Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 213.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

1893, ’s morgens te elf uur, te verschijnen voor de rechsbank alhier.“

De oproeping bevat verder de merkwaardige mededeeling, dat als de matroos niet mocht komen opdagen hij dood zal worden vorklaard.

– – –

Uit Frankrijk. – Eenigen tijd geleden woonde zekere heer Lebourg, chef de bureau bij de „Compagnie Urbaine“, een „séance“ bij van den fameusen rekenaar Inaudi. Hij vroeg hem den dag, waarop hij geboren was. De rekenaar antwoordde: een „Dinsdag“. De heer Lebourg kwam daartegen op, zeggende dat het een Woensdag was. Inaudi hield zijnerzijds vol, zoodat er een weddenschap om fr. 100 op volgde, die formeel tusschen de beide partijen werd aangegaan. De heer Lebourg moest kort daarna erkennen, dat hij verloren had. De 100 francs niet bij zich hebbende gaf hij zijn adreskaartje met de mededeeling, dat men het geld maar bij hem moest komen halen.

Sedert dat tijdstip heeft Inaudi meermalen een poging gedaan om de som, die hij voor de armen had bestemd, te innen, doch hij kon den heer Lebourg maar niet thuis vinden. Hij schreef hem verscheiden brieven, die echter onbeantwoord bleven. Toen het lange wachten hem eindelijk begon te verdrieten, daagde hij den heer Lebourg voor den kantonrechter. De zaak kwam daar Vrijdag voor. Verschenen was een zaakgelastigde van Lebourg, die beweerde dat, aangezien de wet de weddenschappen niet erkent, zijn client niet veroordeeld kon worden, en dat deze overigens elke betaling weigerde.

De vertegenwoordiger van Inaudi daarentegen beweerde, dat de weddenschappen op het gebied van behendigheid en berustende op een wetenschappelijk gegeven, niet verboden zijn krachtens art. 1966 van het Wetboek, en de heer Lebourg wel degelijk veroordeeld moest worden tot betaling vaneen eereschuld, die hij reeds sedert lang had moeten kwijten.

De kantonrechter zal nu in deze zaak uitspraak doen.

– – –

Uit Engeland. – Twee Liverpoolsche jongens, die eene vrouw, die zich zelf wilde verdrinken, tegen wil en dank op ’t droge brachten, hebben dezer dagen uit handen van den mayor van Liverpool voor hun moedig gedrag de medaille van het „Genootschap van de Gouden Koord“ ontvangen. Het geval wordt bij deze gelegenheid nog eens door de bladen medegedeeld en luidt beknopt als volgt. De vijftienjarige Clinker ging de Kanaalbrug over toen hij zag, dat eene vrouw in het water sprong. Zonder te talmen sprong hij haar na, dook en bracht haar boven; maar de booze vrouw werd zoo nijdig, dat men haar wilde redden, dat zij zich geweldig verweerde en ten slotte den jongen onder water poogde te drukken. Waarschijnlijk zou haar dat gelukt zijn, maar op het hachelijke oogenblik kwam de veertienjarige Heard opzetten. Toen hij zag wat er gaande was, begaf hij zich onmiddellijk te water, waarop de „virago“ hem aanviel en poogde te smoren, maar met vereende krachten werden de twee jongens haar toch baas en kregen haar op den oever.

– Uit Engeland komt bericht van den dood van den 93-jarigen admiraal William Sydney Smith, die als adelborst in 1815 op de Northumberland diende, waarmede de gevallen keizer Napoleon naar het oord zijner ballingschap St. Helena. werd overgebracht.

– – –

Uit Oostenrijk. – Als men bedenkt, hoeveel menschen in de hoop op een buitenkansje in de loterij spelen, dan wekt het terecht verbazing, dat er, blijkens eene dezer dagen verschenen bekendmaking, 12,300 uitgelote prijzen tot een bedrag van 28 ½ millioen fl. onopgevraagd zijn, waarvan de rechthebbenden zich niet aangemeld hebben. Thans zal er een wetsontwerp ingediend worden, om den staat, na afloop van den termijn der verjaring, in het bezit der kapitalen te stellen.

– – –

Uit Italie. Een romantisch rooversgevecht wordt van het eiland Sardinië bericht. In de beruchte boschrijke bergstreek bij Bitti en Nuoro ging een sterke afdeeling karabiniers, onder bevel van luitenant Fadda, een vijftal langgezochte bandieten opsporen, die zich daar moesten schuilhouden. Zij troffen de bende ’s avonds om negen uur. Het geroep der karabiniers werd door de roovers met een geweersalvo beantwoord, en nu begon er in de duisternis een gevecht, dat ongeveer een kwartier duurde; het geknal werd rammelend door de echo van het gebergte herhaald, en daartusschen door klonk het gehuil der herdershonden in den omtrek. Toen het schieten van de bende ophield en de karabiniers het struikgewas doorzochten, vonden zij twee doode en twee zwaar gewonde mannen. De vijfde roover wist te ontsnappen. Van de karabiniers werd geen enkele gewond.

– – –

Uit Amerika. – Een dierentemmer van een bijzondere soort was onlangs in het circus van Barnum en Bailey, te Bridgeport (Ver. St.), aan het werk. Daar werd een stevige Duitscher, Hans genaamd, als knecht in dienst genomen en terstond aan het werk gezet, om de hokken der wilde dieren goed schoon te maken, van binnen en van buiten. Een poos later vond men hem bezig met vegen in het hok van vijf gevaarlijke leeuwen, Hij ging bedaard en flink zijn gang, en als een der leeuwen hem te na kwam, duwde hij hem zijn bezem in den snoet. Zoo hield hjj de wilde dieren op een eerbiedigen afstand. Zij scholen in een hoek, en toen Hans ook daar moest gaan vegen, joeg hij hen zonder complimenten met zijn bezem daar vandaan. Niemand had zich ooit in het hok gewaagd bij deze leeuwen, die als bijzonder kwaadaardig bekend waren. Iedereen dacht, dat de man er niet levend uit zou komen, en eenige mannen stonden al gereed hem hulp te verleenen. Maar Hans kwam volkomen ongedeerd uit het hok. De leeuwen bleven geïnspireerd door het in hun oog vreemdsoortige wezen en durfden hem niet aan. De held van den bezem zal echter in het vervolg het langstelige gereedschap gebruiken, waarmee het schoonmaken gewoonlijk geschiedt.

Uit Amerika. – Twee zusters, merkwaardig wegens haren zeer verschillenden lichaamsbouw, zullen er op de wereldtentoonstelling te Chicago te zien zijn. De eene, die zestien jaar oud is, heeft een hoogte van acht voet en weegt 250 pond. De andere is eenentwintig jaar oud en weegt slechts 31 pond, terwijl deze drie voet hoog is.

– Te Anderson (Indiana) zal een ongelukkige verkiezings-enthousiast waarschijnlijk sterven tengevolge van een dwaze streek. Hij wedde dat, wanneer Cleveland tot president zou worden gekozen, hij een levende schildpad zou inslikken en dat heeft hij ook getrouw uitgevoerd met een klein, doch levend diertje van dat soort. Nu kan zijn maag dat beest niet verteren en zelfs wil het niet doodgaan, waardoor het den man vreeselijke pijn veroorzaakt en de doctoren in verlegenheid brengt, die het zonder succes beproeven te dooden of weg te krijgen.Politiek Nieuws.


Nederland.

– Volgens de „Figaro“ heeft Pasteur van H. M. de Koningin-Regentes het grootkruis van de Oranje-Nassau-orde ontvangen.

– De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis, dat volgens bij hem ingekomen amtsbericht in de afgeloopen week, als aan Aziatische cholera overleden, zijn aangegeven: in Zuid-Holland: te Alfen, 1 persoon; te Hazerswoude, 1 persoon.

– De officieele kleeding der rentmeesters van het kroondomein zal bestaan uit groenen rok en broek met zilver gemonteerd, steek met oranje-cocarde, en staatsiedegen, op den knop met het rijkswapen versierd

De Vogelenwet.

– De Ned. Heidemaatschappij heeft zich tot den minister van justitie gewend, met dringend verzoek den spreeuw weder op te nemen onder de door de wet beschermde vogels – onder welke categorie hij niet meer behoort sedert de onlangs bekend gemaakte wijziging der vogelenwet. De spreeuw wordt door adressante genoemd een der werkzaamste insectenvervolgers, die zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt heeft door zijn jacht op den nonvlinder (Oeneria monacha) en den eikenbladroller (Fotrise viridana).

Tegen Landverhuizing.

– Volgens te Londen ontvangen telegrammen uit Colorado zijn te Alamos 800 Nederlandsche kolonisten aangekomen met het voornemen aldaar eene kolonie te stichten. Zij werden daartoe verlokt door, inmiddels valsch gebleken, voorspiegelingen van eenen speculant, die beweerde eene onder bescherming van den staat staande landmaatschappij in Colorado te vertegenwoordigen. De bedoelde 800 kolonisten moeten Doll. 30,000 gestort hebben voor te koopen landerijen, maar bevonden hebben dat de bedoelde landmaatschappij eigendomtitels noch middelen bezit.

De voornaamste burgers van Alamos, onder wie de burgemeester, hebben zich bereid verklaard, de ongelukkigen, die geen Engelsch kennen, bij te staan.

Woelingen.

– Een landbouwer uit Kollom had zich minachtend over de arbeiders uitgelaten, naar deze beweren. Toen hij nu van daag de weekmarkt kwam bezoeken, werd hij door een grooten troep volk opgewacht en beleedigd en, terwijl hij in een herberg zijn toevlucht zocht, werd deze aan alle kanten afgezet. Dit heeft eenige uren geduurd, tot de man door toedoen van den burgemeester uit zijne positie werd verlost en uit het dorp gebracht. Later op den avond zijn baldadigheden gevolgd, ruiten ingeworpen bij den armvoogd, bij den secrataris, en bij verschillende particulieren, o. a. ineen huisgezin, waar patiënten aan typhus liggen. Meest waren het opgeschoten jongens; de ware aanleggers hielden zich achterbaks.

Landverhuizing.

De Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart-maatschappij heeft hare agenten aangeschreven, dat zij, met het oog op de maatregelen die de Amerikaansche regeering blijft toepassen op de schepen met landverhuizers aan boord, van 1 Januari 1893 tot nadere aankondiging geen tusschendekspassagiers meer zal vervoeren.

Duitschland.

– Bij het huwelijk van prins Friedrich Karl van Hessen met prinses Margarethe, de zuster des Duitschen keizers, is keizer Wilhelm voornemens groote feesten te doen plaats hebben en zullen de ministers aan den historischen fakkeldans deelnemen. Ook zegt men dat een menuet zal worden gedanst in het oude costuum.

De antisemieten te Berlijn.

Gisteren heeft hier een groote vergadering van antisemieten plaats gehad. Er werd een telegram met betuigingen van trouw en toewijding aan den keizer gezonden.

De heer Hertwich, de verdediger van Ahlwardt, heeft geweigerd zich candidaat voor den Rijksdag te stellen.

Frankrijk.

– Heeft het Panama-schandaal de toenadering tutschen Frankrijk en Rusland afbreuk gedaan, zoo als vooral graag te Weenen en te Berlijn geloofd wordt? De „Figaro“ antwoordt op deze vraag in een hoofdartikel, dat te St, Petersburg of te Parijs in de verstandhouding niets veranderd is; maar zeer onwaarschijnlijk is het, dat men van de gezindheid van den czaar hetzelfde kan zeggen. De zwakheid der Fransche regeering in de zaak Carmaux heeft op keizer Alexander een pijnlijken indruk gemaakt, Wat Panama betreft, zou hij niet zoozeer over het schandaal ontstemd zijn, dan over de onhandigheid der ministers, die, pogende het te voorkomen, de ontploffing juist verhaastten. De czaar zou gevraagd hebben, hoe vertrouwd kon worden op bondgenooten, die in ernstige omstandigheden hun tegenwoordigheid van geest verliezen. Het gevaar aan hetwelk de president der republiek zich in deze crisis heeft blootgesteld, heeft dien indruk niet verbeterd.

De „Figaro“ deelt dan mede, dat de goede verstandhouding met den czaar reeds dagteekent van 1885, toen de keizer den nieuw benoemden Franschen gezant De Labaulaye bij zijn eerste audientie sprak van de gemeenschappelijke gevaren, die beide landen bedreigen. Sedert heeft de czaar herhaaldelijk getracht Frankrijk aangenaam te zijn. Maar hij heeft een afkeur van de politiek van wanorde, ontstandvastigheid en onbekwaamheid van vertegenwoordigers. Het zou kunnen zijn, dat de czaar minder geduld toonde dan paus Leo.

Het is de vraag of de „Figaro“ inderdaad in keizer Alexander’s hart geblikt heeft, dan of het hoofdartikel slechts een aanval is, op de republikeinsche regeering.

Panama.

Onder al het schandaal over Panama, begon men het kanaal zelf bijna uit het oog te verliezen. Blijkens een officieuse nota, door de „Figaro medegedeeld, heeft men in de financieele wereld wel aandacht voor dit belang. „De gouverneur van het „Crédit Foncier“ – zoo heet het – zou het als plicht beschouwen, de redding der zaak te beproeven, als deze taak hem door de overheid werd opgedragen.“

– De „Evènement“ deelt mede, dat een groot aantal stukken, op de Panamazaak betrekking hebbende, door de hoofden der Orleanistische partij zijn opgekocht. Baron Hirsch zou tot dat doel twee millioen ter beschikking van den hertog de la Tremouille hebben gesteld.

Nieuwe onthullingen.

De „République française“, beweerde Dinsdagmorgen tegenover de stellige ontkenningen te kunnen volhouden, dat de regeering weldra vergunning zou vragen van de kamer om enkele harer leden te mogen vervolgen en dit wel eenigszins ongeloovig opgenomen nieuwtje zou reeds dien avond bevestigd worden. In de kamerzitting van Dinsdag heeft Floquet voorlezing gedaan van een schrijven van den procureur-generaal Santon, de Beaurepaire’s opvolger, het verzoek doende dat de kamer besluite de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van de afgevaardigden Emmanuel Aréne (Corsica), Dugué de la Fauconnerie (Ome), Antonin Proust (Deux-Sèvres) en der beide oud-ministers Rouvier en Jules Roche. Aan dat schrijven ontleenen wijde drie volgende zinsneden:

„In den loop van dit onderzoek (tegen Charles de Lesseps c. s.) heeft de rechter van instructie zeker getal talons gevonden van chèques, de beginletters vermeldende van namen, waarvan verscheidene schijnen te zijn van afgevaardigden, op dit oogenblik deel uitmakende van het Parlement; van den anderen kant zijn voor de enquête-commissie door verschillende Kamerleden verklaringen afgelegd betreffende de voorwaarden, waaronder zij hadden deelgenomen aan de operaties, welke gepaard zijn gegaan met de leening van 1888. In die omstandigheden is het noodig dat de bedoelde afgevaardigden kunnen opgeroepen worden door den instrueerenden ambtenaar, om hunne verklaringen in den wettelijk omschreven vorm af te leggen.“

Het schrijven is, gelijk uit het bovenstaande blijkt, in uiterst voorzichtige bewoordingen gesteld, te begrijpen in zoo ernstig geval. De justitie vraagt nog alleen maar te mogen hooren, meer niet; maar dit schrijven moet het onmiddellijk gevolg zijn van hetgeen eveneens Dinsdag is uitgekomen: ’t terugvinden der volgens Thierree bij het bezoek der enquête commissie ten zijnent vernietigde talons van de op dat kantoor in beslag genomen chèques. Een wonderlijke geschiedenis! De heer Thierre verklaarde voor de de enquete-commissie: de talons zijn verbrand; de rechter van instructie zegt ze thans te vinden op het oogenblik dat Andrieux, uit Londen teruggekeerd om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de beschuldigingen, onder de letters L. D. tegen Aréne in de Libre Parole uitgebracht, die den tegenstander, die hem heeft uitgedaagd, door zijn getuigen laat antwoorden: het bewijs der beschuldiging en het eerherstel door de wapens, maar dit laatste onder één voorbehoud: vermelding in het proces-verbaal van het tweegevecht dat – het wetboek van eer heeft zulke wonderlijke artikelen! – het recht om de beschuldiging later te bewijzen uitdrukkelijk zal gehandhaafd blijven. Daarop weigering van den kant van de getuigen van Arène en van dezen een scherpe brief aan het adres van Andrieux, waarin Aréne, evenals Rouvier in de Kamerzitting waarin hij zijn ontslag neemt, zijn onschuld ten stelligste verzekert: „Ge kunt niets tegen mij bewijzen omdat men niet bewijzen kan wat niet bestaat“. Den avond daarop volgt ook tegen dezen afgevaardigde een verzoek om opheffing der parlementaire onschendbaarheid, hetwelk toch wel niet dan op zeer ernstige gronden zal worden gedaan.

De namen van Antonin Proust en Roche zijn den laatsten tijd weinig in de Panama-zaak genoemd. Rouviers bekendheid in dit opzicht dagteekent van de onthullingen, welke de Figaro heeft gegeven over den dag, voorafgaande aan het overlijden van Reinach, en van Dugué de la Fauconnerie had men, nadat hij eenigen tijd geleden in den Éclair getracht had zich te verdedigen tegen een beschuldiging van omkooperij, niets meer gehoord. In dat artikel verdedigde Dugué zich ongeveer als volgt: „Baron de Reinach had mij geld laten verliezen in een speculatie en om mij dat verlies te vergoeden is de baron bij mij gekomen met de vraag: „wilt gij geld verdienen?“ „Gaarne“, luidde het antwoord, „en liefst zooveel mogelijk.“ Dat was de aanleiding tot zijn deelneming in de Panama-operatie en het beste bewijs dat er in geen enkel opzicht verband bestond tusschen dit feit en de door hem aan te nemen houding als afgevaardigde tegen het wetsvoorstel betreffende de uitgifte der geldleening, lag in de betaling van de winst eenige maanden na de in de Kamer gevallen beslissing.

Zulke praatjes gaan tegenwoordig voor verontschuldigingen door.

Engeland.

– De commissie uit den ministerraad, die benoemd werd tot het opstellen van een plan tot zelfbestuur voor Ierland, hield Zaterdag hare eerste zitting. De „Daily News“ deelt mede, dat bij het Home-Rule ontwerp, dat bij het parlement zal ingediend worden, het aantal Iersche parlementsleden te Westminster belangrijk verminderd zal worden. Ten tweede zou een termijn worden vastgesteld binnen welke het parlement te Londen de Iersche landquaestie moet oplossen. Slaagt dit parlement niet, de quaestie binnen den aangegeven tijd te regelen, dan zou die taak aan een Iersch parlement worden overgedragen.

De Engelsche Home-Rule-vrienden zijn tevreden met de bepaling, dat er minder Iersche parlementsleden naar Londen zouden worden afgevaardigd. Als het parlement te Londen minder invloed zal krijgen op den gang der Iersche zaken, dan is het ook billijk, dat er in dat parlement minder Ieren zitting hebben dan tot heden het geval is. De „Daily News“ kondigt ook het indienen van een groote Engelsche „Reformbill“ aan, voornamelijk tot hervorming van het kiesstelsel.

Lloyd heeft uit Lissabon het bericht ontvangen, dat de pakketboot Nubian. van Southampton naar Kaapstad, ten gevolge van mist bij den ingang der haven van Lissabon aan den grond is geraakt. Het schip is in zeer hachelijken toestand. De passagiers en de mailpakketten zijn ontscheept.

Spanje.

– Ook uit Madrid komen berichten over een ontdekt schandaal. En zooals „Dalziel“ seint heeft het toevallig ook betrekking op een kanaal. In de onderneming tot kanalisatie der Ebro zijn onregelmatigheden gepleegd, waarbij de minister van handel en nijverheid zijn politieken invloed misbruikt zou hebben. De prefect van Madrid wil 17 gemeenteraadsleden doen vervolgen. Als eenmaal die vervolgingen beginnen, dreigt een groot schandaal aan ’t licht te komen

Italië

’s Pausen Jubilé.

– De bedevaart uit Metz naar aanleiding van ’s Pausen bisschopsjubilé zal den 20n Januari te Rome aankomen en den 28n weer van daar vertrekken. Zij zal zich tevens begeven naar het heiligdom van O. L. V. van Loretto en den 1n Febr. te Metz terug zijn. Een Hongaarsche bedevaart zal den 18n Februari aankomen en tot op den 22n te Rome vertoeven. Zij zal tegelijk met de Italiaansche pelgrims en een talrijke deputatie van Duitsche Katholieken de jubilé-Mis van den Paus in de St. Pieterskerk bijwonen.

De Hongaarsche primaat Mgr. Vaszary, zich voorbehoudend den H. vader de Hongaarsche pelgrims persoonlijk voor te stellen, zoo zijne gezondheid hem veroorlooft in Februari de reis naar Rome te aanvaarden, heeft in afwachting den eerw. Pater Augustijn, König met de zorg belast, de bedevaart te organiseeren en te geleiden.

In Duitschland, wordt behalve de deputatie, die, zooals reeds gemeld, in Februari te Rome verwacht wordt, om de katholieke stichtingen en bonden te vertegenwoordigen, nog een dubbel wetenschappelijke en letterkundige hulde voorbereid, om aan Leo XIII bij zijn jubelfeest te worden aangeboden. Het zijn twee prachtige albums, waarin, als evenzooveel gouden sterren rondom de pauselijke driekroon, gelegenheidsgedichten en letterkundige scheppingen zijn verzameld.

– De bankzaak in Italië maakt groote opschudding. Er is geen monopolie voor het uitgeven van banknoten; vele banken, die daartoe het recht verkregen, zijn met een ijver, een betere zaak waardig, aan het uitgeven van bankpapier getogen. Vele worden nu beschuldigd, reeds sinds 1890 de wet op de uitgifte van papier te hebben overtreden. Op deze onregelmatigheden is in officieele rapporten gewezen en thans dringen senaatsleden, afgevaardigden en de pers luide aan, dat die verslagen openbaar zullen worden gemaakt. Vele voorname personen zouden bij de zaak betrokken zijn. Heden zal in de Kamer van Afgevaardigden worden voorgesteld, eene commissie van onderzoek van 10 afgevaardigden en 5 senaatsleden te benoemen.

– Het Italiaansche ministerie-Giolotti heeft in een vrij rumoerige zitting der Kamer over de oppositie gezegevierd. Het onderzoek naar den toestand der emissiebanken zal niet, zooals de opositie wilde aan eene parlementscommissie worden opgedragen, maar aan de regeering worden overgelaten. Een gunstig verschijnsel was, dat de gewezen ministers Crispi en Di Rudini de regeering steunden. Wellicht verdwijnt dus weder de onweerswolk, die het kabinet-Giolotti dreigde, en wordt de hemel weder helder.

Amerika.

– Het gemeenschappelijk Congres-comité heeft een onder-comité van senatoren en afgevaardigden benoemd voor het ontwerpen van eene wet tot schorsing der landverhuizing. Het comité is tot de slotsom gekomen, dat er maatregelen genomen moeten worden om het overbrengen der cholera te voorkomen.

De Kamer van koophandel te New-York heeft het voorstel ten gunste eener algemeene quarantaine over het geheele grondgebied der republiek aangenomen.

Sequah-Wonder!

Franco per post na ontvangst van postwissel, groot 90 cents, ontvangt men: 100 Visite-kaartjes, 100 visite-enveloppen, 5O vellen postpapier, 50 passende enveloppen, zeer goede kwaliteit. Adres: M. Schols, snelpersdrukkerij der goedkoopste drukwerken, Maastricht. Lithographische Visite-kaarten worden uitstekend afgewerkt aan concurreerende prijzen.Gelithographeerde visitekaartjes (steendruk), uiterst net afgewerkt ad ƒ 1.25 en ƒ 1.50 de 100. M. SCHOLS, Maastricht, franco na ontvangst postwissel.Limburgsch Nieuws.HEERLEN, 21 Dec. Voor de arr.-rechtbank te Maastricht werd heden behandeld de zaak tegen P. P. N. L., oud 37 jaren, gegageerd O.-I. militair, wonende alhier, gedetineerd, beschuldigd van diefstal van geld, ten nadeele van wijlen P. Erven of diens rechthebbenden.

Men kent deze zaak. In den nacht van 23 op 24 October ll. werd het lijk van Erven gevonden nabij de herberg van v. W. alhier. Aanvankelijk dacht men aan moord of manslag, doch daar geene teekenen van geweld op het lijk van Erven werden gevonden en ook door deskundigen was verklaard geen vergiftiging te kunnen constateeren, bleef de justitie in het onzekere, wat hier gebeurd was. Lang zou zij het echter niet blijven. De beklaagde L. bracht zelf licht in de duisternis. Hij bekende, Erven dien nacht met den herbergier v. W., bij en met wien zij hadden gedronken, buiten ’t huis te hebben geleid en later alleen te zijn teruggekeerd, om aan Erven, wien hij snorkende vond, zijn geld te ontnemen. Deze bekentenis deed beklaagde ook heden onder het storten van heete tranen, die van oprecht berouw getuigden en blijkbaar op de aanwezigen een goeden indruk maakten.

Het O. M. liet dit ook in zijn requisitoir doorschemeren. ZEAchtb. requireerde 10 maanden gevangenisstraf.

De toegevoegde verdediger, mr. Tripels, achtte de op zich zelf staande verklaring van den beschuldigde niet bewezen en concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging en in-vrijheid-stelling,

De rechtbank stond dit laatste toe, terwijl zij 3 Januari a.s. hare verdere uitspraak zal doen kennen.

– – –

NUTH, 21 Dec. De door ’t Rijk toegekende subsidie voor den bouw eener nieuwe school alhier bedraagt f 9000.

– – –

WAHLWILLER, 20 Dec. Dezer dagen had de landbouwer J. alhier het ongeluk, van eene ladder te vallen, die hij gebruikte om zijn zoon behulpzaam te zijn, en werd zoodanig verwond, dat men genoodzaakt was geneeskundige hulp in te roepen. Zijn toestand is zorgwekkend.

– – –

GULPEN, 20 Dec. Heden morgen had alhier de plechtige begrafenis plaats van den landbouwerszoon Pieter Debie, te Ingber, die, zooals wij reeds meldden, te Del dooreen noodlottig toeval het leven verloor. Algemeen was de deelneming, inzonderheid der jongelingen en jongedochters van het gehucht Ingber, die allen den verongelukte ten grave vergezelden. Verschillende kransen dekten de zerk.

– Met genoegen melden wij, dat de landbouwer C. Debie, die jl. Zaterdag bij het ongeval te Del zwaar verwond werd, thans herstellende is en alle hoop op genezing bestaat.

– – –

BERG-EN-TERBLYT, 20 Dec. Met ingang van 1 Januari a. s. is aan den heer J. M. Schouteten, hoofd der school alhier, door den raad dezer gemeente eervol ontslag verleend.

– – –

AMBIJ, 20 Dec. Bij een landbouwer alhier is in den afgeloopen nacht door middel van braak een geheel varken ontvreemd. De dief of dieven hebben de beleefdheid niet eens gehad, om den eigenaar een brokje achter te laten. Wellicht dat dame justitie erin zal slagen de onheusche daders te ontdekken en iets voor den wettigen bezitter onverorberd zal zijn gebleven.

– – –

GELEEN, 21 Dec. Geslaagd voor ’t examen middelbaar onderwijs Fransch: mejuffrouw A. L. C. Flach, van alhier.

– – –

BUNDE, 19 Dec. In aansluiting aan ons vorig bericht over den toestand der noodlijn en de in verband daarmede genomen maatregelen, vernemen wij nader, dat het plan in ernstige overweging genomen is om het goederenvervoer tusschen Beek en Maastricht geheel te staken.

Wij deelen dit onder alle voorbehoud mede, daar hieromtrent nog niets officieels bekend is.

– – –

BEEK, 22 Dec. Deze week werd door de duivenvereeniging „l’ Hirondelle“, een keurig souper aan hare werkende en eereleden aangeboden. Een 40 man namen daaraan deel.

– – –

MAASTRICHT, 20 Dec. De raadkamer der arrondissements-rechtbank alhier heeft naar de terechtzitting voor strafzaken verwezen W. H. Vliegen en G. H. Pieters, uitgevers van het socialistisch weekblad „de Volkstribuun“, beschuldigd van in dat blad een artikel te hebben geplaatst, waardoor de marechaussee te Roermond zich beleedigd acht.

– In de jongste vergadering van den gemeenteraad is ter sprake gebracht de overdracht der hoogere burgerschool aan het rijk. Door den voorzitter, den heer Pijls, werd te dien aanzien medegedeeld, dat het hem bekend is, dat de regeering er in den eersten tijd niet aan denkt, scholen door ’t rijk te doen overnemen.

– Onze ijsclub is in gereedheid. De „kommen“ zijn onder water gezet en de miniatuur-Bodega voltooid. Er is nu nog maar enkel noodig, dat de ijsvorst zijne tenten komt opslaan; zijne komst wordt dagelijks te gemoet gezien. Ongelukkig voor de rijlustigen laat hij zich nog steeds wachten en is zijn bezoek zoo onbepaald als een verkiezingsdag hier ter stede.

MAASTRICHT, 21 Dec. De rechtbank alhier heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen Jan Breuer, straatmuzikant te Sittard, gedetineerd, beschuldigd van mishandeling, die den dood ten gevolge heeft gehad. De rechtbank heeft beklaagde schuldig bevonden aan eenvoudige mishandeling – het slaan of werpen met een bierglas –, doch niet wettig en overtuigend bewezen geacht, dat hij aan den verslagene de messteken in den buik heeft toegebracht, die den dood hebben veroorzaakt en mitsdien zijne invrijheidstelling bevolen.

– Voor dezelfde rechtbank werd heden behandeld de zaak tegen J. H. Penders, 41 jaren, mandenmaker, laatstelijk woonachtig te Maastricht, gedetineerd, beschuldigd van het namaken en uitgeven van binnen- en buitenlandsche muntspeciën.

In deze zaak werden, behalve de commissaris van politie, nog 6 getuigen gehoord, die allen verklaarden van beklaagde bij zijne gedane inkoopen valsche kwartjes of een valsch éen-frank-stuk te hebben ontvangen.

Door beklaagde werd volledige bekentenis afgelegd onder bijvoeging, dat hij in Frankrijk wegens kerkdiefstal tot 10 jaren gevangenisstraf is veroordeeld geweest en van zijne medegevangenen het maken van valsch geld had geleerd.