Pagina:Leeuwarder Courant no 2645.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

den Heere Land-drost, als daartoe by Dispoſitie van Zyne Excellentie den Minister tot de Binnenlandſche Zaaken, van den 21 January l. l., ſpeciaal geauthoriſeerd, is geinſtalleerd; zoo worden de Ingezetenen en alle die zulks in eenige qualiteit zal kunnen aangaan, gelast het Gemeente-Beſtuur dezer Stad, als zodanig te erkennen en te reſpecteren.

      Leeuwarden den 1 February 1808.

De Burgemeester voornoemd,      
J. van BURMANIA.

GEND den 18 January. Men heeft de droevige tyding ontvangen, dat door de gevolgen van den gedugten ſtorm in den nagt van den 14 op den 15 dezer verſcheiden Polders van dit Departement zyn overſtroomd. De ſchaden, door dit rampgeval veroorzaakt, zyn, zo als men zig kan verbeelden, alleraanmerklykſt: men ſpreekt van veele Lieden en van eene groote menigte Vee, die omgekomen zyn; maar de ontvangen berigten van de treurige gevolgen dezer overſtromingen zyn nog te tegenſtrydig en te onzeker om ſtellige byzonderheden daar omtrent te kunnen mededelen.

VLISSINGEN den 19 January. Heden had binnen deze Stad de treurigſte plegtigheid plaats, welke wel ligt ooit gebeuren kan, zynde het ſtatig begraven van de ongelukkige Slachtoffers, die in den jongſten Watersnood zyn omgekomen. Ingevolge de vereenigde krachten waar mede de Regering dezer Stad, de Broederſchap der Vry Metſelaars alhier, en zoo veele edeldenkende Ingezetenen dezer Stad werkzaam zyn, tot het voorzien in alle nooden; zoo zag men dan ook heden morgen ten half een uur, deze beide Ligchamen zig vereenigen, en gezamentlyk begeven naar het Gaſthuis dezer Stad, alwaar de meeſte Lyken gebragt waren. Van daar wierden deze overblyfſels met een Lykkoets, voor rekening dezer Stad, gebragt naar het Groot Kerkhof, om begraven te worden, terwyl de geheele Raad, en na dezelve do Broederſchap dezen treurtocht met hunne tegenwoordigheid, in plechtige ſtilte en orde volgden, terwyl de Lyken, voor rekening dezer Stad gekiſt, door deftige Ingezetenen worden gedragen.

BRUSSEL den 20 January. Al de tydingen, die men van beide de oevers der Schelde ontvangt, gewagen alleen van de voorbeeldelooze ryzing der wateren van dezen ſtroom, van het doorbreken der dyken en der ongelukken van allerlei aart, die er het gevolg van geweeſt zyn. Veele Landen zyn overſtroomd, Woningen vernield, Vee verdronken, en het ſchynt, dat Lieden van allerlei ouderdom en van beide kunnen, op verſcheide plaatzen, ſlagtoffers geworden zyn van deze ſnelle overſtroming. Een Dyk, zegt men, is by Willebroek doorgebroken, boven Antwerpen is de ellende veel aanmerkelyker. Men zal weldra omſtandiger byzonderheden van de nootlottige gevolgen dezer ongelukken ontvangen. Ondertusſchen heeft men in het voormalig Hollandſch Vlaanderen maatregels van voorzorg genomen tot voorkoming van nieuwe rampſpoeden.

VLISSINGEN den 21 January. In onze Stad is men by voortduring bezig met de liefde-giften in te zamelen en te ontvangen, voor hun, die door den jongſten Watersnood in armoede gedompeld zyn. De Societeit de Vriendſchap heeft, ter voeding dier ongelukkigen, 500 ponden Rundvleesch doen koopen; 200 ponden zyn uit Middelburg ontvangen, en uit dezelfde Stad heeft een Menſchenvriend 60 Ton Hollandſche Turf herwaarts overgezonden.

VEERE den 26 January. Behalve hetgeen van den jongſten Watervloed uit deze Stad reeds gemeld is, kan men thans daar omtrent nog het navolgende melden:

De oogenbliklyke inſtorting van het Water was zoo groot, dat de Nachtwakers, welke de Inwoners waarſchouwden, in vyf minuten voor het Water moesten vluchten; hetzelve rees eenige duimen boven de Nieuwe Kaay; en ſtorte met een verſchriklyk geweld tegen de Huizen der Waterwykſche Straat, maakte aldaar eene verſchrikkelyke verwoesting, en gaf maar even tyd aan de Bewoners derzelven, om te kunnen vlugten; geene Afdammingen waren voor hetzelve beſtand; het Water vloeyde met kracht en geweld door de Straten, en zette het lager gedeelte 5 à 6 voeten onder water, waar door twee Vrouwen en twee Kinderen ongelukkig het Leven verloren hebben, en zyn daar by 10 Schapen, behoorende aan den Vleeschhouwer Polderman, verdronken.

De Zeemuur, aan de Noordzyde der Haven, heeft aanmerkelyk geleden; de Kaaymuur aldaar is op onderſcheiden plaatſen verzakt, benevens de ſtraat, ſtoepen en dorpels geſcheurd, en de vloeren der huizon opgeheven; veele huizen ſtaan te waggelen, en de Muur der Stads Wal, bezyden ’s Lands Arſenaal, is ter lengte van eenige roeden in de Vest nedergeſtort; de ſchade der Ingezetenen in het gemeen, door dezen rampſpoed geleden, is in deszelfs gevolgen nog te duchten, en eene aanmerklyke ſom zal voorzeker het verlies niet opwegen, het geen deze noodlottige Vloed alhier heeft te weeg gebragt.

UTRECHT don 28 January. Een tweede' brand, veel heftiger en vernielcnder dan die in het begin dezer maand , ontllond heden ochtend omdreeks half vyf uur in het .e bouw der Komedie , op het Vreeburg. Do oigonlyke oerzaak van dit ongeval is nog onzeker; doch

• Ihct vuur verfpreidJe zich met zulk een ge« 'weid; dat, a!v, .bouw in vlam: Daar' sheel uit houtwas zaamge: rüobovan opgevuld met ligt brand. .dig, dat alk poging tot blusfchon vruchteloos zyn zoude, en bei de dus het water, he men fpnieen leveren kondon, tothet bolp. jen der naad aangekgene huken, van wolken die regt regen over de Komedie door do geweldige hitte byna alle dc vcngltcr-glazen verloren , en die in een dra;. p, nevens hot brandend gebouw, aan blinden en kofjynen a .non te brande,l. -:glyk blies : niet naar de zo zyde ; want in eval zou het onmogclyk gewoed zyn,om verdaan van den brand te koeren. R len, en ten half acht wr.s het vuur, door do fpuitcn , ik ep den gloed had ;.',o;i water _ als. gobluscht. Qp den fmeukndcn 6rand_o< gedurende den geheelen ochtend gefpotcn. J!y deze vi. gebeurtenis zyn ge-cue menfciicn' omgekomen, offchoon men zulks cenen tyd lang gevreesd I De Eigenaar van het gebouw . Koppendraaytr, dio het in perfoon bewoonda, bemerkte eerst' kwartier over vier uur, aan fi look , dat 'or brand doch als toen had dezelve in her inwen ds zodanig de overhand*. e Heer mot zyn Huisgezin niet anders s ontkomen zelfs tvd had om de ramt '.eu , 1 met de handen aan le, -zich met zyne Echtgenoote lift dc'zolvcn n_,lcr liet; by \. Öp eene. clkno orden. Voor het overige hooft, do brand ver ren to relden; alle I' . , en verdere goederen _J 8 verteerd.