Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 214.pdf/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Laatste Post.Uit de Kamer.

PARIJS, 23 Dec. Floquet, die, naar het heet, zeer ontmoedigd is en uit ’t politieke leven wil terugtreden, opent als president de zitting. Millevoye verklaart de regeering te willen interpelleeren over het deel, dat zij en de kamer gehad hebben aan den toestand, die thans door de bekentenissen van twee vroegere minister-presidenten geschapen is. (Na deze woorden verzoekt Floquet den onder-voorzitter Peytral het voorzitterschap over te nemen.) Millevoye vervolgt: Uit de verklaringen van Floquet voor de enquête-commissie volgt, dat de regeering zich het recht toekent, om politieke redenen invloed uit te oefenen op de verdeeling der gelden van een handelmaatschappij.

Hij vraagt daarom, of de tegenwoordige minister-president die theorie ook aanneemt. Het land gelooft niet aan den val der republiek, maar aan hare wederoprichting. De regeering der republiek mag toch niet tot de hare maken de beruchte leus: Zaken doen is anderen geld afnemen. (Toejuichingen rechts. Beweweging.) Floquet verklaart, niet vermoed te hebben, dat hij zich, na 40 jaren eerlijk leven dat door niemand verdacht werd, in onteerende beschuldigingen betrokken zou zien. Eene regeering, die de bewaring der algemeene zekerheid tot haar taak heeft, kan onmogelijk, zonder haar invloed te doen gelden, toezien, als geldsommen, die grooter zijn dan hare geheime fondsen, openlijk aan de pers ten bate komen.

Naar deze overweging heeft ook zijne regeering gehandeld. Hij verwacht geen medelijden van de regeering, want het is slechts de plicht der regeering geweest, in de moeilijke tijdsomstandigheden de verdeeling der millioenen te bewaken. – Graaf Bernis (rechterzijde) zegt, dat hem de verdediging van Floquet niet bevredigen kan. Als in een beschaafd land zoo ongehoorde schelmstukken gepleegd worden dan is het toch niet zaak der regeering, het jagersrecht te doen gelden bij de verdeeling van den buit, doch het is haar plicht, zulken publieken diefstal te beletten. Ook staat hij verbaasd daarover dat de ministers van gisteren nog de onbeschaamdheid hebben in de kamer ’t woord te voeren. (Spreker wordt wegens deze toespeling op Rouvier en Roche tot de orde geroepen.)

Rouvier verklaart nogmaals gelijk hij Dinsdag deed, hoe hij zich in den geldnood tot vrienden gewend had, om de geheime fondsen te vermeerderen. Vlasto had hem 100,000 fr. gegeven, die hij later uit de geheime fondsen terugkreeg. Dat was niet onwettig. Dezelfde vriend leende hem later nog fr. 500,000, die Reinach hem terugbetaalde, zonder dat de regeering wist, dat het geld van de Panama-maatschappij kwam. Hij had zich niets te verwijten. Hij had zijn plicht gedaan in opgewonden tijden, toen hij dagelijks doodsbedreigingen ontving.

Millevoye wenscht de behandeling zijner interpellatie in andere richting te sturen. De Kamer staat voor de ontbinding en haar treft het publieke wantrouwen. (Spreker wordt tot de orde geroepen). Wat hij verlangt te weten is, of de tegenwoordige minister-president de theorieën, zooeven door twee zijner voorgangers verkondigd, ook aankleeft.

De minister-president Ribot verklaart, dat het doel van Millevoye is, de parlementaire regeering den oorlog te verklaren; daar hij vreest, de justitie haar werk te zien doen, zoekt hij dagelijks schandaal te verwekken.

Het land is rustig, het wil rechtschapenheid in de politiek, doch geen aanval tegen de republiek. Het gerecht heeft thans zijn beslissing te nemen en de kamer moet zijn vonnis afwachten. De kamer kan zich overtuigen, hoe de ’t onderzoek en de vervolging worden voortgezet. De justitie doet haar werk, doch men eischt meer (onderbrekingen rechts) men wil boven en over de regeering een rechtbank stellen. Zij zal zich echter noch storen noch influenceeren laten, zij zal deze campagne, over wier karakter niemand in het onzekere verkeert, zonder te republiek te verraden, weten te bewaken. (Bijval links. Deroulède roept: Weg met het parlementair regime. Hij wordt tot de orde geroepen.)

Na repliek van Millivoye wordt voorgesteld het debat te sluiten, doch met 247 tegen 233 stemmen verworpen. Ten slotte wordt een voorstel Hubbard, waarin de verklaringen der regeering als bevredigend aangenomen en vertrouwen in haar vastheid wordt uitgesproken, aangenomen met 355 tegen 91 stemmen.

In den Senaat.

Aan de orde is het verzoek van den procureur-generaal, de gerechtelijke vervolging vragend van 5 Senatoren. Jean Dupuy verdedigt Thévenet. Deze kon geen fr. 25,000 voor de „Siècle“ ontvangen hebben, daar hij, Dupuy, sedert 1888 alleen-eigenaar der „Siècle“ was en dit blad nooit iets met de Panama-zaak gemeen had.

Léon Renault verklaart eenvoudig twee chèques, hem door Reinach gezonden, in 1888 onderteekend te hebben. Hij had zich hieromtrent echter niets te verwijten. De chèques hadden met de Panama-maatschappjj niets uitstaande. Als de justitie haar werk gedaan zou hebben, zou hij met opgeheven hoofd weer in den Senaat treden.

Albert Grévy en Devès bepleiten hun onschuld en wijzen op hun onbesmet parlementair verleden. Lenoël stelt daarop voor, de stemming over het voorstel van den procureur-generaal te verdagen op grond der verklaringen van Dupuy. Na kort beraad wordt dit voorstel evenwel verworpen en daarna de gerechtelijke vervolging der vijf Senaatsleden toegestaan.DICKENS’ WERKEN.

Naar waarheid is van hem getuigd, dat zijne geschriften eene zelfs voor kinderen onschadelijke lectuur aanbieden.

Cd. Busken Huët, Litterar. Fant., deel IV, blz. 78.      

Hij is een dier geboren vernuften geweest, welke na te volgen, of met welke zich te meten, alleen opkomen kan in overspannen breinen.

Cd. Busken Huët, Litterar. Fantasiën, dl. IV. blz. 57.      Telegrammen.

’s HAGE, 24 Dec. De spoorweg-begrooting, de hoofdstukken waterstaat en koloniën en de wet op middelen werden gisteren-avond door de kamer aangenomen, waarop deze is uiteengegaan.

PARIJS, 24 December.

– Andrieux werd gister door den rechter van instructie gehoord. Hij noemde nu den naam van den „invloedrijken“ afgevaardigde, dien hij gisteren in de Kamer niet noemen wilde. Naar het gerucht wil zullen weer nieuwe in-hechtenis-nemingen geschieden naar aanleiding van Andrieux’ verklaringen. – Te 4 uur gister-namiddag werd Andrieux nogmaals door den rechter van instructie gehoord.

ROME, 24 Dec. De Paus ontving gister het H. College, dat zijn gelukwenschen bij gelegenheid van het Kerstfeest kwam aanbieden. De Paus zeide in zijn antwoord o. a. het volgende: „Als men den toestand in Europa uit moreel en godsdienstig oogpunt beschouwt, bemerkt men het naderen van een storm, die het laatste dreigende voorteeken van een ondergang en onheil is, welke nog slechts door de heelende kracht der Kerk voorkomen kunnen worden. De Kerk wordt echter door de hevigste aanvallen bestookt.“

De Paus weidde daarna uit over de gebeurtenissen in Italië en de verderfelijke werking der vrijmetselarij, die nooit een vriendin des volks kan zijn, doch helaas door de regeering gesteund wordt.

HAMBURG, 24 Dec. Gister zijn twee nieuwe cholera-gevallen hier geconstateerd, waarvan een met doodelijken afloop.

Advertentiën.Op het vereerend aanzoek van vele en invloedrijke kiezers, verklaar ik mij beschikbaar te stellen voor de

VERKIEZING van een lid voor den Gemeenteraad

en, mocht mij het voorrecht te beurt vallen gekozen te worden, de zedelijke en stoffelijke belangen mijner medeburgers, meer bijzonder bij de HERZIENING der GEMEENTEVERORDENINGEN, met ijver, toewijding en onafhankelijkheid te zullen behartigen.

Maastricht, 19 Dec, ’92.

Egbert Sassen,

ADVOCAAT.


Bij de aanstaande

Verkiezing aan een lid van den Gemeenteraad

wordt dringend aanbevolen, de Heer

Mr. Egbert Sassen,

ADVOCAAT.

Een groot aantal Katholieke Kiezers!      

MAASTRICHT, 17 Dec. ’92.Voor de gemeenteraads-verkiezing te Maastricht op aanst. Dinsdag, zijn twee candidaten gesteld, de heeren Mr. SASSEN en Dr. SCHREINEMACHER.

Het antwoord op de vraag, welke dier heeren thans de voorkeur verdient, is, dunkt ons, gemakkelijk te geven.

Op het stadhuis van Maastricht is een rechtsgeleerde zoo noodig als brood. Er moet iemand zijn, die in tallooze kwesties van administratieven en rechtskundigen aard een degelijk en doordacht advies kan geven; iemand die werken kan en wil in het algemeen voor alle zaken der gemeente en meer bijzonder voor de herziening der gemeenteverordeningen. Het gemeentebestuur is daarvan zelf zóó overtuigd dat volgens deszelfs herhaalde verklaringen, zoo niet spoedig een flink advocaat in den raad komt, er een ruim bezoldigd ambtenaar voor het rechtskundig werk zal moeten worden aangesteld.

De aangewezen man is dus zonder twijfel de heer SASSEN. Zoowel op het gebied der rechtsgeleerdheid door zijne zestien-jarige praktijk, als op dat van onderwijs door zijne betrekking van onderwijs, waarvan het arrondiesement HEERLEN de resultaten op prijs stelt, kan hij de gewichtigste diensten bewijzen. Over zijne beginselen kan men het oordeel gerust aan de openbare bekendheid overlaten.

De heer Schreinemacher doet beter te wachten tot de volgende verkiezing, die weldra plaats moet hebben. Hij is nu niet de geschikte candidaat. Het spijt ons dat hij dit niet heeft ingezien en zich tegenover zijn mededinger teruggetrokken. Dit ware voor hem eervol geweest en zou hem eene volgende reis den algemeenen steun van alle partijen verworven hebben.

Kiezers, stemt dus eenparig op

Mr. Egbert Sassen,

ADVOCAAT.De Heer en Mevrouw Tonnaer-von Eechoud, betuigen hun besten DANK voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden.

TEGELEN, 22 Dec. ’92,Oproeping.

Aan de O. L. School te Wahlwiller-Wittem, Hoofd der School de Heer J. L. BRULS, wordt gevraagd een tweede

Onderwijzer;

jaarwedde f 400. Stukken te zenden aan den Burgemeester voor 10 Jan. e. k.Wynandsrade.

Met de aanstaande ST. STEPHANUS-KERMIS zullen GEEN harmonicaspelers, orgeldraaiers, liedjeszangers of dergelijke worden toegelaten.

De Burgemeester,
J. L. DRUMMEN.


Verloren

van Onderst-Spekholz tot Valkenhuisen. eene som gelds. De eerlijke vinder krijgt eene goede belooning ten kantore dezer courant onder No. 380.Biedt zich aan een

Bakkersknecht,

R. K., 4 jaar bij ’t vak, oud 20 jaar, om terstond in dienst te treden, de beste getuigschriften kan hij overleggen. Adres aan ’t bur. dezer courant no. 381.

Notaris Wintgens

te Wittem zal ten verzoeke van den heer E. Van der Heijden te Beusdal, op DINSDAG, 27 DECEMBER 1892, voorm. 11 uur, in het openbaar

VERKOOPEN:

40 schoone Canada’s,

9 OLMEN, 3 EIKEN, 4 zware ESSCHEN en, 25 dikke BEUKEN,

wassende te Epen in Helbertsweide, Terziet en in het bosch, vlak bij den grooten weg van Epen naar Reijmersdal, gemakkelijk te vervoeren.

Vergadering ter herberge

{{center|van Hagelstein' te

TERZIET (Epen.)Notaris Wintgens

te Wittem, zal ten verzoeke van de WEg. familie Múller, op WOENSDAG 11 JANUARI “1893, vm. 11 uren, in het openbaar

VERKOOPEN:

92 Koopen

zware Boomen,

als: 46 Eiken, 29 Kanada’s, 5 Esschen, 2 Beuken, 7 Kerse- en 2 Belboomen, wassende in de Eikberen- en Klingenderbosschen van de hoeve Groendaal onder Gulpen.

Daarna ter herberge van Offermans, te Euverem (Gulpen.)

40 Koopen

zwaar Slaghout,

wassende op voormelde bosschen. Vergadering ten 10 uren, ter herberge van Offermans voornoemd.JOS. HEIDHAUSEN,

SWALMERSTRAAT, ROERMOND.

Steeds voorradig eene ruime keuze

Amerikaansche Kachels,

vierkante zoowel als ronde modellen, eenvoudig en zeer rijk vernickeld.

Publiek verkoop

Vast goed.

Notaris Van Kessel

te Heerlen zal DONDERDAG, 29 DECEMBER ’92, ’s nam. 3 uur, ter herberge van CORNELIS WILLEM FOLMER, aan den Sehram-Heerlen, op verzoek van 1. Pieter Joseph Keulartzte Aken en 2. Hendrik Joseph Keulartz te Parijs.

VERKOOPEN:

Gemeente Schaesberg.

1. 9 a. 20 cent. (44½ kl. r.) HOOILAND, op de Breuk, sectie A no. 45, naast den heer Not. Smeets, Debie en wed. Baur.

2. 26 a. 59 cents (128½ kl. r.) BOUWLAND, in de Heide, sectie A no. 659. naast Extra, Moonen en wegen.

3. 4a. 60 cent. 22½ kl. r.) dito, op het Graantje, sectie A no. 93. naast Erkens en Dauven.

4. 3 a. 40 cent. (16 ½ kl. r.) dito, op den Steen, sectie A, no. 277, naast Dauven, den heer Ferd. van Oppen en Erkens.

Gemeente Heerlen.

5. 15 a. 40 cent. (74 ½ kl. r.) dito in de Tegel, naast Theunissen en Huismans, sectie B, no. 2289.

6. 15 a. 60 cent. (75 ½ kl. r.) dito, te Kortkuilenberg, naast Sauren en den heer M. Roosen, sectie B, no. 1187

Zeg ’t voort.      


PUBLIEKE VERKOOP

van

vast Goed.

– o –

Notaris Van Kessel

te Heerlen, zal DONDERDAG 5 JANUARI 1893, ’s namiddags 2 uren ter herberge van Pieter Jos. Snijders, te Ubachsberg, op verzoek van Antoon en Leonard Eurlings te Heerlerbaan-Heerlen verkoopen:

Gem. Voerendaal.

1. 11 aren (53 kl. r.) BOUWLAND te Brommelsberg, B No. 1260, naast Jan Willem Boumans, en de wed. Nic. Jos. Schijns.

2. 33 aren (159 ½ kl. r.) Dito, aldaar, B No. 1261, naast Jos. Schijns en Jan Pieter Eussen.

3. 14 aren 20 cent. (68 ½ kl. r.) Dito, aldaar, B No. 1388; naast wed. Jan Piet. Franssen, wed. Jan Piet. Wintgens, en wed. Jan Antoon Packbier.

4. 14 aren 30 cent. (69 kl. r.) Dito, op de 2 bunders, B No. 1303, naast wed. Jan Mathys Kusters, en Hend. Jos. Leunissen.

5. 19 aren 20 cent. (93 kl. r.) Dito, te Slitsveld, B No. 1144, naast Jan Nicol. Vrusch en den Vrenkeweg.

6,16 aren 65 cent. (80 ½ kl. r.) Dito, te Brommelsberg, B 1502, naast wed. Jan Antoon Packbier en Knols-Packbier.

7. 10 aren 35 cent. (50 kl. r.) Dito, op de Geer, E 817, 818, naast Jan Theodoor Grijns en Frans Willem Bemelmans.

8. 13 aren 10 cent. (63 ¼ Dito, te Wagchelderberg, E 2270, naast Jan Hend. Packbier en Jan Nic. Jos. Vrusch.

9. 30 aren 40 cent. (147 kl. r.) Dito, aldaar E 2273, naast Jan Wil. Eussen en Jan Hendrik Packbier.

Zeg ’t voort.      


PUBLIEKE

HOUTVERKOOP.

– –

Notaris Van Kessel

te Heerlen zal DINSDAG, 10 JANUARI 1893, middags 12 uur, publiek

VERKOOPEN:

A Op verzoek van den Edelachtb. Heer Herm. Joz. Vijgen te Geulle:

10 Canadassen,

2 EIKEN, 3 ESSCHEN.

B Den heer Willem Cuijpers te Heerlen

3 Canadassen, 1 Esch.

C Madame de Wed. Alsdorf te Heerlen,

2 Eiken, 1 Esch.

D Den WEd. Zeergel. Heer dr. Keulen, arts te Kerkrade,

9 Appelboomen,

1 Peerboom.

Alles staande te wassen aan den Hazenkamp, Gasthuisweg en Pannenschop, onder Heerlen.

Vergadering in het Hôtel CUIJPERS in de Kroon-Heerlen.

Contant 8 pCt. Crediet 12 ½ pCt.

Posten tot fl 5 contant betalen.

Notaris Brouwers

te Venlo, zal op ZATERDAG den 31 DECEMBER 1892, des namiddags ½ 3 uur, op verzoek van den Heer Meullenberg, ten huize van den Heer Hendrik van Gasselt, buiten de Roermondsche Poort te Venlo, in het openbaar,

verkoopen:

DEN

Dekhengst

„CESAR“ oud 4½ jaar bekroond te Sittard met de rijks-premie van fl 960.PUBLIEKE

Houtverkoop.

– –

Notaris Van Kessel

te Heerlen zal MAANDAG, 9 JANUARI 1893, precies 12 uur, op verzoek van den Hoogwelgeb. Heer baron François de Loë, op het Kasteel Terworm-Heerlen, VERKOOPEN:

16 zware Beuken,

40 zware

Esschen en Olmen,

1 CANADA en 1 BELBOOM.

10 koopen afgekapte

Dennen.

dienstig voor kepers.

20 koopen SLAGHOUT.

Het al te wassen staande nabij het kasteel Ter Worm.

Vergadering ter herberge Dabekausen te Welterhuisje.

Breeder bij affichen omschreven.Winkeljuffrouw.

In een magazijn van Goud- en Zilverwerk wordt tegen Februari gevraagd, een bekwame R. C. WINKELJUFFROUW, liefst met dit of met het galanterievak bekend. Brieven franco letters W. J. bij de Firma F. P. Kloosterman, Boek- en Papierhandel Nijmegen.VROEDVROUW wordt gevraagd voor de Godshuizen te Heusden, om 1 Jan. 1893 in dienst te treden, salaris fl 300.

Nadere inlichtingen geeft Dr. RICHELLE.Publieke Verkoop

van vast Goed.

– o –

Notaris Van Kessel

te Heerlen zal DONDERDAG, 12 JANUARI 1893, ’s namiddags te 4 uur, ten koffiehuize van den Heer Emil Boost te Heerlen, op verzoek van Jan Theodor Timmers te Vrusschemig, publiek

verkoopen:

Gemeente HEERLEN.

1. 2 HUISJES m. plaats te Schandelen, groot 1 are 45 cent. (7 kl. r.), D 719 en 720.

2. 12 aren 43 centiaren (60 kl. r.) BOUWLAND te Hessekuil C 1153.

3. 19 aren 97 centiaren (96 ½ kl. r.) BOUWLAND te Schenkelsteg, D 270,

4. 36 aren 25 centiaren (175 kl. r.) Dito te Vossekuil, D 1826.

5. 46 aren 50 centiaren (225 kl. r.) Dito in het Crutzerveld, D 1823.

Gemeente SCHAESBERG.

6. 18 aren 73 centiaren (90½ kl. r.) BOUWLAND te Palenberg, A 1404.

Breeder te omschrijven.Publieke Verkoop

van vast Goed.

– o –

Notaris Van Kessel

te Heerlen zal ZATERDAG, 14 JANUARI 1893, ’s namidd. te 2 uur, ter herberge van NICOLAAS BEMELMANS te Ubachsberg, op verzoek van Dionis Joseph Broers te Aken, publiek

verkoopen:

Gemeente Voerendaal.

1. 10 aren 95 centiaren (53 kl. r.) BOOMGAARD te Ubachsberg, C 1402.

2. 24 aren 20 centiaren (117 kl. r.) BOUWLAND te Slitsveld, aan den Heggenweg B 1203 en 1439.

3. 12 aren 52 centiaren (60 ½ kl. r.) Dito te Slitsveld, B 1177.

4. 19 aren 65 centiaren (95 kl. r.) Dito in Schilbergerdel, genaamd de Kleinheide, C 735.

Dadelijk te aanvaarden.

Notaris Lienaerts

te Merkelbeek zal op Dinsdag 3 Januari 1893, des namiddags 2 ure, op verzoek van den Hooggeboren heer A. De Villers Masbourg, publiek verkoopen;

30 a 35 koopen zwaar

Slaghout,

afgekapt liggende aan den hof Hoenshuis onder Voerendaal. Vergadering ter plaatse aan No. 1.

Kosten 12 ½ pCt. Contant 8 pCt.Notaris Lienaerts

te Merkelbeek zal op DINSDAG 10 JANUARI 1893, des morgens 11 ure, op verzoek van de wed. A. Geraets en A. Rademakers te Schinveld, publiek

verkoopen:

30 à 40 EIKEN,

1 BEUK,

28 zware

DENNEN

en eene partij zwaar

SLAGHOUT,

wassende onder Schinveld.

Vergadering ter herberge van A. Geraets, te Schinveld.

Kosten 12 ½ pCt. Contant 8 pCt.Am 1. Januar 1893

Neujahrs-Ball,

wozu ergebenst einladet Rob. Gleyr, in HORBACH. Anfang 6 ½ Uhr. Entrée, 1 mk., Damen frei. Für feine Weine u. gute Küche ist best gesorgd.Gevraagd om dadelijk in dienst te treden een bekwaam Schrijnwerkersknecht. Adres: Wed. Gcrards, Geleenstraat, HEERLEN.Zetkastelein.

Gevraagd een ZETKASTELEIN liefst gehuwd en zonder kinderen. Zich schriftelijk te adresseeren onder motto „Kastelein.“ aan het bur. dezer Courant.

(Brieven eigenhandig geschreven.)Schweine-Metzgerei

von

Fr. J. Vielhaus,

in KIRCHRATH,

emphielt zu Weihnachten

alle Wurstwaaren,

als: Prima Cervelatwurst, Schinkenwurst, Zungenwurst, Leberwurst, Schwertemagen, Rollschinken, u. s. w.Voor HASSELT, Belg.-Limb., wordt voor één Februari a. s. eene bekwame

Winkeljuffrouw,

in de Koloniale Waren gevraagd, bekend met de Fransche taal en voorzien van goede getuigschriften. Zich te wenden tot den heer Jos. Gilissen-Maris, Botermarkt, HASSELT.Er biedt zich aan een R. C. MOLENAARSKNECHT, 5 jaar bij ’t vak werkzaam en van goede getuigschriften voorzien. Franco brieven worden ingewacht onder letter d. K. aan het hulpkantoor AFFERDEN bij Druten.

Not. Lemmens

te Klimmen zal DONDERDAG 5 JANUARI 1893, ’s namiddags 1 uur juist, op verzoek van de kinderen Kokkelkoren te Ransdaal-Wylré publiek verkoopen:

25 mooie

Canadassen,

6 EIKEN,

2 KERSEBOOMEN,

10 ESSCHEN, te wassen staande te Ransdaal-Wylré.

– –

Onmiddellijk daarna ter herberge van JONGEN te Ransdaal, publiek

verpachten:

a. voor de kinderen van Jan Antoon Lupsch:

Gemeente Wylré.

3 perceelen

Bouw- & Hooiland

te Ransdalerveld enScheumerbeemden.

b. Voor Jan Frans Ramaekers te Ransdaal:

5 perceelen BOUWLAND

in Ransdalerveld.

Breeder bij affichen omschreven.Notaris Lemmens

te Klimmen zal DONDERDAG 5 JANUARI 1893, ’s-namiddags 2 uur, op verzoek van den E. A. Heer Peerboom-Brouwers, Burgemeester te Bemelen, publiek verkoopen:

Zeer mooie

8 Eiken, 10 Esschen, 15 Canadassen, 5 Noteboomen, 3 Kerseboomen, 3 Peerboomen, eenige roode Wilgen, uitgewassen en staande te omtrent Ransdaal gemakkelijk te vervoeren, vergadering ter herberge wed. WINTGENS te Ransdaal.Notaris Lemmens

te Klimmen zal ZATERDAG 7 JANUARI 1893, ’s-namiddags 2 uur, ter herberge Havenith te BOCHOLTZ, publiek

verkoopen:

Gemeente Bocholtz

24 are 20 cent. of 120 kl. r.

bouwland

aan den Molenweg sectie B. no. 924.Bij den Notaris LEMMENS, te Klimmen, zijn steeds KAPITALEN op goede hypotheek beschikbaar.Wegens huwelijk van de tegenwoordige, gevraagd met 1 April ’93 te Maastricht, in een deftig gezin, eene zeer bekwame KEUKENMEID, R. C., tegen een loon van 120 gulden of hooger. Zeer goede getuigschriften en leeftijd van circa 30 jaren zijn vereischten Nadere informatiën geeft de boekhandelaar Leiter-Nypels, te MAASTRICHT.Politiechef.

Te Roermond wordt gevraagd een CHEF van den Nachtdienst, op eene jaarwedde van fl 500 en vrije kleeding en wapening. Gepensionneerde onderofficieren der kon. marechaussée en zij, die bij de politie nog dienen of gediend hebben, komen alleen in aanmerking. Zich in persoon aan te melden bij den commissaris van politie. Op brieven wordt geen acht geslagen.Bovenmeid gevraagd, goed kunnende naaien en strijken om terstond in dienst te treden. BARONNESSE DE HEUSCH te HOUTHEM.Mosselpartij op 6 JANUARI 1893, bij Bemelmans-Senden te UBACHSBERG. – Liefhebbers worden uitgenoodigd.Handelsberichten.


GULPEN, 22 Dec. Tarwe per 100 kg. 7.25 à 7.65, Rogge per 100 kg. 6.90 à 7.20, Haver per 100 kg. 7.00 à 7.30, Gerst per 100 kg. f 6.00 à 6.50. Boter per kg. f 0.62 à 0.66. Eieren de 26 stuks f 1.45 à 1.56. Aardappelen por 100 kgr. f 2.00 à 2.40.

MAASTRICHT, 24 Dec. (Per Telegraaf.) Tarwe per 100 kilo f 7.00 à 7.50. Rogge per 100 kilo f 6.75 à 7.00 Gerst per 100 kilo f 0.00 à 0.00. Haver per 100 kilo f 7.00 à 7.50. Boter per kilo f 1.36 à 1.40. Eieren per 100 stuks f 5.75 à 6.–. Aardappelen per 100 kilo 2.00 à 2.40,

HORST, 23 Dec. Aangevoerd 1280 halve kilo’s. Prijs 58 à 67 cents per halve kilo.

AMSTERDAM, 23 Dec.

KOFFIE   Suiker f 16.75 à 16.84
      Java 56 — Raapolie f 25.50 à 26.—
      Santos 47 50 Lijnolie f 19.75 – –
PETROLEUM   Tarwe f 164.— 165
      Amerikaansche 6.15 Rogge f 124.—
      Russische 5.90 Raapkoeken f 65 à f 82

ANTWERPEN, 23 Dec.

Vet fr. 117.– à Mais fr. 11.75 à 12.–
Spek 109.– 110 Tarwe 15.75 16.25
Petrol. Am. 12.75 12.86 Rogge 15.– –.–
      id. Russ. 12.– –. Gerst 13.– 15.–
Hop 92.50 –.– Haver