Internationaal Variété, 2.15 en 7.30 uur. Zondags 2, 4.30 en 7.30 uur; Palacetheater. De Rotterdammers „Een schoonmoeder lilt duizenden", 7-30 uur. TENTOONSTELLINGEN

Diergaarde Blydorp: lederen dag tot zonsondergang. Maritiem Museum, tentoonstelling binnenvaartschepen, geopend lederen dag behalve Maandae van 10 tot 4 uur. Museum Boymans, tentoonstelling „Nederland bouwt in baksteen" \_n 10—5 uur. Mus.urn voor Land- en Volkenkunde, van 10 tot 4 uur (behalve Maandag) Kunsthandel „De Protector", schilderijen van Willem van Nieuwenhoven, van o tot 6 uur. Zondags van 11 tot 4 uur. Kunsthandel Unger. tentoonstelling van grafiek en beeldhouwwerk van Tinus van Doorn. De Kleine ('omedie, tentoonstelling van schilderijen van v. H. Eknbaas en F. de Groen. Kunsthandel (iebr. Koch, tentoonstelling van schilderijen van binnen- en bultenlandschc meesters uit eigen bezit. Rotterdamsche Kunstkring, tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Aiphons Diepenbrock (tot 2 Nov.) BIOSCOPEN

Capitol: De eeuwige Jood 2, 4.15, 6.30 doorl. 8.45; Cineac: actualiteiten van 9.30 tot 22 uur doorl. ('olo.seum: Theo op het huwelijkspad, 2 en 7.30 uur. Vrijdag en Zaterdag geen matinee. Zondag 2. 4.30 en 7.30 uur. Harmonie: 90 minuten oponthoud, 2 en 7.30 uur. Vrydag en Zaterdag geen matinee. Zond. 1, 3.15 en 5.30 uur. I.uxor: Vrienden en vrouwen, 2.30. 6.45 en 8.45 uur. Zcndag van 2 uur af doorl. Pa.<-age (Schiedam): B.smarck. 2.15 en 7.30 uur. Zaterdag en Zondag 2.15, 4.45 en 8 uur. Prinses: Brigadier Schwenke, 2.15 en 7.30 uur. Zondag 1. 3.15, 5.30 en 8 uur. Victoria; Kora Terry, 2 en 7.45 uur, Zondag van 1 tot 7 uur doorl. Advertentie

(Berichten reeds geplaatst in een deel der vorige oplage) ROTTERDAM De nood-schouwburg Een „feestelijke ruimte" met ruim 1 100 plaatsen

De palen, die lange jaren de H. Hartkerk in de „Olde" hebben getorst, zijn nu bestemd om een kunsttempel te gaan dragen, n 1. den nooöschouwburg, die in de Aert van Keastrttat op een plein, geflankeerd door twee breede strooken green, zal komen te staan. De geestelijke moeder van dien noodschouTvburg wordt, zooals men weet, de Kunstcommissie van de Stichting Rotterdam 1939.

Voor dezen Melpomene-tetnpel is de beschikking gekregen over materiaal uit de binnenstad, n.l. de roode baksteen, terwijl de daken zullen worden gedekt met Nederlandsche pannen in een kleur tusschen blauw en rood, het z.g. antiek. De beide architecten Sutterland stellen zich voor bijzondere zorg aan de zaal te besteden, zoodat de binnentredende bezoeker de illusie zal krijgen van een feesteüjks ruimte, die de idee van een noodgebouw geheel en al verdoezelt. Uitwendig wordt de noods.:houwbui*g opgetrokken uit het gebikte steenmateriaal uit het puin. Twee millioen steenen zijn hiervoor noodig. Het gebouw komt te rusten op een fundeering van 1200 „getrokken" palen. Met behulp van twee heistellingen heeft men in twee weken tijds reeds 150 palen van de kerk aan de „Olde" uit den bodem gehaaid. Wat het interieur betreft, v,il men niet van de traditie afwijken. Een schouwburg stelt nu eenmaal andere eischen dan een bioscooptheater. De heer Sutterland Jr. wil dit in de architectuur ook laten uitkomen. De vestibule is zeer ruim ontworpen, omdat ze ook in zekeren zin als wachtkamer moet dienen voor hen, die afspraakjes hebben gemaakt. In de vestibule bevinden zich drie loketten. Onder de trappen van het balkon door bereikt men de wandelgang rondom de zaal. In deze gang _ijn de garderobes en de toiletten gedacht. Er komen twee foyers, maar niet zoo groot, dat ze bij een uitverkocht huis alle bezoekers zullen kunnen bergen. Er is dan ook op gerekend, dat men zich in de wandelgang en in de vestibule genoeglijk kan ophouden. Hieruit blijkt duidelijk#het nood-cachet van den bouw. De zaal zelf zal dit stempel echter niet dragen. In een vierkant geeft de losse wand den eigenlijken gebogen vorm. Hooge, maar smalle kolommen, bekroond door een lijst, omgeven de toeschouwersruimte. In deze klassieke colonnade wordt de verlichting aangebracht, bestaande "uit eenvoudige, sierlijke kronen met kaarsen, waarvan ongetwijfeldeen statig effect verv-Rcht ma? worden. Het ligt in de bedoeling het stucwerk van het plafond een grijsblauwe tint te geven, om als 't ware „den hemel boven zich" te suggereeren. Over de verdere k'eurgeving kenden de bouwmeesters nog geen uitsluitsel geven, omdat veel afhankelijk is van het materiaal, dat beschikbaar komt. Er zal plaats zijn voor ruim 1100 bezoekers, ■waarvan de galerij er ongeveer 300 bergen kan. Met deze behoorlijke grootte wordt het tooneel in overeenstemming. Het hoofdtooncel is 14 M diep, bij een breedte van 24 M. De tooneeltoren noodig voor het bergen van decoratie, wordt 20 M. hoog. De tooneelopening wordt 12 M. breed en 8.50 M. hoog. Ook opzij van het tooneel is de ruimte vrij groot, in ieder geval groot genoeg. om decors op schuifwagens aan te voeren. Bij de tooneelruimte sluiten zich enkele magazijnen a?n. Men noemde dit tooneel „een compromis hen een goed opera-tooneel en een gewoon tooneel" De orkestbak, die gedeeltelijk onder het tooneel doorloopt, is 7 meter breed; de grootste diepte is 14, de kleinste 11,5 M. Op advies van Ed. Flip_e, den dirigent van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest, dat concerten in der noodschouwburg geven zal, is bij de indeeling van den orkestbak het te Bayreuth bestaande systeem nagevolgd: de koperblazers komen het laagst, de strijkers het hoogst te zitten, waardoor het koper en het slagwerk niet te sterk kunnen overheerschen. Er komen 14 kleedkamers, waaronder drie groote koorkamers, een figurantenkamer en een artisten-rookfoyer. Tot de outillage voor de artisten behooren douches, die elders veelal ontbreken. De bouwtijd zal zes maanden bedragen, als het met de materialenvoo.ziening meeloopt. De setouwburg kan dan in April klaar zijn en dus voor het volgende seizoen dienst doen. Aan weerszijden komen enkele winkeltjes om het gebouw „aan de straat te binden". Vermelden we nog, dat het interieur met eenig smeedwerk en een wandschildering getooid wordt. In overleg met mr. Van Schagen van het gemeentebestuur zal men Rotterdamsche kunstenaars voor de decoratie inschakelen. Het bouwwerk wordt door Mak's Aannenungs'cedrijf te Rotterdam uitgevoerd. INDISCHE SCHILDERIJEN VAN POORTENAAR Museum voor Land- en Volkenkunde

In enkele zalen van het Museum, voor Landen Volkenkunde te Rotterdam is een expositie ingericht van Indische schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen van Jan Poortenaar. Ze werd Vrijdagmiddag geopend door den directeur van het museum, den heer S. Hofstra, die den schilder verwelkomde en er de aandacht op vestigde, dat de aard van Poortenaars werk het als het ware voorbestemde, in deze omgeving tentoongesteld te worden. Daarom is de expositie met Indische kunstvoorwerpen aangevuld. Poortenaar, aldus de heer Hofstra, heeft aansluiting gezocht bij de Chineesche en Japansche kunst, maar hij werkte toch in onafhankelijken zin en verwierf zich een eigen techniek. Jan Pcortenaar hield hierna' een korte inleiding. Hij verklaarde de eenigszins ongewone figuur van een schilder, zijn eigen tentoonstelling inleidend, door zijn behoefte, de bezoekers eenigszins in te wijden in de sfeer, waarin het werk ontstaan is. De tropen leggen den schilder vele moeilijkheden in den weg. Het licht valt er vrijwel verticaal, zonder veel ruimte voor het spel van licht en schaduw over te laten. Ds menschen sluiten de zon uit hun huis weg. De intensiteit van het licht stelt den schilder vcor menige puzzle. Het licht schampt daarbij lanss de vcorwerpen, terwijl de intenvan de kleur klimt met de intensiteit van het : Indië spot de werkelijkheid met alle theorieën. En de menschen zijn er zoo hee* anders, ze leven in een andere wereld, gelij.-de v< bij uitstek, het wajangspel, be- Ook de architectuur is hiervan een voorbeeld. Bsrlage karakteriseerde deze terecht a.s het scheppen van ruimte. In Indië is een gebouw als de Boroboedoer een openluchtmonument zonder een inwendige. poortenaar drong er met nadruk op aan, dat verk beschouwd worde met een oog tevens op deae bijzondere omstandigheden. De meeste der geëxposeerde werken zijn reeds i te zien geweest en toen uitvoerig besproken. We achter, derhalve een nadere bespreking overbodig. O treft het ook ditmaal weer, dat poertenaar het best is in 4jn minutieuze teekeningen en doorwrochte etsen, waar-

in hij de zwoelte van de Indische wereld prachtig verbeeldt. Zijn schilderijen zijn eer decoratief dan picturaal en deze kwalificatie kan gehandhaafd blijven, ten spijt van de uitzonderlykheid van de Indische menschen en hun levenshouding. Een enkel portret, b.v. dat van een Javaansche prinses, is schilderkuns'ig wel het test. De wajang-figuren kunnen ons minder bekoren, terwijl sommige landschappen me__r verf dan beeld zijn. Het werk van Jan Poortenaar is heel ongelijk. Menigmaal verrast hij, menigmaal ook stelt hij teleur. Maar het is in c;e te plaa's eerlijk. Af en tee bereikt hij eer, colcrict, dat eerder Italiaanse!, aandoet dan Indisch, zooals in „Makassaarsrhe prauw", dat overigens niet uit ce verf kwam. Nu Indië physiek onbereikbaar is, doet een dergelijke tentoonstelling intusschen bijzonder weldadig aan. Een gang er heen wordt ongetwijfeld beloond, doordat er veel moois en interessants te zien is. Kees Hazelzet Het cafébedrijf weer op gang En er worden nog steeds nieuwe zaken geopend

Op een stuk open land aan het einde van den Heemraadssingel bij den BeuT_elsdijk wordt een nieuw blok noodwinkels gebouwd. In dit blok komt ook een café. Er blijkt nog steeds behoefte te bestaan aan plaatsen, waar de menschen gezellig bijeen kunnen komen. De oude binnenstad vervulde voor de bewoners van de z.g. buitenwijken op dit gebied blijkbaar eveneens een functie. Want ofschoon er vele café's heropend zijn en nieuwe bijgebouwd, doet zich nog steeds een tekort gevoelen. Bovendien, vele begeven zich in de avonduren niet meer ver van hui . en in het Westen, dat vooral aan zijn buitenkant niet bijzonder met cafés gezegend was, zoekt men dan ook vaak tevergeefs naar een goed ingericht buurtcafé. Er zijn er talrijke, maar dan toch in hoofdzaak voor een bepaalde categorie bezoekers. In hoeverre het zoo varscheiden .cafépubliek in de toekomst ergens een definitieve toevlucht zal kunnen vinden, is niet zeker. Het Rotteraamsche cafébedrijf vertoont nog steeds merkwaardige wisselingen. In werkelijkheid is het indertijd letterlijk op zijn kop gezet en het evenwicht is nog niet hersteld. , Hiervoor vallen verschillende oorzaken ■ aan te wijzen. Ten eerste is daar de verplaatsing van zaken al. Tivoli, Caland en Old Dutch. Deze verplaatsing leidde tot een duidelijke verschuiving van clientèle, waarbij nog komt, dat vele uitgaande Rotterdammers, behoorende tot den min of meer gegoeden middenstand, elders zijn gaan wonen. In sommige café's ontstond een heel andere clientèle. -Er vond zoowel onder het personeel van het bedrijf als onder de klanten een ware volksverhuizing plaats. Kellners, die voorheen onverbrekelijk aan een bepaalde zaak verbonden leken, trof men opeens in een totaal andere omgeving aan. En zoowel klant als kellner ontlokte de herkenning vaak een pijnlijken glimlach Vele exploitanten kwamen voor het moeilijke vraagstuk te Maan, hoe als het ware opnieuw te beginnen, niet alleen in een nieuwe zaak, maar ook met nieuwe bezoekers, die vaak van een categorie waren, waarmee ze vroeger zelden contact hadden. Inmiddels begint de toestand zich langzamerhand te stabiliseeren en er ontstaan weer stamcafé's, ook in gevallen, waarin menigeen twijfelde, of het er wel ooit in orde zou komen. De stabilisatie wordt in bepaalde categorieën van bedrijven cok van boven af gestimuleerd. Na de Meidagen van 1940 werd den ondernemers een tamelijk groote vrijheid gelaten. Men lichtte in menig opzicht de hand met de drarvkwet en liet oogluikend toe, wat vroeger onder geen beding zeu zijn getolereerd. Het was zaak, het particuliere initiatief niet te ontmoedigen. Dit werd tevens geholpen, doordat van gemeentewege een aantal ruimten voor café's en dergelijke in de projecten voer noodbouw werden opgenomen. Zoo kreeg zelfs het z.g. Postkanto.rstraatje op den Coolsingel zijn café. En na den noodwinke.'bouw aan den Goudschesingel, waar verschillende, heel aardig ingerichte café's ingelascht werden, volgden, ook andere complexen, terwijl het noodcafé op den hoek Beukelsdijk—Heemraadsingel een soort sluitsteen vermt.

Dat ook nu nog nieuwe café's geopend kunnen worden, ligt wel voornamelijk aan het feit, dat het oude aantal nog lang niet bereikt is. Vóór Mei 1940 telde Rotterdam ongeveer 1150 zaken met vergunning of een verlof. Hiervan was ruim de helft in het verdwenen gedeelte gevestigd. Er gingen 368 zaken met vergunning en 235 met een verlof verloren. Om een belangrijk percentage gelegenheid tot herrijzen te geven, werd o.a. in de z.g. drooggelegde wijken vergunning verleend. En de voorschriften aangaande het niet verplaatsbare van vergunningen liet men voor wat ze waren. In overeenstemming met Den Haag zijn talrijke vergunningen uit de oude binnenstad elders uitgezet. Ook ten aanzien van oppervl-kte, sanitaire inrichting etc. bleef men lang zeer ruim. Thans echter wordt ook hier orde geschapen en waar het slechts eenigszins mogelijk is, dienen de *café's aan de voorschriften te voldoen. Bouwpolitie en afdeeling Drankwet van de gemeentepolitie gaan sinds eenigen tijd na, wat verbeterd kan worden. Een aantal noodbedrijven is al dusdanig, dat er niets meer te wenschen valt, andere kunnen met weinig kosten volgens de eischen worden ingericht. Binnen afzienbaren tijd zal het Rotterdamschp cafébedrijf, dat weer aardig op gang is aan de vaste normen voldoen. Overigens blijft. er nog gelegenheid tot expansie. Met de geannexeerde gebieden is een aantal vergunningen aan het Rotterdamsche ressort toegevoegd. Mogelijk zullen er enkele van ten goede komen aan wijken, waar nog behoefte aan café's bestaat. Dat het bedrijf in het algemeen nog mogelijkheden ziet en weet aan te pakken bewijst de opening van een nieuw cafetaria op den Binnenweg, aan den rand van het puin. Ze is ondergebracht in een houten gebouwtje, dat vro.-ger op het terrein van de afgebroken kerk op de Hoogstraat, tegenover het City Theater stond. Er was toen een poffertjeskraam in. Tijdens de mobilisatie van 1939—'40 werd het als cantine voor de soldaten gebruikt en thans is bet gemoderniseerd en in zijn genre alleszins een aanwinst voor deze omgeving.

Een merkwaardig proces heeft zich op de Veemarkt voltrokken, in de omgeving waarvan een groep caféhouders door het verlies van hun zaak leelijk gedupeerd waren. Even gedupeerd bleken de veemarktbezoekers. Enkele caféhouders staken de hoofden bij elkaar en richtten een consumptietent in, hetgeen vooral voor de veehandelaren een uitkomst was. Deze tent werd spoedig vervangen, doordat een stuk van een hal op 't abattoir aan de vereenigde caféhouders werd afgestaan. En thans is men bezig met een flink noodgebouw, dat bij de hal getrokken wordt. De bedoeling is, dat het nieuwe gedeelte in December in gebruik kan worden genomen. En evenals elders rekent men er op, dat het noodgebouw wel een jaar of vijf, zes zal moeten blijven staan. Het heeft daarom niet zoo heel veel van een noodinrichting en wordt een paleis in vergelijking met de tent van iets meer dan een jaar terug. GEZAMELIJK MUSEUMBEZOEK H.B.S.ÉRS Wat de jeugd in een schilderij ziet

De modernen zijn bij de Rotterdamsche jeugd der middelbare scholen in trek. Raoul Hynckes vereenigde het grootste aantal punten op zijn naam. Het Museum Boxmans heeft van hem .Stilleven met doodskoppen" tentoongesteld. Inmiddels waren'het vooral de jongens, die bewondering voor de modernen bleken te hebben. Bovendien moet dit begrip hier flink worden uitgebreid. Want terwijl Hynckes en Koch respectievelijk 18 en 9 procent der stemmen kregen, za? Adriaan van der Plas zich er voor ziin „Portret van Pater Zoetmulder" 13. toegewezen. Wat Koch aangaat, diens „Portret van mijn vrouw" werd de helft minder gewaardeerd dan het schilderij van Hynckes. Had deze laatste wellicht de bewondering der jongens verworven wegens de lugubere voorstelling? Het was wel merkwaardig, dat de meisjes van d_ groep leerlingen der twee hoogste klassen van de middelbare scholen alhier, die vanwege de Jeugdactie Rotterdam door het museum werden rondgeleid, heel wat minder voor Hynckes' werk voelden en het als „griezelig" afwezen. „Springend paard" van Kandinsky kreeg 6 procent der stemmen. Jan Veth's „Oude Vrouw* eveneens. Deze resultaten waren het gevolg van eer. vragenlijst, die dp jongens en de meisjes moeste" invullen, nadat ze door een deskundige wa• rondgeleid en voorgelicht. Er namen meer o-gen» dan meisjes aan de rondleidingen deel. De verhouding was 17 tot 10. Bij de waardeerfng van Hynckes was de verhouding 25 tot 1. Op elke 25 jongens was er slechts één meisje, dat het „griezelige geval" bewonderde. Bij van der Plas en Koch bleek de verhouding evenwichtiger, n.l. 9 tot 4 1/3 en 7 tot 2. De vraag, die beantwoord moest worden, luidde als volgt: „Welk schilderij, dat tijdens du rondleidingen gezien is en besproken, heeft je het meest getroffen?" Twee en zeventig procent der waardeeringen gold kunstenaars, die hun volle werkzaamheid na 1918 ontplooid hebben en hiervan kan 65 procent bij de z.g. nieuw-realisten ingedeeld worden. Overigens is de waardeerin'? toch weer tamelijk vaag. Bekenae namen schijnen niet veel indruk te maken. Zoo was de stemmenverhouding tusschen Willink en van der Plas b.v. 2 tegen 13!.. De vraag, waarom een bepaald schilderij in het bijzonder opgevallen was, bleek voor d? jeugd niet gemakkelijk te beantwoorden. De, bedoeling was natuurlijk, na te gaan, in hoeverre voorstelling en uitwerking invloed op het oordeel hadden. 24 procent wist niet, hoe de vraag te beantwoorden. De resteerende 76 procent viel in drie groepen te verdeelen. Voor 40 pCt. hield het opmerkelijke direct verband met de voorstelling en de manier, waarop deze gegeven was, dus object en opvatting. 18 procent toonde zich gevoelig voor uitingen van vakmanschap, als compositie, lichtverdeeling en natuurlijkheid en bij 9 procent gaf de kleur den doorslag. De vragenlijsten vormden een kleine enquête en de bewerker daarvan is tot de gevolgtrekking gekomen dat de jeugd het meest bevattelijk is voor den inhoud ervan. Een groot aantal jongens en meisjes zeide desgevraagd, uit eigen beweging, dus uit pure belangstelling, voor de rondleidingen te hebben ingeschreven. 54 procent voelde het meest vcor de schilderkunst, 18 procent voor de beeldbouwkunst en 22 procent voor de bouwkun.t, 55 procent gaf op de vraag: „Las je wel eens iets over kunst?" een bevestigend antwoord en het bleek, dat ze dit via krant of tijdschrift hadden gedaan. De kunstrecensies in de kranten genieten du:- ook bij jongere lezers belangstelling. Overigens kwam nog vast te staan, dat, zoo een naam iets voor de studeerende jeugd beteekent, die van Van Oogh staat, voor het hoogste in de kun-t, dat er te bereiken valt. Met de vraag, waarom ze een schilderij van Vermeer zoo mooi gevonden hadden, wist 25 pet. geen raad. Zeven procent toonde zich bekoord door het natuurlijke in de figuren, terwijl 35 pet. Vermeers vakmanschap prees. 31 pet. ging bewust in op den geestelijken inhoud, zonder daarbij echter het vakmanschap over het hoofd te zien. De overgroote meerderheid had er graag een kwartje voor over, om in het bezit van een jaarkaart voor het Museum Boymans te komen. De rondleidingen hadden derhalve een grootere belangstelling gewekt. De enquête van de Jeugdactie Rotterdam blijft eenigszins aan de oppervlakte. Kunsthistorici en psychologen zullen wellicht een bijzonder interessante bewerking van het verkregen materiaal kunnen geven. Maar dan zal het misschien nood.g zijn, meerdere resultaten af te wachten. In ieder geval, de jeugd der middelbare scholen heeft belangstelling voor kunst en het is wel komen vast te staan, dat voorlichting en bevordering van het museumbezoek onder goede leining buitengewoon goed werken. En hieraan heeft het tot dusver zoowel van den kant der ouders als van de onderwijzende instanties en de museumleiding deerlijk ontbroken. Het gaat thans den goeden kant uit.

Hedendaagsche stadsgezichten

AAN DE OEVERS VAN DE ROTTE...

De Tijd vol 097 no 32019 Avondblad Aan de oevers van de Rotte.jpg

Een bekend volksliedje bezingt een weemoedig verhaal:

Aan de oevers van de Rotte
      Tusschen Delft en Overschie
Zat een kikker luid te weenen
      Met een zuigeling op haar knie.
Lieve kleine, sprak ze teeder,
      Zie je gindschen ooievaar?
Het is de moordenaar van je vader,
      Dien vrat hij op met huid en haar.

De kikkers van de Rotte kwaken tegenwoordig op veel grooteren afstand van de stad dan vroeger. De oevers van de Rotte zijn onder den rook van Rotterdam volgebouwd. Hier en daar staan massale bouwblokken, ware kazernewoningen. Daarin wonen tientallen gezinnen en honderden personen onder één dak, maar tusschen de bouwblokken in, op het nog steeds idyllische water van de Rotte, leven menschen, die alleen maar in een eigen huisje kunnen aarden. Ze huizen in woonschuiten, met een hekje voor de loopplank en een tuintje op het voor- of achterdekje. Een rookpluim warrelt er genoeglijk uit den schoorsteen van ’t keukentje en waar het maar eenigszins kan, staan er bloempotten voor de raampjes. Een radio-antenne completeert de idylle....

Het is aan de oevers van de Rotte voor menigeen nog goed leven. Als Dirk Smits, een van Rotterdams lofdichters uit voorbije eeuwen, nog leefde, zou hij er zijn „Rottestroom” mee kunnen uitbreiden.

UITBETALING VERGOEDINGEN INGELEVERDE METALEN

Op Maandag 6 October, tusschen 9—12 en 12.30—4 uur worden ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, Raadhuis, Coolsingel, de vergoedingen voor ingeleverde metalen uitbetaald aan de bewoners van de: Allard Piersonstrast, Adr. Pieterstraat, Almondestraat, Van A'phenstraat. Alwinastraat, Amelandscheplein, Amelandschestraat, Ammersooischestraat, Anemoonstraat, Anjerstraat, Anna Paulownastraat, Annastraat, Asterstraat, Atjehstraat, Avenue Concordia. DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN

De directeur van den distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat in het tijdvak van 1 tot en met 31 October 1941 geen aanvraagformulieren voor schoenenbon 1 zullen worden uitgereikt. Wel zullen tot nader order aanvraagformulieren voor schoenenbon 2 verkrijgbaar blijven. De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat, indien een aanvrage voor bon 2 door belanghebbenden wordt gewijzigd in een aanvrage voor bon 1, het betreffende formulier niet in behandeling zal worden genomen. Er bestaat geen gelegenheid tot het ruilen van een bon 2 tegen een bon 1. Familiebericht

BURGERLIJKE STAND OVERLEDEN: J. Hoppzak, ongeh. vrouw, 76 jaar; H. J. Potjes, ongeh. vrouw, 86 jaar; L. Looij, man van A. M. Meulman, 64 jaar; C. A. M. van Straten, vrouw van F. A. Saris. 37 jaar; S. J. H. Ratte, vrouw van H. A. J, Schcpes, 64 jaar; H. C. J. Nunes, man van B. E. Fleming, 51 'jaar; C. de Neve wed van A. J Snijder ,89 jaar; E. J. Vredenbregt, wed. van J. O Sigmond, 89 jaar. Voorts als levenloos aangegeven zoon van G. J. Coomans—Santing Geboren: J. H. A. Meijer—Rennings z; N. van Wingerden—Valk d: S. Stoffels—Vis d; C. A. M. Vermeulen—van Tulden z; T. van Blitterswijk—van Groos z; G. C. Koopal—Nijhuijs z; E. C. Sannes—Hoornweg d; W. M. Klovert^— van Leeuwen z; E. P. Yark—Slegt z; H. J. Emmerig—Dalmeijer z: N. Schenk—Rijkers d; J. A. M. de Barse—Hohmann z; J. J. A. Veltman—Dekkers d; J. Wink—van der Sluis d; N. van Benthem—van der Vate d; M. Schouten —Vuijk z; T. C. Donker—de Haas 2 z; M. van Oosterhout—Eikenberg z; A. J. Wennekcs—Nikerk z; E. H. Otten—Kurzmann z; M. van der Linde—Roomer d; M. A. Haan—Smit z; A. W. Meijer—de Hoogh z: B. van Rikxoort—Bakkeren z; W. J. Ridderhof—van Drongelen d; H. C. Kruidenier—van Vliet z. 's-GRAVENHAGE „EEUWIG LEVENDE TEEKENS" In het Gemeentemuseum

In zesentwintig zalen van het Gemeentemuseum wordt op het oogenblik een tentoonstelling voorbereid van volksche zinnebeelden, onder den symbolischen naam: „Eeuwig levende teekens". Deze expositie, welke wordt georganiseerd door de Volkische Werkgemeenschap, in samenwerking met het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, heeft tot doel het Nederlandsche volk weer kennis te laten maken met de eigen zinnebeelden en symbolische voorstellingen, welke, voor zoover de wetenschap kan nagaan,' altijd reeds in gebruik geweest zijn bij onze voorvaderen. Het materiaal, dat op deze tentoonstelling te zien zal zijn. werd bijeengebracht uit musea en particuliere verzamelingen uit alle deelen des lands. O.a. zullen natuurgetrouwe copieèn van den „zonnewagen" van Trundholm tn van den „ruitersteen" van Hornhau.en, alsmede verscheidene andere oude gevelsteenen en runensteenen, te zien zijn. Uit de honderden tentoongestelde foto's en de overzichtelijk geplaatste vondsten aan oude volkskunst en -haüdwerk (w.o. bijvoorbeeld prae-historische sieraden), alsmede de actueel" vondsten, blijkt behalve het verband, dat de thans nog gebruikelijke zinnebeelden met het verleden leggen. Ons volk hecht in 't algemeen ook tegenwoordig nog veel meer waarde aan het gebruik der zinnebeelden, dan wel bekend is. Gedurende de tentoonstelling zal o.a. ook een zinnebeeldenfilm vertoond worden, welke op het onderwerp betrekking heeft. De opening is vastgesteld op 15 October. DE POSTZEGELOPLICHTING Signalement van de daders

Naar aanleiding van het feit, dat Woensdag 1 October een Hagenaar .werd opgelicht voor een postzegelcollectie ter waarde van ƒ 200.1 verspreidt de commissaris van den justitieelen dienst bl te 's-Gravenhage volgend signalement van de daders: De tusschenpersoon S.. zich noemende Schuoert, is ongeveer 35 of 36 jaar oud, circa 1.75 M. lang, slank mager postuur, ingevallen ovaal gezicht, blauwe oogen, donkerblund haar. Hij maakte den indruk een zwak gestel te hebben, was gekleed in een donkerblauw colbertcostuum droeg witte handschoenen en had een wandelstok bij zich. De man spreekt Nederlandsen met een Duitsch accent. De vrouw, die zich voor diens echtgenoote uitgaf, is ongeveer 28 jaar oud, circa 1.75 M. lang, flink postuur, bolrond gezicht, bleeke gelaatskleur, bruine oogen, gebleekt haar. Zij was gekleed in een zwarte japon en sprak uitsluitend Duitsch. SLACHTOFFER VAN EEN ZAKKENROLLER

Ten nadeele van een inwoner vai> Hazerswoude werd in het Hollandsche-Spoorstation een gouden horloge ontvreemd. H.R.G. legt voetangels en klemmen voor H.B.C. Spanning in de „Amsterdamsche" afdeeling

Allereerst een correctie: De uitslag van den wedstrijd Santpoort—R.C.H, heeft ons Zondag van dé uitslagen-centrale foutief bereikt. Den goeden uitslag ontvingen wij later, zoodat we de fout nog gedeeltelijk konden herstellen, maar in het standje deden we R.C.H, onrecht door het slechts 2 punten toe te kennen. In werkelijkheid is de stand aan den kop nu: H B. C. 2 2 0 0 4 3-0 R C. H. 2 2 0 0 4 10-3 Van deze beide leiders kan R. C. H. zich thuis tegen Kennemers gemakkelijk handhaven, maar HB.C. moet bij H.R.C, op zijn tellen passen. Hoe het resultaat ook wordt, het zal een dubbeltje op zijn kant zijn. K.F.C, is Zondag zóó uit zijn slof geschoten, dat we het den thuiswedstrijd tegen Z.F.C, met klein verschil zien winnen, wanneer het er in slagd zijn vorm van die „7—o" weer te benaderen. Santpoort gaat bij West-Frisia niet zonder goede hoop probeeren om weer wat in de buurt van H.B.C, te komen, maar W.F.C, kon bij Alkmaarsche Boys ve: eens een kleine nederlaag te slikken krijgen. In b noteeren we een interessanten wedstrijd te Amsterdam, aar D.W.V. en H.V.C, eikaars krachten gaan meten. Een belangrijke ontmoeting, die ons een hoop wijzer zal maken over de bedoelingen van de beide ploegen. A.F.C, wint bij Zeeburgia en blijft aldus tot de kopgroep behooren. Voorts voorzien we een zege van Watergraafsmeer op Volendam. Bij O.S.V.—Vriendenschaar en Hilversum—Spartaan, zal wel meer spanning zijn. De zege kan evengoed naar den eenen als naar den anderen kant uitvallen. In Ha blijft Gouda de leiding behouden, wanneer het in de pijpenstad van Vios wint, hetgeen we wel aannemen. Laakkwartiers kracht en moreel wordt evenwel op een zware proef gesteld in den thuiswedstrijd tegen Quick, dat den nieuwelingen wel eens hun eerste nederlaag zou kunnen toebrengen. H.V.V. moet tegen T..M.T. nu eindelijk een overwinning kunnen behalen en ook U.V.S. is niet kansloos nu het thuis tegen een niet overmatig sterk Hercules gaat aantreden. U.V.V. heeft het niet gemakkelijk bij V.D.L., irtaar moet er toch winnen, wanneer het iets in de melk te brokkelen wil hebben. In b handhaaft Neptunus zich thuis wel tegen Martinit en kan Excelsior, eveneens in eigen omgeving, den aanval van Sliedrecht afslaan. Overmaas trekt naar 0.D.5., waar het aan zijn naam verplicht is, met een overwinning uit de bus te komen. Fluks moet uiterst voorzichtig zijn bij Unitas, maar S.V.W. zal zelfs deze voorzichtigheid weinig helpen bij het Schiedamsche S.V.V. DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN

De directeur van den distributiekring Rotterdam brengt ter algemeene kennis van verbruikers van vaste brandstoffen, aan wie door de Brandstoffencommissic Rotterdam afgegeven identiteitskaart gemerkt E werd verstrekt, dat zij den voor hen bestemden bon geldig voor de vierde periode, op onderstaande wijze in ontvangst dienen te noren: Aan de Baan 163 (kamer 7, kantooruren 9— 12.45 en 13.30—16 uur) de bezitters van identiteitskaarten, genummerd 1 tot en met 450 op Maandag 6 October 1S41; 451 tot en met 900 op Dinsdag 7 October 1941, 900 en hooger op Woensdag 8 October 1941. Aan het Afrikanerplein 3, (kantooruren zooals boven), de bezitters van identiteitskaarten genummerd 2000 tot en met 2250. op Maandag 6 October 1941; 2251 en hooger op Dinsdag 7 O.tober 1941. In verband met een vlotte afwerking van zaken dient aan de bovenstaande regeHng stip de hand te worden gehouden. SCHOUWBURGEN

ZKtpruag 4 October: Stadsschouwburg: „Opera tic geslaagd". 7.30 uur. Zondag •"> October: Stadsschouwburg: ..Operatie gCFlaagd". 2 uur. „Beloof me niets", 7.30 uur. Maandag K October: Stadsschouwburg: „De getemde feeks", 2en 7 uur. TENTOONSTELLINGEN

Gemeentemuseum: Oude kunstnijverheid uit _ndië. kiinstzaal „Kunst van onzen U'd": Hans Orlowski, tot 10 October. Pulchrl Studio: Eeretentoonstellir.g Lucie van Dsm van 156.1t, Oscar Mendlik en Marie Vlie.ander Hein. tot 15 October. Rotterdam CONCERTEN

Zaterdag 4 Oct.. Koninginnekerk, Chr. Oratoriumver. ..Halleluja", Messe D-moll van Job. Haydn, 3 uur. Zondag 5 Oct. Foyer Beursgebouw, Marinus F'ipse, piano, 2.30 uur. Gehoorzaal Must;um. Boymar.s, Tilly von Burg, piano en Anton Elderi.-ig, zang, 3 uur; Diergaarde Blijdorp, amusementsorkest Henk Hoogervorst, 3 uur. VERZEKERINGEN TEGEN DE KOSTEN VAN ZIEKENHUISVERPLEGING

Hier en daar heeft in belanghebbende kringen de meening post gevat, dat door de werking van het Ziekenfondsbcsluit het bestaansrecht van de vereenigingen voor de verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging zou zijn komen te vervallen. In verband hiermede vestigt de commissaris. belast met het toezicht od de ziekenfondsen er de aandacht op. dat volgens genoemd besluit ook deze vereenigingen, evenals de ziekenfondsen in engeren zin, aan hem erkenning zullen kunnen verzoeken. Het moet daarom volstrekt voorbarig heeten, indien reeds nu — voordat nadere gegevens terzake zijn bekend geaiaakt, tot liquidatie van de hier bedoelde vereenigingen zou worden besloten of overgegaan. VOORRAADOPGAVE RIJST

De secretaris-generaal van het departemen. van Landbouw en Visscherij heeft bepaald, dat ieder, die zijn normaal bedrijf maakt van het verkoopen en afleveren van rijst, rijstemeel, rijstgries of kindermeel aan hét publiek, verplicht is, gedurende het tijdvak van 5 October 1941 tot'en met 11 October 1941 aan den distributiedienst opgave te doen van zijn voorraad rijst, rijstebloem. rijstemeel, rijstgries en kindermeel per 4 October 1941, alsmede van het aantal bonnen, recht gevende op het koopen van 1 rantsoen rijst, dat hij ter zake van ac uitoefening van zijn bedrijf op 4 October 1941 in ziin bezit heeft. Deze beschikking kan worden aangehaald onder den naam: ..Beschikking Voorraadsopgave Rijst 1941". OUD-KAMERLID WIELINGA OVERLEDEN

Te Utrecht is op 74-Jarigen leeftijd overleden de heer P- Wielinga. oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en oud-.ioofdinspecteur van het lager onderwijs. In onderwijskringen was de heer Wielinga een zeer bekend* persoonlij kl#id, doch ook als voorzitter der Chr. Middenstandsvereeniging oogstte de thans overledene groot aanzien. In 1925 heeft de regeering zijn verdienste erkend door hem te benoemen tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. De teraardbestelling geschiedt Maandag om 1 uur op de algemeene begraafplaats aan den Brandenburgerweg te De Bilt.