Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 214.pdf/6

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Later heeft Andrieux zijn mededeelingen voor de commissie voortgezet en nog genoemd Pesson met 40,000, Leon Renault met 28,000, Gebron met 20,000 en Antonin Proust met 20,000 francs. Dan kregen ook Thevenet en Peral elk 25,000 en .. Floquet 250,000 fr. voor regeeringsdoeleinden.

Ten slotte deelde hij, zonder voor de juistheid in te staan, nog het volgende mede: De 1,350,000 francs, door den voortvluchttgen Artou opgenomen, zijn over meer, dan 104 afgevaardigden verdeeld, die elk van 1000 tot 3000 francs ontvangen. Het meest zou echter gekregen hebben ... Floquet, met alles samen de som van 800,000 francs, Hierbij rijzen echter twee vragen: Is het „waar“, dat de voorzitter der kamer zoo’n som ontvangen heeft, en indien ja, met welk doel? Floquet zelf ontkent ten sterkste eenig bedrag, voor welk deel ook, gekregen te hebben en niet onmogelijk ware het, dat de gestorven baron de Reinach- van wien Andrieux zijn inlichtingen kreeg, met opzet loog om de aandacht van zichzelf af te leiden.

Ook hierover mag men echter met grond hopen, dat het gewenschte licht zal opgaan. De commissie zal nu de overlegging vragen van de rekening der geheime fondsen in de dagen van het Boulangisme. Intusschen heeft gelijk te begrijpen is, een en ander een zeer slechten indruk gegeven. Nu toch komt de Fransche republiek rechtstreeks verantwoordelijk te staan voor de Panama-ramp, daar de regeering de gelden, die voor het kanaal waren bestemd, heeft gebruikt om hare dagbladen te ondersteunen. Hoe langer hoe meer blijkt, dat men terecht sprak, op de enquête-commissie doelend, van een „comité de saleté publique,“ dat heel wat vuils aan den dag heeft te brengen. En wat het meest te bejammeren is: dit vuile linnen is niet „en famille“ te wasschen, – indien er nog van wasschen sprake kan zijn.

Engeland.

– Volgens een correspondent van den „Manchester Guardian“ zullen van de 35,000 L. van het Iersche fonds te Parijs 14,000 L. afgenomen worden. Hiervan gaat 5,000 L. naar mevrouw Parnell, die deze som opgeëischt heeft als behoorende tot de nalatenschap van haar „echtgenoot“; 1000 L. behooren den lord-mayer van Dublin; 3000 L. moeten aan de Iersche bank betaald worden; 2000 L. worden aangewend tot bestrijding van gerechtskosten; 1000 L. moeten uitbetaald worden aan een heer in Cork voor diensten aan hem bewezen; 1000 L. dienen voor bestrijding van registratiekosten. De 21,000 L., die overblijven, zullen door de heeren Dillon, Davitt, en Harrington verdeeld worden onder de pachters, die van hun hoeve gezet zijn.

Italië.

– De lijst der nieuwe kardinalen, die in het consistorie van 9–12 Jan. e. k. benoemd zullen worden, is thans officieel vastgesteld:

Mgr Persico, secretaris van de Propaganda; mgr Mocenni, substituut-staatssecretaris; mgr Galimberti, nuntius te Weenen; mgr di Pietro, nuntius te Madrid; mgr Amilcar Malagola, aartsbisschop van Fermo; mgr Guarino, aartsbisschop van Messina; mgr Vaszàdry, primaat van Hongarije; mgr Krementz, aartsbisschop van Keulen; mgr Kopp, prinsbisschop van Breslau; mgr Vaughan, aartsbisschop van Westminster: mgr Logue, aartsbisschop van Armagh en primaat van Ierland; mgr Benito Sanz y Forés, aartsbisschop van Sevilla; mgr. Thomas, aartsbisschop van Rouaan en mgr Meighan, aartsbisschop van Tours. Dus in ’t geheel 14 nieuwe kardinalen.

Naar men verneemt, wordt echter onderhandeld over de verheffing van een derden Franschen aartsbisschop, en zouden als zoodanig in aanmerking komen de aartsbisschop van Rodes of mgr. Lécot van Bordeaux.

Amerika.

De vergiftigingen te Homestead.

De vergiftigingen in het groot in de Ver. Staten wekken ontzetting en afgrijzen. Het is een algemeene moord met voorbedachten rade van geboycotte werklieden: een 19de-eeuwsche Bartholomeusnacht. Te Homestead zijn 2000 werklieden ziek en 32 overleden; in Montana werden 14 dwangarbeiders, die vrije werklieden aan een spoorweg hadden vervangen, door vergif vermoord, en te New-Cumberland in West-Virginië zijn eenige Hongaren, die in plaats van de werkstakers in de pannenfabrieken gekomen waren, op dezelfde wijze om het leven gebracht.

Deze afschuwelijke moord op groote schaal van arbeiders door arbeiders uit broodnijd is erger dan het bloedblad van een party dweepers.

De hooge jury van Petersburg heeft goedgekeurd, dat in staat van beschuldiging gesteld werden, de opzichter der arbeiders te Homestead Dempsey, de hulpkok Davidson en Beatty, een werkman, wegens het toedienen van vergif aan werklieden die niet tot de vereeniging behoorden.55 cent.
55 cent
Baas boven Baas

Tot 31 Dec. lever ik voor 55 cent, tranco thuis 100 zware VISITEKAARTJES met letter naar keuze en 100 passende ENVELOPPES (portefeuil-sluiting)- Wie een prachtig REVOLVERPOTLOOD erbij wenscht zende 65 cent op. Levering terstond. Adres: Chr, Verhaak, SAS-VAN-GENT, (Zeeland.)


Men zie de Advertentie van v. d. Eeren beemt, allergoedkoopst Postpakket van f 1,65 franco per post.

Reeds honderden Pakketten zijn tot algemeene tevredenheid afgeleverd.Sequah-Wonder!

Franco per post na ontvangst van postwissel, groot 90 cents, ontvangt men: 100 Visite-kaartjes, 100 visite-enveloppen, 50 vellen postpapier, 50 passende enveloppen, zeer goede kwaliteit. Adres: M. Schols, snelpersdrukkerij der goedkoopste drukwerken, Maastricht. Lithographische Visite-kaarten worden uitstekend afgewerkt aan concurreerende prijzen.Limburgsch Nieuws.HEERLEN, 22 Dec. De onteigeningswet, ten behoeve van den locaalspoorweg van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath, is heden door de Tweede Kamer aangenomen.

– – –

AMSTENRADE, 22 Dec. De politie is den dader van den Zondag-nacht alhier gepleegden diefstal, ten huize van den heer DelaHaye, op het spoor. Moge het haar gelukken dezen brutalen schelm in handen te krijgen.

– – –

KERKRADE, 24 Dec. Gisteren, Vrijdag-avond werden door mevr. de Baronnesse von Pelser Berensberg in eene der lokalen van de Domaniale Mijn de kinderen der arbeiders onthaald. Meer dan 300 kinderen waren om den prachtig versierden Kerstboom vereenigd, en nadat de „Bergkapelle“ het Kerstlied gespeeld had, ’t welk de kinderen meezongen, kreeg elk kind een peperkoeken man, waarna 300 stuks speelzaken onder de kinderen werden verloot. De grootste vreugde heerschte onder ’t kleine volkje, dat naar men zien kon, de milde kindervriendin van harte dankbaar was. Nog lang na de pret, hoorde men in de omgeving der mijn de vroolijke kleinen de resp. tonen aan trom, trompet en andere gekregen muziekinstrumenten ontlokken.

KERKRADE, 22 Dec. Met genoegen vernemen wij, dat de heer Camille Keulen van alhier het propodeutisch examen aan de Hoogeschool te Amsterdam met goed gevolg heeft afgelegd.

– – –

MERKELBEEK, 23 Dec. Nu de eerwaarde Zusters van het „Heilig Bloed“ vertrokken zijn en zich over verschillende kloosters hunner Orde verspreid hebben zullen Eerwaarde Paters Benedictijnen van Afflichem bij Brussel aanstaanden Dinsdag het klooster alhier betrekken, waar zjj mettertijd eene Apostolische School zullen oprichten.

– – –

MUNSTERGELEEN, 22 Dec. Het mond- en klauwzeer is uit deze gemeente geweken; de ontsmetting heeft Dinsdag plaats gehad.

– – –

LUTTERADE, 22 Dec. Mejuffrouw A. L. C. Flach, van Geleen, wier slagen voor de middelbare acte Fransch wij reeds Woensdag mededeelden, was niemand anders dan de eerw. zuster Hedwigis, uit het klooster der „arme Dienstmagde Christi“ alhier. In het najaar behaalde eene andere zuster van hetzelfde klooster de hoofdakte voor lager onderwijs, terwijl twee andere het diploma voor orde en vrije oefeningen verkregen. Nog dient van dit pensionaat als een bijzonderheid te worden vermeld, dat al de kandidaten, 15 in getal, welke zich in den loop dezes jaars voor het staatsexamen te Coblenz aanboden (van welke 3 voor het hooger examen) eenparig met eere zijn geslaagd. Wel een bewijs dat bij onze zusters „tüchtig wird gearbeitet,“ en dat ook de voor haar vreemde talen, en niet in het minst de Nederlandsche, door haar met het beste gevolg worden beoefend.

– – –

SITTARD, 23 Dec. Door een onbekende oorzaak werd in den afgeloopen nacht een schuur met grooten voorraad veldvruchten, toebehoorende aan de gebr. N. en J. Martens alhier, een prooi der vlammen. Alles was verzekerd; de schade is aanzienlijk, – men begroot ze op f 2500. Door gebrek aau water is niets gered kunnen worden.

– Onze stad heeft in de laatste weken veel werk aan de justitie gegeven. Niet minder dan drie zaken werden door de rechtbank te Maastricht berecht. In de eerste plaats had zich J. Kilkens, arbeider, te verantwoorden wegens huisvredebreuk en wederspannigheid. In beschonken toestand in de herberg van Vaessen zijnde, wilde hij zich daaruit, ook op verzoek van den veldwachter Kleinjans niet verwijderen. Hij kreeg 1 maand gevangenisstraf, waarin hij over de gevolgen van zijne daad kan nadenken.

De tweede weerspannige was P. J. Haan, daglooner. Ook hij had zich tegen de politie, die hem wegens zijn kennelijken staat wilde arresteeren, verzet. Hem werd ook eene gevangenisstraf van 1 maand opgelegd.

De „Dritte im Bunde“ was de glazenmaker B. Salvini. Deze kon niet goed toezien, dat zijn neef, die door de marechaussée krachtens een bevel van den officier van justitie werd aangehouden, werd weggevoerd. Hij verzette zich tegen de mannen der wet, welk verzet lichamelijk letsel ten gevolge had, en werd daarvoor tot 45 dagen gevangenisstraf veroordeeld.

– Alhier heerscht onder kinderen en halfvolwassen personen eene ziekte, die besmettelijk schijnt te wezen. De lijders worden lusteloos, de hals- en oorklieren zwellen op, terwijl de tong en lippen beginnen te vervellen. Na verloop van 4 a 6 dagen zijnde lijders genezen. Ook elders, o. a. te Eijsden, zou zich die kwaal vertoond hebben.

– – –

SUSTEREN, 22 Dec. Dezer dagen passeerde alhier langs den Rijksweg eenen wagen, bespannen met 2 paarden en begeleid door een Duitscher en zijne vrouw, die in deze gemeente met een groot orgel eenige muziekstukken ten beste gaven. Of ze nu in de meening verkeerden, hierdoor vrijdom van tol te hebben, is niet uitgemaakt, maar wel is uitgemaakt, dat de Pruis in plaats van geld een dracht slagen aan de tolhoudster uitbetaalde.

– – –

MAASTRICHT, 22 Dec. Er is hier sprake van de oprichting eener maatschappij tot het aanbrengen van electrische verlichting. Hoewel, met het oog op onze gasinrichting, deze zaak nog zoo spoedig niet haar beslag zal krijgen, zoo is het toch zeker, dat de toekomst aan de electriciteit behoort en iedere gemeente, vroeg of laat, daarmede zal verlicht worden.

– Sedert eenigen tijd wordt eene hoeveelheid stroo vermist bij eene industrieele onderneming te Wijck. De justitie, daarvan onderricht, doet ijverig onderzoek naar de daders.

MAASTRICHT. 23 Dec. Onze vischmarkt was heden wel voorzien. Ieder kon er zijne keus vinden. De prijzen waren ook minder dan gewoonlijk. Alleen de qualiteit liet van sommige zeevisch nog al te wenschen over en van vele kon het verhuisbiljet van zee naar hier niet worden vertoond. Behalve dit laatste geleek onze vischmarkt heden wel op eene, zooals men die in groote steden aantreft.

– In onzen tijd, waar zooveel voor de volksgezondheid wordt gedaan, mag het wel verwondering baren, dat niet reeds lang is gezorgd, dat de landbouwers, die met hunne waren ter markt komen niet door, eene overdekte plaats tegen den invloed van ’t weder beschermd worden, ’s Winters bevriezen en des zomers van de zon verschroeien; ziet daar het lot van de nijvere, vlijtige boerin, die met groenten, gevogelte of boter en eieren naar de stad komt. In andere steden is daarin reeds lang door eene overdekte markt voorzien. Wanneer zal dit voorbeeld hier ter stede worden gevolgd?

– Terwijl men in het noorden van ons land van werkloozen hoort gewagen is hier ter stede werk in overvloed. Behalve de fabrieken, die aan zoovele handen werk verschaffen, levert de scheepvaart, die nog geen oogenblik door ijs gestremd was, aan velen werk. Ook met bouwen wordt geregeld voortgegaan, terwijl bazen, die geen buitenwerk te verrichten hebben, hunne werklieden met binnenwerk zoeken bezig te houden. Voegt men hier nu bij, dat de winter niet streng is en zich de publieke liefdadigheid niet onbetuigd laat en men zal moeten toegeven, dat het hier beter gesteld is, dan in de noordelijke provinciën.

– Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat Z. M. de keizer van Oostenrijk onzen voormaligen stad- en landgenoot, den heer Paul de Wit, te Leipzig, uitgever van het „Zeitschrift für Instrumentenbau“ is begiftigd met de groote gouden medaille voor kunsten en wetenschappen. Slechts enkele beroemde kunstenaars o. a. Rubenstein en Lizt viel die hooge onderscheiding te beurt. De heer De Wit ontving deze medaille niet alleen voor aan de wetenschap en kunst bewezen diensten, maar ook voor de inzending op de tentoonstelling voor theater en muziek te Weenen, van zijne groote en schoone verzameling oude instrumenten.

– Bij arrest van den hoogen raad van gisteren heeft mr. Tripels zijn proces tegen den heer Pijls, burgemeester van Maastricht, gewonnen. Er blijft nog enkel over het bepalen van de hoegrootheid der schadevergoeding, welke de stad aan mr. Tripels zal hebben te betalen, wegens het beletten van aan zijn huis, dat buiten het alignement lag, voort te bouwen. Dit is eene uitgave, waarop bij het vaststellen der begrooting niet werd gerekend.

– – –

EIJSDEN, 23 Dec. Bij de openbare verpachting der veeren op de Maas tusschen Nederland en België, voor den tijd van negen jaar, jl. Donderdag te Maeseijck gehouden, werd dat te Eijsden toegewezen aan den vorigen pachter, B. Schroen, voor de som van 230 frs. ’s jaars.

EIJSDEN, 23 Dec. Bij den molenaar T. Richelle te Hoog-Caestert werd deze week een varken geslacht, dat 19 maanden oud was en driehonderddertig – zegge 330 – kilo’s woog. Voorwaar geen kleintje.

– In den nacht van Woensdag op Donderdag werd diefstal met inbraak gepleegd bij den kuiper Ant. Geurten te Lanaye. De dieven hebben een ruit met zeep bestreken, stuk geslagen en daarna het venster geopend. In eene plaats, door de gang van de slaapkamer gescheiden, hebben zij eene kast opengebroken en daaruit ruim 100 francs ontvreemd.

G. had den vorigen dag geld geïnd vaneen varken, dat hij verkocht had. Uit alles blijkt, dat de dieven goed van de plaatselijke omstandigheden op de hoogte waren, en dat de politie ze dus niet ver zal behoeven te zoeken.

– In de raadsvergadering van Woensdag is aangenomen het voorstel van heeren Ged. Staten, om, binnen het tijdvak 1 April–1 October aanstaande jaar, op de gemeentewegen, die van provinciaal belang zijn, proeven te nemen met de stoomwals. De proeven zullen genomen worden op de Breusterstraat over eene lengte van 2 kilometer en niet aanvangen voor 1 Juli. De wals wordt kosteloos door de provincie verstrekt, terwijl per strekkenden kilometer plus minus 250 kubieke meter kiezel, door de gemeente te leveren, noodig zijn.

– – –

ROERMOND, 22 Dec. Heden-middag ten één uur was er diner bij Sequah. Genoodigd waren 50 behoeftige mannen en even zooveel vrouwen, die allen prompt op tijd present waren. Het menu bestond uit erwtensoep met varkensvleesch, groenten, aardappelen en rundvleesch, benevens voor ieder één glas bier. Verder kreeg ieder mannelijke gast twee sigaren en iedere vrouw een appel. Voorts werd aan ieder een nummer uitgereikt voor een loterij, waarvan de eerste prijs vijf gulden bedroeg, de tweede en derde ieder een rijksdaalder, de drie volgenden ieder een gulden, dan 32 prijzen van een kwartje en de rest van een dubbeltje. De genoodigden lieten zich de spijzen goed smaken en waren zeer tevreden over het flink onthaal. Een hunner een zekere D...., hield een toespraak, waarin hij zeide, dat onze lieve Heer de menschen had gespijsd op de bruiloft van Canaän en dat Sequah het nu doet in de harmoniezaal te Roermond. Alvorens de zaal te verlaten zongen allen gezamenlijk het Neêrlandsch volkslied begeleid door de muziek, die ook tijdens het diner voortdurend had gespeeld.

Na afloop wilde het publiek, dat zich in grooten getale voor het café Fermont verdrong, de paarden van het rijtuig van den heer Davenport afspannen, doch de koetsier wist dit te beletten. De volgende week zal weder een kinder-diner plaats hebben.

– Met genoegen kunnen wij vermelden, dat den 2den Januari e. k. van wege de Sociëteit „de Flarussen“ een kinderzitting zal plaats hebben inde zaal der Kon. harmonie.

– Naar wij vernemen, zal het kleine torentje op de Kathedraal nog deze week klaar komen en eene nieuwe klok daarin worden geplaatst. Dit torentje is hooger en de daarin op-te-hangen klok grooter dan de vroegere.

– Er wordt in den laatsten tijd opvallend weinig Amerikaansch spek alhier ingevoerd. Vermoedelijk is dit te wijten aan de goedkoopte van het inlandsch spek in verband met de vele varkens, die om dezen tijd van het jaar worden geslacht.

ROERMOND, 23 Dec. Wijl professor dr. van Hamel van Groningen zijne tusschen Kerstmis en Nieuwjaar in het natuur- en letterkundig genootschap alhier te houden lezing niet kan komen houden, zoo zal die spreekbeurt worden vervuld door den heer dr. Kramps alhier. Deze zal dus op Dinsdag, 27 Dec. eene lezing houden voor heeren over: „Sociale toestanden“. Verder zullen in de drie eerste maanden van het komende jaar nog lezingen worden gehouden door de heeren Büttikofer, conservator aan ’t rijks-museum te Leiden over land- en volkenkunde, toegelicht door afbeeldingen en projecties op scherm; dr. Winkler, privaat-docent in de psychiotrie aan de hoogeschool te Utrecht, over de lichamelijke kenteekenen der psychische ontaarding en door onzen vroegeren stadgenoot, den heer A. S. Kok, letterkundige te Breda, die reeds meermalen in het genootschap optrad en ook thans weer een belangrijk letterkundig onderwerp zal behandelen.

– Daar in den laatsten tijd hier in de provincie en ook in de omstreken, vele gevallen van mond- en klauwzeer voorkomen, achten wij het raadzaam medetedeelen, dat te Parijs in de hospitalen vele gevallen voorkomen van mondzeer bij kinderen en dat het gebleken is, dat vele dezer kinderen afkomstig zijn uit stadsdeelen, waar het mond- en klauwzeer onder het rundvee heerscht en dat die kinderen met melk der zieke dieren waren gevoed. Docter Olivier waarschuwt daarom in de semaine médicale tegen het gebruik van ongekookte melk. Moeders, weest dus op uwe hoede.

– Tot agent van politie alhier, is benoemd C. Janssen. Het personeel is nu weer voltallig.

– Heden-namiddag om 3 uur is de heer Davenport per spoor, via Venloo–Vlissingen, naar Engeland vertrokken, om aldaar de Kerstdagen door te brengen. Hij zal a. s. Dinsdag hier terugkomen en des avonds weer eene séance geven. Donderdag zal weer een kinder-diner plaats hebben, Avaarby een groote Kerstboom met allerhande versnaperingen voor de kleinen zal opgericht zijn.

– Niettegenstaande men klaagt, dat de meel-industrie hier ter stede niet florisant zoude zijn, arriveerden er toch deze week nog vijftig waggons à 10,000 kilo tarwe, alles voor de Roermondsche Stoommeelfabriek.

– – –

ECHT, 22 Dec. Gister-nacht omstreeks één uur onstond er brand in de stoompannenfabriek alhier. De droogkamers boven eenige ovens geraakten in brand en werden door het vuur totaal vernield, benevens de zich nog daarin bevindende pannen en briquetten.

De schade is nog al belangrijk.BEESEL, 23 Dec. Eene firma uit Tegelen is bezig met het oprichten eener steen- en pannenfabriek te Offenbeek onder deze gemeente. Reeds zijnde gebouwen onder dak en zal men vermoedelijk in het voorjaar met de fabricatie een aanvang maken. Het schijnt dat de voor de pannenbakkerij benoodigde potaarde te Tegelen begint op te raken, terwijl er hier nog in overvloed zit. Dit is dus een goed vooruitzicht voor onze gemeente.

– – –

HORN, 23 Dec. Deze week werden op eene publieke verkooping een groote partij beste aardappelen magnum-bonum, in het gehucht de Weert, onder deze gemeente, verkocht voor 60 cents per 100 kilo, zijnde 15 cents per vat.

– – –

NEER, 23 Dec. In deze gemeente bestond tot heden een gebruik, dat met recht door alle weldenkenden werd afgekeurd. Doch des niettegenstaande bleef het voortbestaan, omdat niemand de eerste wilde zijn, om met dit oude gebruik of beter misbruik te breken. Dit was het drinken van het zoogenaamde lijkbier. Op den dag der uitvaart moest de familie des overledenen eene hoeveelheid bier schenken aan de buurlieden, die den afgestorvene de laatste eer bewezen hadden,

Dat op zulke bijeenkomsten gewoonlijk eene stemming heerschte, geheel in strijd met de droeve omstandigheden kan elk licht begrijpen.

Thans na een bestaan van eeuwen en eeuwen heeft men het verkeerde van dit gebruik ingezien en gelukkig afgeschaft.

OSPEL (Nederweert), 23 Dec. Een trouwlustig weduwnaar van 60 jaren alhier, wilde dezer avonden bij buurvrouw een bezoek afleggen. Hij moest daartoe buurvrouws binnenplaats passeeren, waardoor een grachtje loopt.

Wegens de duisternis kon hij de juiste plaats van overgang niet vinden; hij voelt echter met den voet naar den rand, waagt den sprong, en.... komt terecht in een kuil, waar hij tot aan den hals in het koude water duikelt.

Nu was de liefde bekoeld en buurman ging ijlings naar huis en vergat in het warme bed alle huwelijksplannen.

Het koude bad had gelukkig anders geen nadeelige gevolgen.

– – –

NEDERWEERT, 23 Dec. Ook een paar personen van alhier, met wier „onderdanen“ het ook niet „richtig“ is, hebben tot de wondermiddelen van Sequah – „dokter Sè-kwak hoorde ik een boer hier zeggen – hun toevlucht genomen. Wij zijn benieuwd met welk gevolg.

– – –

VENLOO, 22 Dec. Met het oog op voorgekomen bestraffingen, meenen wij het reizend publiek er een dienst mee te doen, door er op te wijzen, dat het verboden is goederen die in Duitschland belast zijn, in de coupé’s mede ovrer de grenzen te voeren. In het algemeen worden vele goederen, die aan „Zoll“ onderworpen zijn, door de reizigers en vooral door die van de 3e klasse in de compartimenten vervoerd. Dit nu is ongeoorloofd, en moeten alle goederen, die belastbaar zijn, in de goederen- of bagage-wagens vervoerd worden, met uitzondering van kleinigheden, door de reizigers onder de handbagage medegebracht. Doordat deze bepaling aan velen onbekend is, worden er soms zware collis belastbare goederen in de coupé’s vervoerd, waarop dan meermalen bestraffing volgt.

Sequah te Venloo.

– Naar wij van de best ingelichte zijde vernemen, zal de heer Davenport – alias Sequah – na afloop der séance te Roermond, alhier optreden.

Met begrijpelijke belangstelling ziet men hier de komst van den wonderdokter tegemoet.

– Bij beschikking van H. M. de koningin-regentes is aan den herbergier P. F. alhier, gratie verleend van de hem opgelegde gevangenisstraf en deze veranderd in een geldboete van f 30.

– Het plan van den vroegeren commandant van het 2e reg. huzaren, thans generaal-majoor inspecteur der cavalerie, om het geheele 2e regiment huzaren in de provincie Limburg te vereenigen en wel 3 escadrons met de stafmuziek te Venloo en 2 escadrons te Roermond, is ten gevolge van de weigering der Kamer om de daarvoor benoodigde gelden toe te staan, in duigen gevallen.

Zooals men zich herinneren zal, waren reeds onderhandelingen aangeknoopt tot het verkrijgen van uitgestrekte heidegronden, eerst met de gemeente Swalmen later met de gemeente Melick. Op deze heide, die ongeveer op gelijken afstand van de garnizoensplaatsen Venloo en Roermond ligt, zouden dan wekelijks regiments-oefeningen hebben plaats gehad, wat zeker veel tot de degelijkheid en ontwikkeling van het regiment zou hebben bijgedragen.

VENLOO, 23 Dec. De plechtige opening van het Museum is officieel vastgesteld op Kerstmaandag, des middags om 12 uur.

– Naar wij vernemen, zal in de te bouwen alluminium-fabriek het alluminium niet zelf geproduceerd worden, doch zal men daar alleen verschillende zaken uit dit metaal fabriceeren. Zooals men weet worden uit het alluminium de prachtigste voorwerpen gemaakt, die door sierlijkheid en soliditeit alle andere soortgelijke productie’s overtreffen.

Keuring te Baarlo.

Hengsten van minstens 3jarigen leeftijd:
Aangevoerd 6,1 afgekeurd, alzoo goedgekeurd 5 stuks.
1e premie aan den roodschimmel hengst, genaamd Faro, van den heer J. H. Geelen, te Heel.
2e premie aan den vossen-hengst, genaamd Mouton, van de Wed. L. Linsen, te Heel.
3e premie aan den bruinen hengst, genaamd Piet, van J. Kamps, te Afferden (Bergen.)
Tweejarige hengsten:
De premiën werden niet toegekend. Er was slechts een hengst aangevoerd.
Merriën van 4 tot 7jarigen leeftijd:
Door 7 stuks werd aan den wedstrijd deelgenomen.
1e bewaringsprijs werd toegekend aan de lichtbruine merrie genaamd Mie, van den heer Th. van Melick, te Beegden.
2e bew. prijs aan de bruine merrie, genaamd Vos, van den heer J. H. Cuijpers, te Beegden.
3e bew. prijs aan de roodgrijze merrie, genaamd Lieza, van den heer J. Willemsen, te Kessel.

– – – –

GENNEP, 23 Dec. Nader vernemen wij, dat de openbare school te Ottersum op 15 Augustus moest zijn opgeleverd. Volgende voorwaarden is voor eiken dag vertraging eene boete verschuldigd van twintig gulden per dag. Of de aannemers derhalve bij den heerschenden gespannen toestand na afloop van deze karwei bijzonder veel zijde zullen spinnen mogen wij betwijfelen, integendeel zien wij deze muis een bijzonderen langen staart krijgen.

– – – –

BOXTEL, 23 Dec. Gisteren werden alhier vijf personen gevankelijk naar ’s Bosch overgebracht als vermoedelijke daders of medeplichtigen in zake de herhaalde gepleegde diefstallen in de linnenfabriek van den heer v. d. H. Nog kortelings wel eene rol linnen ter waarde van zestig gulden, die voor een bedrag van zes gulden te koop werd aangeboden. Een en ander moet tot ontdekking der vermoedelijke schuldigen hebben geleid. Onder de gearresteerden bevindt zich een gepensionneerd militair.

– – –

– Aan de universiteit te Amsterdam is bevorderd tot doctor in de geneeskunde de heer W.M.R. Wakkers, geboren te Osch.Tweede Kamer der Staten-generaal.Zitting van Donderdag 22 December.

Aangenomen zijn de begrootingen der Landsdrukkerij, van het Pensioenfonds, het Domeinfonds, de onteigening van den locaalspoorweg Sittard–Herzogenrath.

Op de interpellatie-Tydens over de werkeloosheid, aandringende op steun tot het productief maken van vele gronden, antwoordde de regeering dat een algemeen voorstel niet kon gedaan worden maar bij aanvragen van gemeenten om rijkssteun in elk bijzonder geval een onderzoek zal volgen.

De droogmaking der Zuiderzee wordt onderzocht.

Een nieuwe onteigeningswet wordt voorbereid.

De suppletoire begrooting van Waterstaat (instelling landbouwraad, enz.) is aangenomen.

Het debat over de Waterstaatsbegrooting 1898 is aangevangen.

Zitting van Vrijdag.

Bij hoofdstuk Waterstaat is verworpen een amendement-Rutgers om de verdieging der Pollen bij Harlingen uit te stellen.

Het amendement der Comm. van Rapp. om niet over te gaan tot verbetering der bruggen over het kanaal Zuid-Beveland is verworpen met 52 tegen 35 stemmen.

Het amend. om een memoriepost uit te trekken voor een schipbrug te Doesburg is ingetrokken na de verklaring, dat de brug in 1893 niet zal worden weggebroken en de Minister inmiddels een onderhoudsplicht zal onderzoeken.

Heden-avond voortzetting.