Pagina:DutchPettyBiography1782 AlgemeeneOefenschoole.djvu/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
40
Het leeven van Ridder William Petty.

der Zeevaartkunde. Dus met verscheidene kundigheden verrykt, ging hy in den ouderdom van vyftien jaaren naar de Hooge School van Caen in Normandye, waar hy zich omtrent twee jaaren ophield. Toen keerde hy weder naar Engeland, en werd tot een ampt ter zee bevorderd; maar omtrent zestig ponden overgewonnen hebbende, besloot hy van dezelven gebruik te maaken om zyne kundigheden verder uit te breiden. Hy was nu bedagt om zich te oeffenen in de Genees- en Ontleedkunde; en om daarin goede vorderingen te maaken bezogt hy, in den jaare 1643, Leyden, Utregt, Amsterdam en Parys, en bleef geduurende den tyd van drie jaaren buiten zyn Vaderland. In den jaare 1647 keerde hy weder in Engeland. Na een Werktuig om het zelfde Stuk te gelyk tweemaal te schryven uitgevonden te hebben, kreeg hy van het Parlement verlof om voor den tyd van zeventien jaaren in die konst te moogen onderwyzen, zonder dat zulks iemand buiten hem vry stond. Schoon zyne uitvinding, hoeveel zy in den eersten opslag scheen te belooven, in de praktyk van geene nuttigheid altoos bevonden werd, maakte zy hem egter bekend by veele voornaame mannen van zynen tyd. Eenigen tyd te Oxford vertoevende, en de lessen der Hoogleeraaren in die stad bywoonende, nam hy het besluit om zich, indien het mooglyk was, daar neêr te zetten. Vervolgens schreef hy aan den Heere Hartslip[1], wien hy blyken gaf van de vorderingen, die hy in verscheidene deelen der geleerdheid gemaakt had, waarop hy te Oxford ontbooden, en eerst aangesteld werd tot medehelper van den Hoogleeraar in de Ontleedkunde. Ondertusschen oeffende hy de Chymie en Geneeskunde met zeer goed gevolg, en kwam dermaaten in agtinge dat de wysgeerige Vergaderingen, die voor dat het Koninglyk Genootschap was opgerigt plaats hadden, ten zynen huize gehouden werden. Op den 7den van Maart des jaare 1649 werd hy tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd, en den 25sten van Juny des jaars 1659 werd hy Candidaat van het Collegie der Geneeskundigen. Toen Dr. Clayton van het Hoogleeraarampt in de

Ont-
 
  1. bedoeld is: Samuel Hartlib (wikisource-editor)