Pagina:Het Volk, Socialistisch Dagblad vol 004 no 833.pdf/5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Advertentie

(Ingezonden mededeling.) BEKENDMAKING DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen bij dezen ter kennis van belanghebbenden, dat bij hun besluit van heden, Iste Af deeling, nr. 1269/966, aan het bestuur van het waterschap „De Hooge en Lage Vleide" en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot uitbreiding van het wa,tergemaal in het perceel aan de Lage Weide nr. 57 te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Catharijne, Sectie A nr. 418, door bijplaatsing van een electromotor van 40 pk. Utrecht, 16 Juni 1941. De Gedeputeerde Staten voornoemd. MULLER, Voorzitter. F. KROON, wnd. Griffier. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat ingevolge het bepaalde bij artikel 27, laatste lid, juncto art. 15, eerste lid, der Hinderwet, binnen 14 dagen na de afkondiging beroep open staat bij den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken. Stadsnieuws UTRECHT Plautus' „Snoevende Krijgsman” door Utrechtse amateurs verbeeld Verdienstelijke vertoning Regie ging boven hef spel uit

Het streven van de Nederlandse Amateur-Toneel-Unie om . het amateurtoneel door de keuze van betere stukken op hoger plan te brengen heeft te Utrecht vorm gekregen in de opvoering van Langendijk's „Huwelijksbedrog" en Plautus' blijspel „De snoevende krijgsman". Beide stukken werden gelijkertijd in studie genomen door twee groepen Utrechtse amateurs, doch door een verschuiving van het N.A.T.U.-oongres werd „De snoevende krijgsman" eerst bijna een maand later vertoond dan het blijspel van Langendijk, dat onder de regie van Hooykaas reeds twee voortreffelijk geslaagde voorstellingen achter de rug heeft.

Dat „De snoevende krijgsman" Zaterdagavond iets minder geestdriftig ontvangen werd, niettegenstaande de voorstelling veel aantrekkelijks bood, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat ac weg van een als kellner vermomden millionnair uit de stukken van Henk Bakker es. naar een jamben-zeggenden Krijgsman uit een klassiek blijspel voor den amateur-toneelspeler wel een heel moeilijke is. Zelfs wanneer hij daarbij de steun heeft van een toegewijd en kundig regisseur als den jongen Oarel Brieis. Wil een vertoning van een klassiek spel boeien, dan moet er gezegd en gespeeld uitvis ook de opvatting, die Carel Brieis duidelijk in zijn regie naar voren liet komen. Hij vergrootte * levendigheid van de handeling zoveel hij kon en maakte daarvoor mede geh™lk ™n een oorspronkelijk decor, dat het overlopen van Fuiflustertje van het enei huis in het andere zichtbaar maakte. Had de regis seur dus het toneelbeeld zo wisselend en actief mogelijk gehouden het iw» zijn bedoeling niet geweest dat net woord in de handeling verloren ging, zo ais bij enkele spelers het geval was. De regie

Men kan slechts bewondering hebben Voor de toewijding, waarmee Bnels de regie ter. hand genomen heeft._ net wa* duidelijk, dat hij met veel inzicht de personen stuk voor stuk met zorg had ge vormd. Dit kwam vooral daarom zo steile aan het licht, omdat een enkele maal niet te ontkomen was aan de indiuk, dat hier figuren waren gemaakt en niet weiden geleefd door enigszins onwennige amateurs, van wie sommigen alleen mei, het zeggen van de kernachtige vertaling van Burgerdijk Jr. al overbelast waien. Tekortkomingen, waarover men zich niet hoeft te verwonderen, daar zelfs een opvoering van de klassieke comedie door net beroepstoneel nog altijd min of meer een experiment is. -' . Wij lieten reeds blijken, dat de spelopvatting van Carel Brieis zeer te waarderen is. Hij bewerkte Plautus niet, maar vulde hem aan door de handeling te verlevendigen en door op een bijzondere manier de kern van het spel schetsmatig aan te duiden. Zo ging voor de aanvang van het eigenlijke spel, dat begint met de opkomst van Dwingedwangevest, het doek kort uiteen om te laten zien hoe Pleusicles en zijn Fuiflustertje tijdens een omhelzing betrapt worden door Schandelaar, den slaaf van den snoevenden krijgsman, die op het dak geklommen was. Een vondst, die aan de moderne film herinnert en die Vanzelfsprekend een groot deel van de mensen, die 21 eeuwen na Plautus leven, méér duidelijk maakte, dan de flonkerende taal van den dichter, welke trouwens in veel gevallen reeds veel van haar glans had verloren voor zij over het voetlicht Was gekomen. De spelers

De komische stijl, waarin Bnels het geheel gedacht had, werd het best aangevoeld door Slimmeling (Ru Lijdsman), die ver boven de anderen uitstak en een. Prestatie leverde van betekenis. Zijn spel had inhoud en geest, zijn gaaf geluid en voortreffelijke dictie deden alle recht Wedervaren aan de verzen, zijn mimieK en een vloeiend gebaar vulden het toneel. Hij trok het spel van de anderen omhoog, zoals vooral bleek, toen hij den slaaf Schandelaar ervan moest over; tuigen, dat deze niet gezien had, wat hij gezien had. .. »' _ Deze Schandelaar (Dick Rijssen) zag ook kans iets van-zichzelf te geven en hiaakte daardoor een behoorlijke indruK. Dwingedwangevest, de krijgsman, die gespeeld werd door H. Ockeloen, had een overdaad van routine meegekregen van dezen in het tegenwoordige blijspel ervaren speler,- maar voldeed ondanks goede momenten niet al te zeer in dit klassieke milieu. Korstknabbelaar (Henri de Mink) en Periplecomenus (Marten Heidinga) verdienen lof voor hun goede verzenzeggen, waar Dwingedwangevest een voorbeeld aan had'kunnen nemen. Pleusicles, de Atheense jonkman, (P. H. van Beusekom) was eigenlijk het tegendeel van een hartstochtelijk minnenden en doortastenden, jongen Griek, die in de Verbeelding van Plautus zeker niets ge- Uieen heelt gehad met den houten Klaas, <Üen wij op de planken zagen. Aanmerkelijk zwakker dan de heren Waren deze maal de dames. Mevrouw Stants—Elverding was minder dan 24 uur Van tevoren ingevallen voor Hanny Simons, die de rol van Puikbestertje had. bit in aanmerking genomen, gaf zij een Bultige en levenslustige vertolking, die *eer bewees, dat mevrouw Stants bij de Volgende gelegenheden de aandacht van üe N.A.T.U ruimschoots verdient. Fuiflustertje (Catharina Peters) had zich in «aar positie als vrije vrouw in het oude Griekenland niet voldoende ingeleefd. **aar rol was eigenlijk niet meer dan een liet voldoende begrepen verzenzeggerii. «akkeneitje (Jeanne van de Roemer) toonde meer begrip en bracht het verder Ui de goede richting, maar ook haar zou 'ets meer van het „eeuwig vrouwelijke" Koed gedaan hebben.

De toeschouwers, hoofdzakelijk bestaande uit leden van de N.A.T.U. en studenten — de voorstelling werd tevens gegeven in het kader van de lustrumweek — hebben aan de uitnodiging van Schandelaar: „Publiek, klapt en juicht ons toe", ruimschoots gehoor gegeven Daaruit bleek ook, dat de prachtige aankleding van het toneel en de spelers, waarvoor de Maskeradecommissie van het Utrechts Studenten-Corps honderden druk had gemaakt. Veel bloemen en huldruk had gemaakt. Veel bloemen huldigingstoespraken hebben nog nadrukkelijker getuigd van de waardering voor deze daad en degenen, die haar verrichtten. De inhoud

De „Snoevende Krijgsman" Dwingedwangevest, heeft Pleusicles' geliefde, Fuiflustertje, ontvoerd van Athene naar Ephesus. Desgelijks kreeg hij ook Pleusicles' vroegeren slaaf Slimmeling in zijn macht Maar Slimmeling weet Pleusicles te waarschuwen en deze komt nu logeren in het huis van zijn vaders vriend Periplecomenus, vlak naast dat van den ijdelen krijgsman. Deze vriendelijke Periplecomenus' laat een gat breken in de muur tussen de twee huizen en het verkeer der gelieven zou zonder opzien hebben Kunnen plaatsvinden, als niet Slimmeling's mede-slaaf, Schandelaar Fuiflustertje en Pleusicles betrapt haa. Nu is er een hele comedie voor nodig om Schandelaar te doen geloven, dat hij niet gezien heeft, wat hi) gezien heeft en dat in het huis naast het zijne slechts een tweelingzuster van Fuiflustertje is komen logeren.

Slimmeling beraamt voorts . een plan van afleidingsstrategie. Twee slavinnen krijgen ac rollen van huisvrouw van Periplecomenus en van haar dienstmaagd en brengen het hoofd van den „snoevenden krijgsman" weldra zo op hol, dat hij de geroofde Fuiflustertje weer scheep laat gaan naar Athene. En te laat bemerkt hij, dat hij is beetgenomen' Zoals men ziet een eenvoudige, maar komische intrige, die ons een „dubbelrol' laat zien, zoals tegenwoordig slechts de film pleegt te brengen. Maar Plautus bedacht of liever: herschiep zulke „dubbélrolen" al voor 2100 jaar.

Utrechtse schildersschool
Expositie in Centraal Museum

Zaterdagmiddag heeft in het Centraal Museum de opening plaats gevonden van een tentoonstelling van de Utrechtse schilderschool, welke expositie aldaar georganiseerd werd op initiatief van het Utrechts Studenten Corps, ter gelegenheid van het 305-jarig bestaan van de universiteit. Bij deze gelegenheid heeft de rector magnificus van de Rijks-universiteit, prof. dr. H. R. Kruyt), een inleiding gehouden, waarin hij betoogde, dat deze tentoonstelling als achtergrond moet dienen voor de Universiteitsdag, teneinde zijn betekenis beter te laten uitkomen.

Voor het inrichten van de tentoonstelling heeft men de hulp van velen nodig gehad en in dit verband wilde spreker dank brengen aan het gemeentebestuur vani Utrecht voor de beschikbaarstelling van het Centraal Museum; aan de directrice van het museum, die er in slaagde ook stukken van buiten af aan de collectie toe te voegen en tenslotte aan het Utrechts Studenten Corps dat zich voor he welslagen van de tentoonstelling garant heeft willen stellen.

Deze tentoonstelling moet men zien – zo betoogde prof. Kruyt – als een symbool met betrekking tot de universiteitsdag en zij geeft uiting aan het culturele leven in een bepaald tijdperk. Jan van Scorel was in de eerste plaats een Utrechtse figuur, maar zijn betekenis strekt zich uit over geheel Nederland, over het gehele Westen en de schilderkunst van zijn tijd en latere decennia.

Daarna sprak nog de rector senatus veteranorum, de heer J. F. B. van Hasselt, die er op wees, dat – nu de studenten dit jaar geen officiële lustrumfeesten organiseren – zij dit plan van een tentoonstelling met vreugde hebben aangegrepen. Spreker bracht tenslotte dank aan allen, die aan het welslagen van de expositie hun medewerking hebben verleend.

De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door den burgemeester van Utrecht, mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk, den oud-directeur van het Museum, dr. W. C. Schulenburg, een aantal hoogleraren en de vertegenwoordigers van de studentencorporaties.

Het oudste stuk, dat men op deze tentoonstelling vindt, is een drieluik van een anoniemen Utrechtsen meester uit omstreeks 1460, voorstellende den gekruisigden Christus, de Gregorius-mis en St. Christophorus. Het vroegste portret is dat van Evert Zoudenbalch van ongeveer 1500 on daarnaast een portret, eveneens van een onbekenden schilder, van Jacob van Driebergen, dat uit 1502 dateert.

Verder is aanwezig een aantal van Scorel’s, waaronder zijn bekende „Jeruzalembroeders” en „Van Lochorst-triptieek” en voorts werken van Joachim Wittewaal, Cornelis van Poelenburgh, Theodorus van Baburen en Joh. van Zuylen. De tentoonstelling is ruim van opzet en verdient aller belangstelling.

Benoeming

De gemeenteraad van Groningen heeft tot rector van het stedelijk gymnasium aldaar, den heer J. R. Schuursma te Utrecht benoemd. Levensmiddelen voor ondersteunden

In de week van 23 tot 28 Juni zijn de volgende levensmiddelen op bons beschikbaar :

Op groentenbon 453 1 k.g. verse groenten (voor zover voorradig) a 3 cent; op taptemelk 453 i liter a IJ cent; op margarrinebon 452 en de geldende bon van de Rijksdistributiekaart } k.g. a 11 cent; op bak- en braadvetbon 452 en de geldende bon van de Rijksdistributiekaart 0.2 k.g. a 9 cent.

Op losse bons mag niets worden ver» kocht. Overtreding is strafbaar. AMERSFOORT Dat is brutaal! Insluipster leende bij de buren een trap

In een woning aan 't Stort is Zaterdag — weer Op klaarlichte dag —- ingebroken en tevens- vernieling gepleegd, bij een familie, die vrijwel permanent afwezig is.

Vermoedelijk is een juffrouw uit Amsterdam de daderes. Zij is wel op een zeer bruatale manier he huis binnengedrongen. Via eên keukenplat wist zij een openstaande slaapkamerraam te bereiken, om vervolgens vandaar de tocht door het huis te beginnen. Om op het keukenplat te komen heeft zij bij een Werkvrouw van Wet aangrenzend perceel een keukentrapje geleend.- De werkvrouw koesterde geen argwaan, omdat de vrouw zich .als de bewoonster van het huis voordeed.

Een . aantal huishoudelijke artikelen werd ontvreemd, terwijl een collectie gramofoonplaten, ter waarde van enkele honderden guldens werd vernield. Naar de ware toedracht en de oorzaak van deze inbraak wordt ijverig door de politie gezocht. Dingen, die niet mogen

In het weekeind werden weer drie bewoners in verschillende stadsdelen bekeurd voor verboden lichtuitstraling, terwijl 's nachts om half drie een man uit Hamersveld werd aangehouden om tot vier uur op het politiebureau te verblijven. Hij bleek niet over voldoende legitimatie te beschikken. Waarheen in UTRECHT? Bioscopen:

City: Een stem uit de aether, 2.30, 6.30, 8.45. Flora: De eeuwige rhapsodle, 2.30, 6.30, Palace: Het land zonder vrouwen, 2.30, 6.30, 8.45. Itenibiandt: Tussen Hamburg en Haïti, 2.30 6.30, 8.45. Scala: Voor Duitsland start (geprol.), 2.30, 6.30; 8.45. Vreeburg: Kareltje op dwaalwegen, 2.30; 6.30. 8.45. MORGEN. Kerkelijke en Culturele bijeenkomsten

Domkerk: Herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van,het 61e lustrum van de ■universiteit, 2.30. Gebouw voor K. en W.: Vergadering van het Gezelschap Utr. Brandweer, 8.00 Morgen de nummers 14501 tot en met 17500

Dinsdagmorgen vindt de uitreiking plaats van de distributiekaarten voor hen wier stamkaart het nummer draagt van 14501 tot en met 16000; 's middags de nummers 16001 tot en met 17500. Werkverruiming

B. en W. delen. de raad mede, dat de Rijksdienst voor de Werkverruiming te Den Haag heeft goedgekeurd, dat werkkrachten uit de gemeente Amersfoort geplaatst worden in de centrale werkverruimingsobjecten in de omgeving van onze gemeente.

De objecten betreffen het ontginnen van een perceel gekapt dennenbos te Woudenberg; het herstellen en verbeteren van gronden in de gemeente Leusden; het herstellen van twee hectaren grasland te Stoutenburg; het opruimen van stellingen en herstellen van vernielde en beschadigde landerijen in een gedeelte der voormalige Grebbelinie onder de gemeenten Amersfoort, Leusden, Spest en Hoogland; het herstellen en verbeteren van gronden in de gemeenten Leusden, Woudenberg en Stoutenburg.

B. en W. stellen de raad voor te besluiten de benodigde credieten, tot een gezamenlijk bedrag van / 48.090 te verlenen. Aanvulling raadsagenda

-Uit de aanvullings-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van Vrijdag 27 Juni a.s. memoreren wij nog de benoeming van een directeur van de handelsdag en avondschool; benoeming van een onderwijzer aan school no. 12; voorstel van B. en W. tot wijziging van de verordening, regelende de bezoldiging der gemeentepolitie.

Het advies van B. en W. naar aanleiding van het verzoek van de vereniging „Amersfoorts Kunstenaarsgilde" en een jaarlijkse subsidie van ƒBOO uit de gemeentekas te mogen ontvangen,, is van de agenda afgevoerd. Bekendmaking

De commissaris van politie maakt bekend, dat Amersfoort, volgens bekomen aanwijzing behoort tot de gemeenten, waar aan joden is verboden:

a. het publieke baden in zwembaden en overdekte badinrichtingen.

b. het betreden van publieke plantsoenen en openbare gelegenheden, evenals het huren van kamers in publieke logeergelegenheden (hotels, pensions, logementen). Familiebericht

BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Cornelia Gerarda, d. van Peter van den Hoek en Gerritje Hagenbeuk; Helena Brigitta, Maria, d. van Petrus Reus en Adolfina Gijsbertha Kreijne; Jan, z. van Franeiscus Hendrikus de Koning en Evert je Gerarda van Veenschoten; Maria Antonia Clasina, d. van Johannes Aloijsius Cornelis Hendriks en Maria Petronella Johanna van Wees; Pieter Maria, z. van Cornelis van der Linden en Margaretha Kraan; Adrlanus Antonius, z. van Leonardus Franeiscus Huijgens en Martha Johanna Wegkamp; Marijke Theodora, d. van Willem Frederik van Welzenls en Theodora Antonia Herr. Avond-Vierdaagse werd op waardige wijze besloten Er waren bijna geen uitvallers

De tweede Avond-Vierdaagse is geëindigd. Tachtig kilometer werden afgelegd in een moordende hitte.

Vooral de laatste dag was de temperatuur hoog. Dit echter kon de wandelaars niet afschrikken. Integendeel, opgewekt werd met de laatste etappe aangevangen.

De laatste tocht was weer een groot succes.

Er heerste een echte vierdaagse stemming zoals wij dat bij de vierdaagse, te Nijmegen altijd gewend zijn. Deze sfeer werd verkregen doordat heel Amersfoort zich langs de route had verzameld om hun waardering te uiten voor de prestaties, die door de wandelaars geleverd zijn. Vooral op de Hugo de Grootlaan stond een grote mensenmenigte beladen met bloemen, daarheen vervoerd in manden en kisten. Zo kon het gebeuren, dat vrijwel iedere wandelaar met een arm vol bloemen of een krans de binnenstad introk. Het vierdaagsekruis had men verdiend. Velen zelfs met het cijfer twee er op: De stemming was er ondanks de gloeiende zon niet minder om. Luid klonk overal het wandellied. Een kwaad gedeelte was de Doornsegrintweg. Doordat enige dagen de zon op het wegdek brandde, was deze weg zeer zacht geworden. De substantie kleefde hierdoor aan de schoenzolen vast. De wandelaars konden hier slechts langzaam vooruitkomen. Op de verdere route ging dit makkelijker. In „De Vak”

In „De Valk" had men maatregelen getroffen om de deelnemers op waardige wijze te ontvangen. Men had hiervoor de medewerking van The Red White and Blue Gang. Hoewel in een kleine bezetting zorgden zij voor stemmingsmuziek in de zaal, waarop de vrolijke deelnemers direct overschakelden.

De eerste deelnemer, die de zaal binnentrad, was de heer G. Flos, die ongeveer kwart voor zes de tocht had beëindigd. Onmiddellijk volgden enige andere individuelen.

Na enige tijd kwamen de verenigingen opgewekt de grote zaal van de Valk binnen. Als eerste vereniging kwam de wakkere groep der Nederlandse Spoorwegen aan, onder leiding van den heer Van Beek. Voor deze vereniging moet men respect hebben. Op de dag moeten de spoormensen op de centrale wagenwerkplaats hard werken.

De laatste vereniging was „Zonder Uitvallers Terug", de vereniging van den heer Ten Wolbeek. Deze sloeg de laatste dag een goed figuur. Z.U.T. verscheen met bijna 100 deelnemers en deed de naam eer aan door met hetzelfde aantal te eindigen. Prijsuitreiking

De algemene leider, de heer A. van de Klok, begroette de aanwezigen en in het bijzonder de bondsafgevaardigden, de heren W. van Eyk en Van Vulpen en den directeur van het R.Ö.G., den heer H. L. A. Weusten.

De ■ heer Van de Klok dankte de deelnemers, omdat zij hun sportieve plichten niet verwaarloosd hebben, slechts één werd gediskwalificeerd. Tenslotte dankte hij den administratieven leider en den heer P. E. H. Mourik, voor de van hen ondervonden steun, en de E.H.8.0., die de zorg voor de deelnemers weer op prachtige wijze op zich heeft genomen. De heer P. E. H. van Mourik verheugde er zich over, dat het parcours niet gemakkelijk is geweest. Het zingen, aldus spreker, is sterk vooruit gegaan. Er was zelfs één vereniging, dat beter zong dan liep. Hij hoopte allen volgend jaar weer te mogen terugzien of misschien nog dit jaar in Nijmegen. De commissieleden verzocht nij een applausje te brengen voor de wandelaars. Hieraan werd spontaan gevolg gegeven. Namens de S.G.W.B. sprak de heer W. van Eyk. Hij wenste dan wandelaar, die gediskwalificeerd moest worden, beterschap toe. Geboren in Utrecht, aldus de heer W. van Eyk, is de Vierdaagse in het district door 1500 wandelaars gelopen. In Noord- Holland 2000 en in Nijmegen 800. Dit jaar is het aantal deelnemers sterk toegenomen. In drie en twintig plaatsen werd nu de avondvierdaagse georganiseerd. Terwijl in Rotterdam dit festijn pas over enige weken gehouden wordt. In het district Utrecht hebben nu in totaal 2200 deelnemers deelgenomen. Over het gehele land werden 11.000 deelnemers .genoteerd. Jammer vond spreker het, dat in Amersfoort niet zoals in andere plaatsen het politiecorps heeft deelgenomen. Hij wees op het vele werk, dat door het .driemanschap de heren Lubbers, Van 'Woudenberg en Van Eyk is verricht. Ook bracht hij dank aan de Amersfoortse commissie.

De jongste deelnemer, Pauli Reus, nam de heer Van Eyk op zijn armen en wees hem er op hoe verkeerd het was, dat hij deze tocht had meegemaakt. De bond mag zoiets niet goedkeuren, toch kreeg hij een doos bonbons. Van St. Hubertus ontving hij een lauwertakje. Vervolgens ontvingen de medwerkers, de E.H.8.0. en de heer Weusten, directeur van het R.0.G., ieder een diploma uit zijn handen.

De dames ontvingen daarnaast nog bloemen. Tenslotte werd op zijn verzoek het Nijmegense Vierdaagselied gezongen, dat gevolgd werd door een driewerf hoera.

De heer A. Huisman, vertolkte de dank der deelnemers jegens het bestuur van de S.G.W.B. en de Amersfoortse commissie.

De laatste dag werd dé afstand afgelegd door 463 deelnemers. In totaal vielen vijftien wandelaars uit over de geheele vierdaagse. Door de volgende verenigingen werd een medaille als groepsprijs behalad terwijl zij tevens een diploma ontvingen: Wandelvereniging Nederlandse Spoorwegen, Trekvogels, 0.K.Ê., Z.U.T., Ons belang, Volharding, Wilhelmina, Meursing, St. Hubertus en S.O.S. Massaal schouwspel

Op de Leusderweg nabij hotel „Oud Leusden" stonden de familie-leden e.a. reeds met bloemen te wachten. Een prachtig schouwspel echter was het op de Mugo de Grootlaan.

Hier hadden honderden zich opgesteld om de deelnemers van de Avondvierdaags se te huldigen. Velen waren gewapend met manden en kisten vol bloemen. Vrijwel iedere deelnemer werd beloond. De eerste deelnemers ontvingen een welverdiend applaus, doch toen de verenigingen naderden gingen ovaties op. En spoedig ging de glunderende lach der wandelaars schuil achter de bloemen.

Den oudsten deelnemer, het 66-jarige gemeenteraadslid van Hoevelaken, de heer van 't Walderveen, werden door den heer W. van Eyk, namens de S.G.W.B. bloemen aangeboden. Bonnen, die nu geldig zijn

AARDAPPELEN: Bon 7 twee kilo aardappelen tot en met 29 Juni.

BOTER en VET: Bonnen 19 en 20 van de boter- en vetkaart tot en met 29 Juni 250 gram boter (Voor boter op de vetkaart 15 cent reductie.)

BROOD of GEBAK: Broodbon 23 200 gram roggebrood of ander brood of twee rantsoenen gebak tot en met 6 Juli.

BLOEM. Bon 9 van de bloemkaart: 50 gram brood of een half rantsoen gebak of 35 gram tarwemeel, tarwebloem, roggemeel, roggebloem of zelfrijzend bakmeel tot en met 13 Juli.

EIEREN: Bon 37 een ei per bon tot en met 29 Juni. Bon 99 tot en met 6 Juli één ei.

GRUTTERS- EN KOLONIALE WAREN: Bon 45 uitsluitend 250 gram gort of gortmout of grutten tot en met 10 Augustus.

Bon 44- 250 gram havermout of havervlokken of haverbloem of aardappelmeelvlokken of gort of gortmout of grutten tot en met 10 Augustus.

Bon 54 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti tot en met 10 Augustus.

Bon 55 tot en met 10 Augustus 100 gram maizena of griesmeel of sago of udappelmeel of rijststijfsel of kookstijfsel of glansstijfsel, dan wel een hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder. welke 100 gram zetmeel bevat.

Bon 43 250 gram rijst, rijstemeel, rijstebloem of rljstgries of gruttenmeel tot en 13 Juli.. KAAS: Bonnen 68 en 78 elk 100 gram kaas tot en met 13 Juli. KOFFIESURROGAAT en THEE: Bon 46 40 gram thee of 250 gram koffiesurrogaat tot en met 20 Juli. MELK: Bon 22 van 23 Juni tot en met 29 Juni IJ liter. PEULVRUCHTEN: Bon 52 extra-rantsoen van 500 gram peulvruchten tot" en met 27 Juni

Bon 57 extra-rantsoen van 500 gram peuvruchten tot en met 6 Juli.

SUIKER: Bon 56 van Maandag 23 Juni tot en met 6 Juli èén kilo suiker.

VLEES en VLEESWAREN: Vleesbon 20 (per twee bonnen) 100 gram vlees, paarden of schapenvlees inbegrepen, en worstbon 20 (per twee bonnen) een rantsoen worst- en vleeswaren tot en met 1 .Juli.

ZEEP: Bon 35 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstelling) óf 120 gr. huishoudzeep; óf 150 gr. zachte zeep óf 200 gr. zachte zeep (oude samenstelling) óf 150 gr. zachte zeep (nieuwe samenstelling) óf 300 gr. zachte zeeppaste óf 250 gr. zeeppoeder óf 600 gr. waspoeder tot en met 29 Juni. De bon geldt ook voor gezinswas per 20 kg. droog wasgoed

Bon R van de I'exiielKaart voor mannelijke personen boven 15 jaar, 50 gr. scheerzeep of een tube scheercrSme of één pot scheerzeep tot en met 31 Augustus.

HONDEN- EN KAIi'ENBROOD: Bon 14 geldig tot en met 30 Juni. Na die datum zijn deze bonnen ongeldig.

BRANDSTOFFEN: Bon 02 KF van de bonkaarten M. en N. één eenheid vaste brandstoffen, tot en met 30 Juni.

De met de woorden generator-anthraciet vijfde periode gemerkte bonnen tot en met 30 Juni 1 h.l. (max. 75 k.g.) anthracietnootjes V of 50 k.g. turfcokes.

De met de woorden generator-turf vijfde periode gemerkte bonnen 50 Stuks baggerturf tot en met 30 Juni.

PETROLEUM: „Periode 11" — twee liter petroleum tot mèt met 10 Augustus (alleen voor degenen, die daartoe vergunning hebben).

Bonnen, die zijn geldig verklaard voor een op Maandag aanvangende distributieperiode, mogen reeds op de daaraan voorafgaande Zaterdag en Zondag worden gebruikt. ZUILEN Extra-kaarten voor zware arbeid

In afwijking van de.tot heden bestaande regeling, moeten de bonkaarten voor de extra rantsoenen voor zware en zeer arbeid worden afgehaald, in de gemeente waar het bedrijf is gevestigd, of waar de betrokkene zijn arbeid uitoefent. Voor inwoners van Zuilen, die in de gemeente Zuilen werkzaam zijn, worden deze kaarten uitgereikt in de week van 23 tot 28 Juni bij de uitreiking van de andere gezinskaarten. Voor hen die in de week van 16 tot 21 Juni hun gezinskaarten reeds ontvangen hebben, worden ook in de week van 23 tot 28 Juni de extrarantsoenkaarten uitgereikt. Voor inwoners van andere gemeenten, die in Zuilen werkzaam zijn, zullen de extra rantsoenkaarten worden uitgereikt op Maandag 30 Juni en Dinsdag 1 Juli des morgens van 9 tot 12 uur en des middags van 2 uur tot half vijf. De stamkaart en eventuele oproepingskaart meenemen. Nieuwe kolenbonnen Geldig tot 31 December

Den Haag, — Maandag.

De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat een begin zal worden gemaakt met het beschikbaarstellen van vaste brandstoffen, teneinde de verbruikers in de gelegenheid te stellen, reeds gedurende de zomermaanden een gedeelte van het hun voor de aanstaande winter toe te kennen rantsoen te betrekken.

Hiertoe worden voor het tijdperk van 24 Juni 1941 tot en met 31 December 1941 de bonnen no. 01, 02 en 03 van de bonkaart „haarden en kachels" j, de bonnen no. 01. 02, 03 en 04 van de bonkaart „haardenkachels" k, alsmede de bonnen no. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 en 11 van de bonkaart „centrale verwarming" 1, elk geldig verklaard voor het kopen van één eenheid vaste brandstoffen.

Voorts geven gedurende bovengenoemd tijdvak de bonnen no. 05, 06, 07 van de bonkaart „haarden en kachels" j en de bonnen no. 05, 06, 07 en 08 -van de bonkaart ~haarden en kachels" k elk recht ep het kopen van hetzij 195 kg. persturf (300 stuks), hetzij 200 kg. baggerturf (450 stuks), hetzij 275 kg. uit de Peel afkomstige turf, hetzij 200 kg. overige soorten turf.

Zoals bekend, is aanmaakturf zonder bon verkrijgbaar. Fabrieksturf wordt uitsluitend beschikbaar gesteld 'voor industriële doeleinden en kan niet op de gewone bonnen worden betrokken.

De bonnen, die thans alleen voor het kopen van turf zijn aangewezen, zullen vermoedelijk later alsnog worden geldig verklaard voor het kopen van alle soorten vaste brandstoffen, die thans gedistribueerd worden, zodat verbruikers, die hierop geen turf wensen te betrekken, deze bonnen kunnen bewaren en ze later voor het kopen van de door hen gewenste andere soorten vaste brandstoffen kunnen besteden.

Voor zover zulks mogelijk is, zullen vóór 31 December 1941 nog andere bonnen voor vaste brandstoffen worden,aangewezen.

Het spreekt vanzelf, dat de brandstoffenhandelaren niet in de gelegenheid zijn, onmiddellijk 'aan de verbruikers op alle thans geldig verklaarde bonnen brandstoffen af te leveren en dat zij daarom de levering «ver de zomer en het najaar dienen t?verdelen.

De verbruikers, die ten gevolge van onvoldoende bergruimte of anderszins niet in de gelegenheid zijn reeds nu vaste brandstoffen op hun bonnen te betrekken, kunnen hiermede vanzelfsprekend ook tot het a.s. stookseizoen wachten, daar de bonnen geldig zijn verklaard tot en met 31 December 1941. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat de bonnen gemerkte met „Brandstoffen, één eenheid" van 24 Juni 1941 af tot 1 Mei 1942 recht geven op het kopen van één eenheid vaste brandstoffen. BINNENLAND Nieuwe vleesbon: 20 Den Haag, — Maandag.

De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt bekend, dat de volgende bonnen zijn aangewezen voor het kopen der daarbij'vermelde rantsoenen. Bon „20 vlees": 24 Juni tot en met 1 Juli. Per twee bonnen 100 gram vlees (been inbegrepen), of één rantsoen vleeswaren. Bon „20 worst/vleeswaren": 24 Juni tot en met 1 Juli. Per twee bonnen één rantsoen vleeswaren. Een rantsoen vleeswaren bedraagt: 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, kalfs-, paarden- en schapenvlees en voor gerookte worstsoorten; 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst; 125 gram voor leverartikelen, tongeworst en nierbrood; 150 gram voor bloedworst of 100 gram verduurzaamde kip, eend, gans of kalkoen (been inbegrepen). Prijzen van vroege aardappelen

Den Haag, — Maandag.

Naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, is heden de prijs van de vroege aardappelen voor de eerstkomende twee weken vastgesteld op elf cent per kg.

Behalve de vroege aardappelen zullen ook krielaardappelen verkrijgbaar worden gesteld, waardoor de prijs gedurende de week van 23 t/m 28 Juni is bepaald op 6£ cent per kg.; nadie echter op zes cent per kg.

Bovendien blijven gedurende de eerstvolgende twee weken behalve de vroege aardapelen ook oude aardappelen verkrijgbaar tegen de daarvoor vastgestelde prijzen. Er wordt aan herinnerd, dat de duurste soort van deze oude aardappelen acht cent per kg. kost. De prijs van de vroege aardappelen zal de na de eerste twee weken geleidelijk aan de prijs der oude aardappelen worden aangepast. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er echter met nadruk de aandacht op, dat, zolang de hogere prijs van elf cent voor de vroege aardappelen geldt, in geen geval voor oude aardappelen méér mag worden berekend dan de daarvoor vastgestelde prijzen.