Pagina:De Timmerman vol 009 no 019.pdf/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Een zeldzaam Jubileum.

 Zaterdagavond hield de Rotterdamsche timmerlieden-vereeniging „De Kracht“ haar maandelijksche vergadering in het café „Du Commerce“, Steiger 20.
 De voorzitter, T. A. Stúrm, opende de bijeenkomst met een woord van dank aan de leden voor de trouwe opkomst op dezen avond.
 Vervolgens werd het woord gevoerd door den 2den voorzitter, A. Haalebos, een der oudste bestuursleden der vereeniging, die sedert de oprichting der vereeniging als 1ste voorzitter meer dan 25 jaar die functie heeft waargenomen, en nog steeds een der waardigste bestuursleden mag genoemd worden. De 2de voorzitter Haalebos wees er op, dat de dag van 24 Februari niet onopgemerkt mocht voorbij gaan: sedert vijf en twintig jaren had nu de 1ste penningmeester, Wemmerus, een bestuursfunctie bekleed, twintig jaar als 1ste secretaris en vijf jaar als 1ste penningmeester, en daarom wenschten de leden hem, als een bewijs van achting en waardeering, een huldeblijk aan te bieden, bestaande uit een prachtige fauteuil, welke den jubilaris door den 2den secretaris Jurgens namens de leden werd overgereikt.
 Aangedaan door eene zoo groote verrassing, getuigenis gevende van zóóveel waardeering, kon de penningmeester bijna geen woorden vinden om zijn mede-leden te zeggen wat bij gevoelde.
 Voor hèm vooral, maar ook voor de overige bestuurders en leden, zal deze avond nog lang in het geheugen blijven.
 Na afloop dezer plechtigheden ging men over tot de werkzaamheden, die er nog te doen waren voor dien avond.
 Lang moge „De Kracht“ nog bestaan tot nut en welzijn der vakgenooten, en dat het den penningmeester nog gegeven mag worden nog lang daartoe mede te werken; kan het dan niet meer zijn als bestuurder, dan toch zeker als lid.

B. 


Afdeelingsberichten. AMERSFOORT. — Vergadering op Zaterdag 18 Maart, ’s avonds ten 8 uur, lokaal bekend.
 De punten ter behandeling zijn: verkiezing van een vaandeldrager en 2 reserve-vaandeldragers, benoeming van een afgevaardigde voor de jaarvergadering, en de verdere behandeling van den beschrijvingsbrief.
 Het is onnoodig de leden aan te sporen deze vergadering te bezoeken, doch niet alleen deze vergadering maar in ’t vervolg iedere vergadering.
 Vele leden zullen zich nog wel de woorden herinneren welke gesproken zijn op Zaterdag 11 dezer door den heer van der Goes, die de openbare vergadering leidde, welke was uitgeschreven door de S. D. P. Genoemde heer wees daar zoo uitdrukkelijk op dat aaneensluiting noodzakelijk was, door eendracht kon er veel tot stand worden gebracht, das leden denkt daarom en bezoekt de vergaderingen.

Namens het bestuur,

D. van Loveren, Secretaris. 

 AMSTERDAM. — „C. I. N.“ Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat op Zaterdagavond 18 Maart een huishoudelijke vergadering zal plaats hebben, des avonds ten 9 uur, in de bovenzalen der Geelvinck.
 Agenda: Spreker: Henri Polak over de Federatie der Vakvereenigingen.
 Leden kunnen ook introducees medebrengen beboerende tot het timmervak liefst onvereenigde gezellen.

 2. Driemaandelijksche leden-vergadering op Zaterdag 25 Maart, des avonds 9 uur, in het gebouw d’Geelvinck.
 Agenda: Driemaandelijksch verslag penningmeester; Voortzetting behandeling beschrijvingsbrief en Mededeelingen.

 3
Steun Omvlee.

 Aan de Amsterdamsche timmergezellen wordt bekend gemaakt, dat gezel Omvlee zijn straf der j.l. werkstaking is ondergaan, nu roepen de besturen uw hulp in om gedurende zijn straf het huisgezin te ondersteunen.

Ontvangen 4 Maart.

Sectie-lokalen f 18 55.
d’Geelvinck 2 85.
 
  f 21 30.
J. P. Vrij, 2e secretaris. 

 — Scheepsbeschieters-Vereen. „Eenheid onder Ons“. Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat er op a.s. Vrijdag 17 Maart een buitengewone vergadering zal plaats hebben. Deze vergadering wordt uitgeschreven in ons Vereenigingslokaal, „De Eenheid“ aan het ’s Gravenhekje en is noodig tot behandeling van het laatste gedeelte van den beschrijvingsbrief. De leden worden dus beleefd maar dringend verzocht deze vergadering bij te wonen.

Het Bestuur. 

 ARNHEM. — Gewone leden vergadering op Zondag 19 Maart, des middags 12 uur precies, in café Kelholt.
 Agenda: Vervolg beschrijvingsbrief.
 Tevens wordt de leden bericht, dat op de vergadering bondspotlooden en verschillende soorten zaagvijlen zijn te bekomen tegen billijken prijs.

L. van Ee, secretaris. 

 DELFT en omstreken. — Huish. Vergadering op Zondag 19 Maart e. k. in het lokaal „de Eenrdracht“, Achterom Westzijde, ’s middags half 1 uur. Belangrijke agenda. Aller opkomst gewenscht.
 Tevens zij medegedeeld dat in het vervolg het bestuur is saamgesteld als:

 Th. ROTFUTHS, Voorzitter.
 H. N. VAN DE VAART, Secretaris,
 Hobsteeg 24 O.
 T. STOLTE, Penningmeester.
 W. G. WELTER Sr., 1e Commissaris.
 C. W. VAN DER VIS, 2e Commissaris.

 N.B. De commissie voor het 4e jaarfeest maakt bekend dat hetzelve zal worden gehouden op Zaterdag 15 April e. k. Zij, welke in verband hiermede nog iets ten beste willen geven worden verzocht hiervan zoo spoedig mogelijk opgave te doen aan een van de commissieleden: Chr Ploos van Amstel, A. Koopman en Th. Rotfuths.

 DEN HAAG. — „Vooruitgang is ons streven“. Huishoudelijke vergadering op Zondag 19 Maart, des morgens 11 uur, in ’t gebouw Apollo, Westerbaenstraat 154.
 Punten van behandeling: Uitslag stemming sektieverdeeling. — Voortzetting van den beschrijvingsbrief.
 Hiermede stel ik de leden in kennis met het overlijden van ons medelid H. Steinmeier.
 Allen die hem gekend hebben zullen moeten erkennen dat hij een werkzaam aandeel nam in het vereenigingsleven. Moge zijn ledige plaats door tal van anderen worden aangevuld. Met nog meer vuur en ijver ter wille van de vakorganisatie.

H. G. Kloos, secretaris. 

 DEVENTER. — Huishoudelijke vergadering op Zaterdag 25 Maart, ’s avonds ten half negen uur. Aller opkomst gewenscht.

 HILVERSUM. — „D. E. V.“ Vergadering op Dinsdag 21 Maart, des avonds 8½ uur, in „De Volharding“.
 Agenda: Voortzetting behandeling Beschrijvingsbrief.
 De leden worden dringend uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen, aangezien het de laatste is voor de Bondsvergadering.

Namens het Bestuur:

A. de Jonge, secretaris. 

 ROTTERDAM. — „De Kracht“. Buitengewone ledenvergadering op Zaterdag 25 Maart, ’s avonds ten half negen uur, Steiger 20.
 Agenda: Beschrijvingsbrief.

Namens het Bestuur:

L. Brouwer, Secretaris. 

 — „E. T. V.“ Bestuursvergadering op Maandag 20 Maart.
 Algemeene Ledenverg. op Maandag 27 Maart.
 De leden, welke zich hebben opgegeven als deelnemer aan het fonds voor werkeloozen, worden er aan herinnerd, dat de contributieheffing is ingegaan Zaterdag 4 Maart. Zij die zich nog niet opgegeven hebben, worden aangeraden het nog ten spoedigste te doen, teneinde hen die beweren dat zonder verplichting zooiets niet tot stand kan komen, te overtuigen, dat ook vrijwillig de timmerlieden deelnemen aan zaken, door ieder als nuttig en noodig erkend.

G. Slappendel, Secretaris. 

 N.B. Het lokaal voor de vergaderingen, de contributie-betaling, enz. is voortaan in het nieuwe vereenigingsgebouw, Goudscheweg 114, bovenzaal.

 — „Oproeping tot Verbetering“. Huishoudelijke vergadering op Zondag 26 Maart, des morgens ten 11 uur, in Café „De Ster“, Hoogstraat.

Het Bestuur. 

 UTRECHT. — „T. E. V.“ Den leden wordt bij deze bericht, dat het bestuur thans is samengesteld als volgt:

 W. VAN LIGTENBERG, 1ste Voorzitter.
 L. POSTMA, 2de Voorzitter.
 A. VAN ZANDBERGEN, 1ste Secretaris,
 Taksteeg 8.
 TH. DIJKMAN, 2de Secretaris.
 J. NANNES, 1ste Penningmeester.
 H. BEUMES, 2de Penningmeester.
 J. HENDRIKSEN,
 W. VAN ’T SANDT, Commissarissen.

 Huishoudelijke Vergadering op Zaterdag 18 Maart a s, des avonds ten half negen uur precies, in het Café „Eendracht“, Oudegracht bij de Weesbrug.
 Agenda: 1. Halfjaarlijksch verslag van den Penningmeester. — 2. Benoeming van afgevaardigden voor de a.s. jaarvergadering. — 3. Benoeming van afgevaardigden voor ’t 1 Mei-Comité. — 4. Diversen.
 Nog eenige jaarboekjes verkrijgbaar voor den kostenden prijs: 11 cent.
 Aller opkomst gewenscht.
 Men brenge nieuwe leden mede ter vergadering.
 Zie ingesloten manifest.

Namens het Bestuur,

Z., Secretaris. 

 VELP. — Vergadering op Zondag 19 Maart, des avonds 6 uur, in het café van S. v. d. Graaf, Schijnsche weg.

 ZAANDAM. — Verg. op Maandag 20 Maart, ’s avonds 8 uur, in het lokaal „Bot“.
 Agenda: Voortzetting beschrijvingsbrief. — Diversen.

 ZWOLLE. — Vergadering op Zondag 26 Maart, bij P. Holvoet, Melkmarkt.AANBESTEDINGEN. Amsterdam. — De directie der H. IJ. S. M., het maken van een haltegeb. met chefswoning te Rijswijk, G. K. Donker te ’s Gravenhage, f 8943.

 — De Arbeiders-Maatschappij, verbouwing der bakkerij. Maatsch. de Bouwersbond, f 4461 gegund.

 — De architect Ingenolh, het bouwen van een woonhuis in de Van Eeghenstraat, Maatschappij de Bouwersbond, f 18400 gegund.

 Bolsward. — De architect Dijkstra, het bouwen van twee burgerwoningen, A. Spijksma te Parraga, f 2725.

 Den Haag. — Het amoveeren van perceel 54 Westeinde en het bouwen van een winkelhuis aldaar, J. H. T. Reuser, f 13775 gegund.

 Eindhoven. — De heer Ign. de Haes, het bouwen eener fabriek, gegund aan M. v. Eindhoven te Tilburg, f 13,000.

 Enkhuizen. — Beheerder Snoek v. Loozefonds, het bouwen van een ziekenhuis, D. Damstra te Leeuwarden, f 104,200.

 Ermelo. — Het verbouwen van een woonhuis, wed. J. Kok te Harderwijk, f 5098 gegund.

 Franeker. — Het Vlaarkamster-Weeshnis, de bebouwing der Zathe Betrum te Jutje Jollum, M. J. Schotanus te Boxum, f 9600 gegund.

 Groningen. — Het Gem. Best., het bijbouwen van een zuiverhuis, F. H. de Vries, f 49243.

 Roermond. — De architect J. Speetjens, het bouwen van drie heerenhuizen, Th. Mornix, f 15447 gegund.

 Rotterdam. — De architect H. A. Lieuwens, het bouwen van een kantoor enz. aan het Prins Frederikplein, W. v. Leeuwen, f 22,489.

 — Het maken van een heerenhuis op het fabrieksterrein der heeren Kolf en Vis te Kralingsche Veer, gebr. Stoffel te Capelle a/d IJssel, f 12,884.

 Vlissingen. — De architect M. J. Ketting, het sloopen en wederopbouwen van een slagerswinkel, I. J. Krijger, f 12250.CORRESPONDENTIE.


 Nieuwstad, Rotterdam. — Te laat, geen plaats meer.

Afdracht Bladen.

 Afd. Breda f 3.75; afd. Middelburg f 13.12½; Rotterdam „De Kracht“ f l2 37½; afd. Velp f 5.67½.

Contributie ten behoeve v. d. A. N. T. B.

 Afd. Utrecht f 13.125, afd, Middelburg f 5.25, afd. Wormerveer f 18.—, afd. Dordrecht f 7.74, afd. Haarlem f 28.80, afd. Zaandam f 10.80, afd. Breda f 1.36, afd. Meppel f 1.95.

A. v. Velzen, 1e penningm, 
Rubenstraat 80, Rotterdam.

Afdracht Vlugschriften.

 Afd. Hilversum 100 stuks f 2 50.

Ontvangen voor de Bondsweerstandskas.

 Afd. Wormerveer f 22.50, afd. Arnhem f 23.375, afd. Velp f 4.20, afd. Breda f 3.40, afd. Zaandam f 27.—, afd. Meppel f 4 875.

M. Pletser, 2de penningm., 
Rembrandstr. 18, Rotterdam.

Ontvangen voor het N. A. S. aan verplichte bijdragen:

 Van ’t H.B. f 58.— als ½ cts. bijdrage over 6 weken.

K. van Soelen, 
Prinses Wilhelminastraat 229, Amsterdam.

Afdracht Weduwenfonds.

 Sinds de laatste opgave nog ontvangen van de afd. Nijmegen 0.57, Haarlem f 0.40, Rotterdam „O. T. V.“ f 0 20, „De Kracht“ f 0.26 en van „E. t. V.“, opbrengst collecte op den feestavond f 14.35. Te zamen f 15.78[.]
 Was er volgens onze laatste opgave ontvangen tot een bedrag van f 64.22, thans is dit, dank zij de collecte van „E. T. V.“ te R., gestegen tot 80 gulden, wat voor ieder der weduwen een uitkeering van 40 gulden geeft. Ofschoon deze uitkomst zeker veler verwachting overtreft, toch is zij niet schitterend te noemen voor een bond als die der timmerlieden en wij hopen, dat ter wille van dit doel spoedig alle bezwaren mogen worden opgeruimd, die heden zoovelen beletten deel te nemen aan het weduwenfonds.

A. Haalebos, 2e Voorz. 
Adm. Wed.fonds. 

 R’dam, 12 Maart 1899.

Advertentiën.


De Timmerman vol 009 no 019 advertisement Rotterdam De Kracht.jpg

De Timmerman vol 009 no 019 advertisement Gereedschapscommissie DEV.jpg

De Timmerman vol 009 no 019 advertisement Gereedschapscommissie DEV (de oude).jpg

De Timmerman vol 009 no 019 advertisement Amsterdamsche Coöperatieve Volksbroodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit.jpg

De Timmerman vol 009 no 019 advertisement Wed. G. J. Gomberts.jpg

De Timmerman vol 009 no 019 advertisement W. Meijer's Tabak- en Sigaren-Magazijn.jpg