Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 213.pdf/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Het O. M., de schuld van beklaagde wettig en overtuigend bewezen achtende, requireerde 5 jaren gevangenisstraf.

De toegevoegde verdediger mr. Micheels begon zijne pleitrede met erop te wijzen, hoe vroeger de valschmunterij menigvuldig was, doch thans nog maar slechts sporadisch voorkomt. Pleiter althans heeft nog nooit de eer (?) gehad een valschmunter te verdedigen. Dat dit misdrijf tegenwoordig zoo zelden voorkomt, vindt zijn oorzaak in de daadzaak, dat de menschen wijzer en de munt beter is geworden. Bedrog is daarom niet goed meer mogelijk. De menschen keeren thans een dubbeltje wel tweemaal om, alvorens het uit te geven. Geen wonder alzoo, dat ’t geld door zijn cliënt uitgegeven, dadelijk als valsch werd herkend. Het had noch het gewicht, noch de kleur, noch den klank van echt geld. Beklaagde heeft dus in den eigenlijken zin geen valsch geld gefabriceerd, maar alleen oplichting gepleegd, en daar hij voor dit misdrijf niet terechtstaat, meent pleiter, dat hij dient te worden vrijgesproken. Mocht de rechter zijne zienswijze niet deelen, dan concludeerde hij tot eene mindere straf. Uitspraak 3 Januari a. s.

– Op aanstaanden Maandag, 2en Kerstdag, zal ’s avonds in de St. Servatius- Sociëteit afdeeling Kath. Heeren vereeniging, eene lezing gehouden worden door den hoogbegaafden redenaar, den weleerw. Pater Ermann, S. J., prof. aan het Gymnasium te Katwijk.

– Aan de Augustijnen-school alhier zijn op het oogenblik twee onderwijzeressen, de gez. Geelen, afwezig, ter oorzake van het heerschen der zoo gevreesde kinderziekte (diphtheritus) te haren huize.

Beiden moeten, zeer ten nadeele van het onderwijs, wellicht twee à drie weken uit de school verwijderd blijven.

– – –

STEIN, 21 Dec. De rechtbank te Maastricht veroordeelde heden Mathijs Latz, oud 27 jaren, daglooner alhier, gedetineerd, wegens diefstal van kleederen, ten nadeele van J. Salden te Vaals, tot 6 maanden gevangenisstraf.

– – –

ROERMOND, 20 Dec. Zooals reeds vroeger is gemeld, hebben de gezamenlijke Roermondsche schilders en beeldhouwers besloten in een der kerken te dezer stede een beeld te plaatsen van hunnen patroon, den h. Lucas, waarvan tot heden nog geen enkel beeld in Roermond bestaat. Gisteren nu hebben eenige heeren, die het voorloopig comité uitmaken, zich naar den zeereerw. heer deken der kathedraal begeven, ten einde dezen met het plan in kennis te stellen en hem toestemming te vragen om het nieuwe beeld in de kathedraal te mogen plaatsen. De zeereerw. heer Corten was hoogelijk met dit voorstel ingenomen en meende, dat de beste plaats zoude zijn in het sacramentskoor, waar dan ook het beeld van den beschermer der beeldende kunsten vermoedelijk wel zal komen te staan. Naar wij vernemen, zal het nieuwe beeld minstens 160 centimeter hoog worden, de piedestal 25 centimeters en de tombe een meter, zoodat het geheel de hoogte van meter 2,85 zal krijgen. Het zal een waar kunstwerk worden van beeldhouwkunde en polychromie.

– De jl. Zaterdag vanwege burgemeester en wethouders plaats gehad hebbende publieke verpachting der standplaatsen in de vleeschhal hebben fl 1720 opgebracht, zijnde juist zooveel als het vorig jaar.

Voor Landverhuizers.

ROERMOND, 20 Dec. Vele landbouwers, die voornemens zijn, zich in het vóórjaar naar Amerika te begeven, verkeeren inde meening, dat zij nog altijd, evenals vroeger, derde klasse kunnen reizen, hetgeen echter niet meer het geval is. Wèl kunnen zij, in Amerika zijnde, de landreis per spoor derde klasse maken, doch op de boot van hier naar New-York of Baltimore moeten zij tweede of eerste klasse reizen, daar de Amerikaansche regeering geene andere reizigers meer toelaat. Buitendien zijn er nog verschillende andere bepalingen gemaakt betreffende ouderdom, ziekte, beroep, enz. Wij gelooven daarom hen, die naar Amerika willen gaan, een dienst te doen, met hen hierop attent te maken, teneinde zich voor teleurstellingen te vrijwaren.

– Eene jongedochter uit Echt, zekere E. v. N., had op het land eener oude vrouw veevoeder geplukt en toen deze dat aan de jonge dame verbood, deelde juffrouw v. N. de tweeënzeventig-jarige oude vrouw een pak slaag toe. Hiervan werd aangifte gedaan, procesverbaal volgde en voor dat feit werd E. v. N. door de rechtbank te Roermond veroordeeld. Nauwelijks was dit geschied, toen de kwaadaardige meid de oude vrouw in het gerechtsgebouw reeds weer te lijf wilde en haar bijna van de trappen stiet. Een nieuw verbaal was hiervan het gevolg en heden werd opnieuw 14 dagen gevangenisstraf voor deze lieve dame aangevraagd.

ROERMOND, 21 Dec. Gisteren avond gaf de heer Davenport eene seance in de harmoniezaal, die buitengewoon druk bezocht was. Circa 1500 personen, waaronder zeer vele dames, waren aanwezig om de nieuwe wonderen van den veelbesproken Sequah te zien. Er zouden dien avond worden behandeld twee personen, die beiden sedert vele jaren in hevige mate aan rheumatiek hadden geleden waarvan één hier goed bekend is en vele vrienden heeft. Het was de heer Raeven, hoofdonderwijzer te Horn, terwijl de ander, een machinist der Links Rheinische Bahn uit Gladbach, zich Dahmen noemde.

Beiden werden door den heer Davenport gewreven en wel met het beste gevolg. De heer Raeven zoowel als de heer Dahmen verklaarden, na de behandeling, geen pijnen meer te gevoelen en al hunne ledematen flink te kunnen bewegen, hetgeen hun in vele jaren niet mogelijk was geweest. Een daverend applaus van het publiek beloonde den heer Davenport voor zijn werk. Wij hopen èn voor de patiënten èn voor den heer Davenport, dat de door hem volbrachte genezingen van blijvenden aard mogen zijn; het aan meer deskundigen overlatende te onderzoeken, of het hier de olie van de Sequah-maatschappij, of wel de kunst in het masseeren van den heer Davenport is, die zulke resultaten verkrijgt, als waarvan wij tot hiertoe getuigen waren. Wij beschouwen het echter als onzen plicht onze lezers er op te wijzen, dat masseeren niet het werk is van iedereen en dat één fleschje Sequah meer kost, dan het dagloon der meeste arbeiders bedraagt.

– Gisteren werd voor de rechtbank alhier eene zaak behandeld uit Venray van twee personen, die vechtende waren geweest en toen van elkander waren gescheiden geworden door een nachtwaker. Deze zaak, op zich zelf onbeduidend, wekte echter in zoo hooge mate de hilariteit der rechters zoowel als van het publiek, daar de nachtwaker, die de vechtersbazen tot vredesluiten had gedwongen, slechts over één been beschikt, aangezien hot andere van hout is. Voorts had deze dienaar van den heiligen Hermandad, toen de ruzie was afgeloopen, tot de omstanders op bevelenden toon gezegd: „oogen dicht, niets gezien“! Het proces-verbaal was dan ook niet door hem, maar door een ander opgemaakt. Nog kunnen wij als curiositeit mededeelen, dat deze nachtwaker met zijn houten been veel vlugger loopt en meer bij de hand was dan menig jong politieman.

– Tot agenten van politie alhier zijn benoemd de chef der nachtwakers Vaessen en J. ten Pas alhier.

– Heden kwam alhier het bericht, dat de minister van oorlog zijn voorstel tot het bouwen van een stal te Roermond en de daarmede in verband staande garnizoensverandering heeft ingetrokken, daar de kamer hem al de gelden had geweigerd voor verbetering der kazerne te ’s Bosch. Die veel besproken garnizoensverwisseling blijft dus voorloopig tot de vrome wenschen behooren.

ECHT, 20 Dec. Naar wij uit goede bron vernemen, heeft onze burgemeester zich tot den afgevaardigde van Roermond, jonkheer mr. Ruijs van Beerenbroek gewend, ten einde diens bemiddeling bij den minister van waterstaat in te roepen, om den sneltrein, die ’s avonds om tien uur uit Roermond naar Maastricht vertrekt, alhier te doen stoppen. De heer Ruijs heeft geantwoord, dat hij zijn best zal doen, om deze zoo gewenschte verbetering te verkrijgen.

ECHT, 20 Dec. Zoo ooit, dan hebben wij deze week twee genoegelijke avonden met dol veel pret gehad, en hebben wij naar hartelust kunnen lachen. Het was de zoo gunstig bekende familie Stips, die ons door hare komieke scènes en voordrachten dit buitenkansje bezorgde. Een talrijk publiek was dan ook iederen avond op de banken. Wordt er door deze of gene vereeniging wel eens geklaagd over het gebrek aan Hollandsche liederen, hier waren er genoeg; alle Hollandsche, doch in het geheel niet stijf; sierlijk en net, goed uitgevoerd en daarbij „elk wat wils.“

Dat de uitvoeringen ook steeds binnen de grenzen der welvoegelijkheid en kieschheid blijven, bewijst voorzeker het feit, dat deze familie een voorstelling mocht geven in het klooster der eerw. zusters Ursulinen alhier.

– Door de politie alhier is gisteren naar Roermond overgebracht de persoon J. L., beschuldigd van zware mishandeling, gepleegd op den arbeider H. C., zijn buurman.

– Lazen wij dezer dagen een bericht in zekere courant – omtrent het nadeelige van het voederen van te veel eikels bij schapen – ook wij kunnen thans mededeelen, op de ondervinding van vele schapenhouders afgaande, dat het zeer onraadzaam is deze vruchten onvermengd te voederen. Vermengd echter met aardappels, karoten, rapen enz. zjjn zij overigens uitstekend.

– – –

STRAMPROY 20 Dec. Groot ongerief ondervinden de landbouwers alhier van den nieuwen maatregel der Pruisische regeering, ten opzichte van den invoer van vette varkens.

Heden zijn alhier uit ons dorp een 4-tal landbouwers voor de 3e maal met hunne varkens naar Weert ter aflevering geweest. Om voor de derde maal niet teleurgesteld te worden, hadden onze boertjes 20 mark handgeld gevraagd bij den verkoop, welke zij ook hadden ontvangen.

– – –

HERTEN, 2l Dec. Heden nacht heeft de persoon van W. B., van beroep daglooner, oud 46 jaren, wonende te Meven, onder Herten, door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt.

Toen de menschen heden morgen naar het veld gingen, zagen zij hem nabij zijne woning aan eene kar hangen, een riem om den hals, dien hij gewoon was om zijn lijf te dragen.

– – –

VENRAAI, 20 Dec. Onze medeburgers, de heeren Hanraths, Poels en van Meyel zullen in het laatst van deze maand naar Amerika vertrekken ten einde aldaar schapen op te koopen, en deze dan naar Europa importeeren. Zulke reizen pleiten niet alleen voor den ondernemingsgeest dezer heeren, maar ook voor de verbazende uitgebreidheid van hunnen handel.

– – –

HEIJTHUIJSEN, 21 Dec. Het was ons dezer dagen vergund een kijkje te nemen inde gebouwen der „Onderlinge Vereeniging tot Kunstmatige Boterbereiding“ te Meijel. Met die welwillendheid, den Meijelschen landaard eigen, bracht men ons rond en werden ons alle inlichtingen verstrekt. Het gebouw was doelmatig ingericht en de hand-centrifuge, de karn- en afkoelingsmachinen – alles systeem Melotte – waren van de laatste vinding en werkten voortreffelijk. Het resultaat overtrof nog de verwachting. Uit een aantal liters melk werden meer kilo’s en keuriger boter gewonnen, dan uit diezelfde liters met de hand gekarnd konden worden. De reeds bereide boter werd dan ook al aan een hoogen prijs van de hand gezet. Lof zij den heer Truijen, die reeds zoo dikwijls een lans brak voor de belangen van den landbouw en die ook hier wederom het initiatief nam en zich aan het hoofd dezer zoo nuttige en voordeelige inrichting plaatste. Welaan, landbouwers van Huijthuijsen, gaat naar Meijel, overtuigt U van het voordeel, dat een dergelijke inrichting kan opleveren, en dan de handen te zamen geslagen en door medewerking getracht dit goed voorbeeld te volgen.

– – –

TUNGELROY-WEERT, 20 Dec. De besmettelijke ziekte „typhus“ blijft hier voortwoeden. Vier nieuwe gezinnen zijn weer aangetast.

– Naast de alhier bestaande botermachine heefs men ook een machine geplaatst om kaas te bereiden. Uit de ontroomde melk wordt nu kaas bereid, welke men verkocht heeft aan dezelfde firma, welke de boter ontvangt, aan 40 cents de K. G.

WESSEM, 20 Dec. Bij eenen niet al te hoogen waterstand der Maas staat een gedeelte van den provincialen weg tusschen Maasbracht en ’t veer alhier onder water. Komt men nu van- of gaat men naar Maasbracht, dan moet men of volgens de methode Kneipp of au cheval (veerman) dit gedeelte van den weg afleggen. Het eerste is in dit jaargetijde voor een ieder niet zeer aan te raden en tot het tweede middel is vooral eene vrouw niet genegen. Het provinciaal bestuur zou dus een goed werk doen, indien het in dien toestand verbetering wilde brengen. Misschien is het lid der staten, de heer Hermans, wel bereid den heer provincialen ingenieur in dezen van advies te dienen.

– – –

NEER, 21 Dec. – Voor eenige gelukkigen zal het dit jaar gemakkelijk zijn om eene nieuwe winterjas te krijgen. Niet minder dan negen dezer in dit seizoen onmisbare kleedingstukken zullen verloot worden.

– Voor eenige jaren was paardenvleesch op de dorpen slechts goed voor de honden. Thans heeft men begrepen, dat het ook als voedsel voor den mensch niet te verwerpen is. Gisteren werd alhier een zwaar paard geslacht en verkocht en met de Kerstdagen zal menigeen zich vergasten aan paard-carbonaden en worst.

– – –

VENLOO, 19 Dec. Voor ongeveer een jaar werd door de beroemde „Züricher Liederbuchanstalt“ te Zürich een prijsvraag gericht tot alle toonkunstenaars van Europa ten einde zoodoende een verzameling van liederen voor gemengde koren te verkrijgen, gecomponeerd door de eerste meesters. Dit werk, door de muzikale wereld met groote belangstelling te gemoet gezien is thans verschenen, en biedt zoo’n rijkdom van uitgelezen stukken aan, als waarop waarschijnlijk voor dien geen enkele uitgave bogen kan. De grootste componisten, met wereldberoemde namen, hebben er na gestreefd een liederenboek te veroveren. Daarom is de onderscheiding zooveel te grooter, die onzen stadgenoot, den heer G. Hamm, muziekdirecteur, is te beurt gevallen, door dat drie zijner toonzettingen voor de liederen: „Gebet“, „Vertrauen“ en „Frühlingspracht“ zich een eervolle plaats in de „Sammlung von Volksgesangen für Gemischte Chöre“ verworven hebben. De heer Hamm ontvange onze hartelijke gelukwenschen met de buitengewone onderscheiding hem te beurt gevallen.

– Als een curiositeit kunnen wij vermelden, dat door den bediende H. K. alhier een jonge valk gegrepen werd. Is het uiterst zeldzaam, dat hier deze vogels gezien worden, nog zeldzamer is het dat men een dezer dieren vangt.

De valk is springlevend en onderscheidt zich door zijne kwaadaardigheid.

– Voor politie-agent hebben zich tot heden, zonder dat er een openbare oproeping geschied is, zeven sollicitanten aangemeld.

Aan deze betrekking is verbonden een jaarwedde van f 400 – benevens vrije woning en bovenkleederen.

VENLOO, 21 Dec. De arrondissements-rechtbank te Roermond veroordeelde gisteren de goochelaarster Elise G., alias Anna Blum uit Cöln, die op 10 Nov. ll. bij het zoeken naar kwartjes van zeker jaartal, zich daarbij op behendige wijze geld uit de winkellade van den heer P. H. toeëigende, tot een gevangenisstraf van 3 maanden. Haar vader, die met haar tegelijkertijd aangehouden werd, is reeds vroeger ontslagen.

– Hedenmorgen werd, door de huzaren alhier in garnizoen, een oefening gehouden in het opslaan van bruggen over de beek, die den Oost-Binnensingel scheidt van de militaire terreinen.

Deze bruggen moeten in oorlogstijd dienst doen, om het vervoer van het oorlogsmateriaal vlugger en gemakkelijker te doen plaats hebben.GENNEP, 20 Dec. Wij vernemen, dat binnen eenige dagen de katholieke kerkt e Ottersum eene plechtigheid hoopt te zien voltrekken, als daar wel nimmer is voorgekomen. Eene Israëlitische familie moet namelijk haar voornemen hebben te kennen gegeven, tot het katholicisme overtegaan. Het H. Doopsel, dat plechtig zal worden toegediend, zal onmiddellijk door een kerkelijk huwelijk worden gevolgd. Wij geven de inwoners in overweging, door het uitsteken der vlaggen als anderszins hunne ingenomenheid met dit zeldzaam feest te doen blijken.

– Niettegenstaande de scherpe concurrentie, die hier heerscht in zake den verkoop van varkensvleesch, (wij tellen acht slachters op 1800 zielen), wordt er van buiten wekelijks nog eene aanzienlijke hoevoelheid ingevoerd, wel een bewijs dat men hier van een hartig brokje niet afkeerig is. Bovendien heeft een groot gedeelte een eigen varken gemest zoodat het onbegrijpelijk is hoe de groote massa vleesch hier zooveel aftrek vindt, de prijzen varieeren tussehen 32 en 35 cents per halve kilogram.

GENNEP 22 Dec. Beschamend is het voor deze en omliggende gemeenten, meer bepaald voor de inwoners van de Stad Gennep, dat waar men overal in het zuiden der provincie zich beijvert, nuttige stichtingen en liefdadigheidsvereenigingen opterichten, men hier de zaak geheel op haar beloop laat en de ondersteuning onzer arme natuurgenooten aan den weldadigheidszin van enkele menschenvrienden wordt overgelaten. En toch ware hier wel iets tot stand te brengen. De burgerij houdt nimmer hare beurs gesloten, zoodra zij weet dat hare gaven goed besteed worden. Werkelijk het is hun niet aan het hart gegroeid[.] Uit naam van de stille fatsoenlijke armoede, die hier geleden wordt, vragen wij wie: van onze invloedrijke dames wil eens beproeven een St Elisabethsvereeniging, wie der Heeren een Vincentiusvereeniging opterichten.

Met het motto voor oogen: „den arme gegeven, Gode geleend“ zijn wij overtuigd dat als men de zaak ernstig aanpakt, het noch aan steun als anderszins zal ontbreken.

MIERLO, 20 Dec. Boer N. uit G. heeft alhier aan zijn neef G. eene boerderij verhuurd. Voor eenige weken is bij laatstgenoemde alles, vee en inboedel, publiek verkocht, en met Pinksteren moet hij de boerderij ontruimen. Nu komt in ’t laatst der vorige week neef N., vergezeld van zijn zoon en den nieuwen huurder, onverwachts binnen en gaat tegen „wil en dank“ der huisvrouw – G. noch zijne kinderen zijn thuis – huiszoeking doen; alles, zolder, schuur, schelf, bergplaats enz enz. wordt nauwlettend onderzocht. G., erg vergramd bij zijn thuiskomst, doet aangifte bij de politie, die den rijken N. als „verbreker van den huisvrede“ bij den minder bedeelden neef niet „ongemoeid“ zal laten.

MIERLO 21 Dec. We hebben alweer een treurig voorval te vermelden. Zondagavond verliet alhier in erg door drank benevelden toestand de werkwan G. V. de herberg van J. S. Zijn weg liep langs ’t Eindhovensch kanaal; een kennis zou hem geleiden; doch V. wilde gedurig gaan liggen. Eindelijk gaf de geleider toe, waarop V. zich op korten afstand van ’t kanaal op den dijk in ’t gras neervlijde. Het onverantwoordelijk gedrag van dengeleider, die desnoods lieden uit de nabijzijnde woningen had kunnen roepen, was oorzaak, dat men gisteren morgen het ontzielde lichaam van den rampzalige heeft opgehaald uit genoemde vaart. Een treurende weduwe en kind wordt door den ongelukkige onverzorgd achtergelaten.

– – – –

– Gisteren-nacht zijn dieven in de beide scholen te Viersen ingebroken, en hebben in de eene een som van M. 24 en in de andere al de handwerken der kinderen, bestemd en vervaardigd voor Kerstmis-geschenken, ontvreemd. Men heeft op eenige personen sterk vermoeden, dezen diefstal gepleegd te hebben. De politie doet onderzoek.Ingezonden.


De vereeniging Limburgia antisemiet.

Mijnheer de Redacteur!

Wie ooit gedacht kon hebben, dat er onder de Limburgianen te Amsterdam geene naïve leden zouden zijn, zal ten zeerste teleurgesteld geweest zijn bij het lezen van ’t onder bovenstaand opschrift in uw blad van Zaterdag ingezonden stukje. Schrijver beklaagt zich, dat den 3 Dec. in Limburgia een zijner vrienden (natuurlijk) ten spijt van wet en reglement door de leden gedeballoteerd is. Ofschoon nu zelf niet tot die, nietswaardigen (!) behoorend, meen ik tegen dergelijke verdachtmaking ten zeerste te moeten protesteeren, eene verdachtmaking, die des te ergerlijker is, nu ze onder de oogen wordt gebracht van tal van lieden, die hoewel der vereeniging een warm hart toedragend, haar toch slechts bij name kennen. Mocht schrijver in Limburgia antisemitisme vreezen, dan vraag ik hem in gemoede of het verwondering kan baren, indien juist in Limburgia menig lid neiging tot antisemitisme heeft opgedaan; gelegenheid en reden althans is er totnogtoe meer dan genoeg geweest. Wat is nl. het geval, Mijnheer de Redacteur?

Terwijl in de Zaterdagsche bijeenkomsten, die toch buiten twijfel de kern vormen van het vereenigingsleven in Limburgia, men zelden of nooit een Israëliet ziet verschijnen, komen ze bij algemeene vergaderingen steeds „en masse“ op en maken dan walgelijk veel drukte om eenige bestuursverkiezing of wetswijziging te hunnen gunste te doen uitvallen – natuurlijk tot niet geringe hindernis en verveling der meeste andere leden. Is het te verwonderen, Mijnh. de Redacteur, dat vele Limburgia-leden al die drukte ongepast en ongemotiveerd vinden, wat meer is, dat een Israëliet tot dusverre haast per se als een slecht Limburgiaan gold? Zoolang Limburgia nog niet geëxploiteerd mag worden voor eigen negotie, zoolang het nog niet aangaat dat men enkel van de genoegens, welke Limburgia biedt, profiteert en de opofferingen liefst aan anderen overlaat, zoolang zullen, hoop ik, dwaze pretenties als die van den Limburgiaan, in uw blad van Zaterdag, in Limburgia geen gehoor vinden.

Moge er overigens bij vele leden eenige rancune bestaan tegen de Semieten bepaaldelijk om hun optreden in de vereeniging, antisemitisme, zooals schrijver vreest, acht ik alsnog denkbeeldig. Aan de Israëlieten zelven de zorg, dat het geen werkelijkheid worde. Wat de kwade gevolgen betreft, welke de Limburgiaan vreest, och ik geloof, dat Limburgia ze kalm en gerust mag en ook zal afwachten; ook zonder de Israëlieten zal Limburgia zijn goeden gevestigden naam weten hoog te houden, wellicht nog ruim zoo makkelijk.

      R. Ook een Limburgiaan.      


Tweede Kamer der Staten-generaal.Zitting van Dinsdag.

Uitvoerig is gedebateerd over de wijziging der vestingbegrooting voor 1892, tengevolge van een voorstel tot het doen van zandophoogingen en den aanleg van zoetwatervijvers ter voltooiing der stelling Amsterdam.

Verschillende sprekers bestreden het stelsel van den Minister en prezen dat van den Generaal den Beer Poortugal of van anderen aan.

De MINISTER hield vol dat hij was uitgelokt door den Generaal De Beer en verplicht was hem publiek tegen te spreken. Verder verzekerde hij dat door dit ontwerp niet geprejudicieerd wordt op de latere actieve verdediging.

Met 73 tegen 17 stemmen is het voorstel tot aanleg der zoetwatervijvers verworpen als nog niet rijp zijnde.

Het ontwerp zelfs is aangenomen met 68 tegen 21 stemmen.

Heden-avond is het hoofdstuk oorlog en Staatsbegrooting aan de orde.

In de avondzitting der Tweede Kamer van Dinsdag is de algemeene beraadslaging over de begrooting van oorlog voortgezet. Des ministers beleid werd heftig aangevallen door Mackay, Schimmelpenninck, Van Houten, Rutgers en de Ras. Laatstgenoemde protesteerde krachtig tegen het ontblooten van Zuid-Limburg van troepen, waardoor het land aan groot gevaar is blootgesteld. De minister, die werd verdedigd door Van Vlijmen, Kielstra en Boreel, heeft zijne maatregelen uitvoerig tegenover de aanvallen verdedigd. Het algemeen debat werd tegen half twaalf gesloten. Heden behandeling der artikelen. De aanneming der begrooting wordt als twijfelachtig beschouwd.

Zitting van Woensdag.

De oorlogsbegrooting is verminderd door amendementen met de posten voor rangverhooging der kapiteins van het militaire huis der Koningin ofschoon de Ministor het ontried met het oog op de deferentie voor de Regentes; voor de aanstelling van een majoor bij de inspectie van het militair onderwijs; voor electrische verlichting der acedemie te Breda en het lager tractement van den leeraar in natuurkunde; ook is verworpen de post voor de tentoonstelling van kaarten van het topographisch bureau te Chicago.

Aangenomen is met 52 tegen 35 stemmen het amendement om dit jaar geen garnizoensveranderingen in Limburg en Noordbrabant te doen plaats hebben.

Op de vestingbegrooting liet de Minister f 275,000 vallen in verband met het votum van gister voor de zoetwatervijvers.

Het oorlogsbudget is aangenomen met 81 tegen 14 stemmen.DICKENS’ WERKEN.

Er is maar één Charles Dickens, die geest en gevoel weet samen te voegen, die nooit laf en nooit – in de gedachte – onwaar is; wiens personen en toestanden.... zoo menschelijk en natuurlijk zijn, dat men overal de waarheid ervan gevoelt. Hoeveel Dickens ook schreef, nooit vermoeit hij ons met de wederopvoering van het zelfde beeld: nooit heeft hetzelfde model tweemaal voor hem geposeerd, en zelden zal men denzelfden toestand herhaald vinden. En toch blijft Dickens altijd binnen den kring der samenleving, die wij voor onze dochteren niet behoeven af te sluiten en wordt geen enkele belijdenis in zijne werken beleedigd. Elke klip der populariteit vermijdende, vereenigt hij alles in zich om in elken stand en zelfs onder elken leeftijd lezers te vinden. Dickens’ werken veranderen nooit.

Arnhemsche Courant, 1867, No. 4264.      


Laatste Post.

HEERLEN, 22 Dec. Onze Maastrichtsche correspondent schrijft ons: De zinsnede aan het einde van het bericht onder Heerlen, betreffende de zaak tegen P. P. N. L., luidende: de rechtbank stond het laatste toe en bepaalde de uitspraak enz., moest luiden als volgt: de rechtbank stond het laatste toe en bepaalde de verdere behandeling der zaak (het hooren van andere getuigen) op 3 Januari a. s.PARIJS, 22 Dec. Het duel tusschen Clémenceau en Deroulède zal morgen plaats vinden. Voorwaarden zijn: tweemaal herhaalde wisseling van kogels op 25 pas.

– Heden-morgen werden geen in-hechtenis-nemingen meer voltrokken; wel werden nog eenige huiszoekingen gedaan.

– Het lid der enquête-commissis Gamard verzekerde dat men onder de papieren van Reinach vele door Reinach betaalde chèques-talons gevonden heeft. Reeds nu mocht men zeggen, dat op de talons de namen of hun beginletters voorkwamen van omtrent 15 leden van Kamer en Senaat. Men zou evenwel nog niet de volle zekerheid verkregen hebben, dat de vermelde bedragen uit de kas der Panama-maatschappjj genomen waren.

– Gladstone is heden hier aangekomen en na een uur oponthoud doorgereisd naar Biarritz.Telegrammen.

ROME, 22 Dec. De afgevaardigde Collajanni beweerde in de Kamer, dat sommige banken sinds 5 jaar hun boeken en kas niet nazagen, zich met waardelooze wissels ophielden, enz.

PARIJS, 22 Dec. Heden zal de commissie van enquête hooren: Yves Guyot en Floquet.

BERN, 22 Dec. Met algemeene stemmen besloot de Bondsraad, dat ’t algemeen tarief in werking zal treden, als Frankrijk voor 31 dezer de handelsovereenkomst niet bekrachtigt. De rapporteur deed uitkomen, dat Frankrijk aan Zwitserland de oeconomische onafhankelijkheid schijnt te willen ontnemen; daarom kan het niet als vriend van Zwitserland worden beschouwd.Handelsberichten.

SITTARD, 22 Dec. (Per Telegraaf). Boter per halve kgr. fl 0.52 à 0.56. Eieren de 26 stuks fl 1.36 à 1.40. Tarwe per 100 kilo fl 7.75 à 0.00. Rogge per 100 kilo fl 6.75 à 0.00. Haver per 100 kilo fl 7.25.

AMSTERDAM, 21 Dec.

KOFFIE   Suiker f 16.75 à 16.84
      Java 56 — Raapolie f 25.25 à 26.—
      Santos 47 50 Lijnolie f 19.25 19 50
PETROLEUM   Tarwe f 164.— 165
      Amerikaansche 6.15 Rogge f 124.—
      Russische 5.90 Raapkoeken f 65 à f 82


Advertentiën.Plaatsvervangers.

Haast U, want de groote keuring is thans JANUARI aanst. en NIET in April zooals vroeger.

U kunt u tegen den hoogsten prijs en een premie voor den aanbrenger DAGELIJKS ook ZONDAGS vervoegen bij F. Roosenboom, Café, Smedestraat 16, Maastricht, die u aanneemt voor eene soliede Koninklijk goedgekeurde Maatschappij.

F. Roosenboom,
Smedestraat 16, MAASTRICHT.


Gemeente Valkenberg

Groote Muzikale Tooneelvertooning,

te geven door de gunstig bekende

Hollandsche Familie Stips, van ’s Hertogenbosch,

op Zondag 1 Januari en den dag daaropvolgende,

in het ruim lokaal van den heer ONNOU-CRUYEN, op het Walramsplein.

Bureel open om 6 uur, om 7 uur op ’t Tooneel.

Eerste pl. 30 ct. Tweede pl. 18 ct.