Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 216.djvu/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

 Zinspelende op de bekende preutschheid der engelsche dames, merkte een Engelsch blad gekscherend op: „De wakkere kapiteinsvrouw mag worden gelukgewenscht niet slechts wegens het verkregen „pijngeld“, maar ook om haar moed, om ten overstaan van het volk te erkennen, dat zij beenen bezit. De Spaansche hidalgo, die zijne koningin van een verschrikkelijken vuurdood redde, doordien hij haar aangreep en over den grond rolde, totdat de vlammen waren verstikt, werd door een ouden kamerheer streng berispt, wijl hij zich verstout had de handen aan het lichaam van H. M. de Koningin van Castilië en Aragondië te slaan. Op zijn schuchtere verontschuldiging, dat de beenen van H, M brandden, kreeg hij het strenge antwoord: „De koningin van Spanje heeft geene beenen, mijnheer“. – Het vetvlek-proces heeft nu duidelijk en klaar bewezen, dat een vrouw van een kapitein der armee beenen heeft en dat zij zich hierover niet eens schaamt!
 Uit Oostenrijk. – Een droevig ongeluk is te Podol bij Praag gebeurd. Aldaar werd een onder leiding van den Dusseldorfschen ingenieur Julius Diesz opgestelde ijzeren overspanning, bestemd voor de overbrugging der Wien, aan een belastingproef onderworpen. Bij deze beproeving stortte de ijzeren constructie in; de ingenieur en een werkman, die zich – weinig voorzichtig – onder ’t gevaarte bevonden, werden hierbij gedood.

Gruwelijke ontdekking.

 Te Lemberg is men, naar aan een Duitsch blad gemeld wordt, eene geheele bende „engel-maaksters“ op het spoor gekomen. De politie vond ten huize eener vrouw twee en bij eene andere drie lijkjes van zuigelingen, die door de ouders aan de zorgen (!) der onmenschen waren toevertrouwd. De gerechtelijke lijkschouwing bracht aan het licht dat men de ongelukkige wezens van honger had laten omkomen. Een zuigeling, die niet spoedig bezweek, werd aan de barre koude blootgesteld. Vijf vrouwen zijn reeds gearresteerd.

– – –

 Uit Rusland. – Op den linkeroever der Tobol in het gebied van Turgai is op zoo snelle wijze een Russische stad verrezen, dat men zich bijna in Amerika denken zou. Voor tien jaren was een eenzame grenspaal het eenig teeken, dat daar wel eens een mensch vertoefd had, thans wonen er 30000 personen. Uit allerlei streken zijn zij er heengestroomd, de meesten met zeer weinig have of middelen. Met een flinkheid als in Rusland (en ook elders) zeldzaam voorkomt is daar in den letterlijken zin des woords de hand aan den ploeg geslagen en heden draagt de grond er overvloedige vruchten. Het schijnt een uitnemend vruchtbaar plekje te wezen en een flinke stad is gebouwd, waar men steenen huizen, kerken, scholen en tal van winkels aantreft. Het districtsbestuur, de rechtbank en het postkantoor wordt dezer dagen uit Troitzki in het gouvernement Orenburg naar Krustanai, zoo heet de nieuwe stad, overgebracht en tot aansluiting aan het Russisch telegraafnet zijn bereids orders gegeven. Een levendige handel ontwikkelt zich, zoodat tegenover de kwijning der laatste jaren, die elders in het groote rijk veelvuldig heerscht, hier niet slechts van ontluikende welvaart maar van welgeslaagde en welgevestigde ondernemingen mag gesproken worden.

– – –

 Uit Spanje – Toen de koningin-regentes van Spanje Donderdag der vorige week een wandelritje maakte, bleef, op het Columbusplein de zeventigjarige dagloonster Geertruid Barcuena voor haar rijtuig staan, ten einde haar een verzoekschrift te overhandigen. De vier paarden van het koninklijk rijtuig werden echter eensklaps schichtig, overreden de vrouw en vertraden de ongelukkige oude met hun hoeven op akelige wijze. Dadelijk stapte de koningin uit, legde, geholpen door haar kamerheer en den toevallig voorbijkomenden gouverneur van Madrid, de gekwetste op de kussens van het hofrijtuig en liet haar naar een hospitaal in te nabijheid overbrengen.
Een uur later bracht de vorstin de zwaargekwetste, wier toestand zeer zorgwekkend is, een bezoek en overhandigde haar een som van duizend gulden als voorloopige schadeloosstelling.

– – –

Op groote schaal gewerkt.

 Uit Italië, – De markiezin Oldoini, weduwe van graaf Veraris, die gewoonlijk in Parijs leeft, vond, toen zij Zondag haar geboorteplaats Spezia bezocht, haar drie paleizen geheel leeg geplunderd; alle meubels, voorwerpen van waarde en kunststukken waren gestolen. Het verlies bedraagt meer dan twaalf tonnen gouds. Vooral wordt het verdwijnen betreurd van hoogst gewichtige historische documenten, waaronder zich eigenhandige brieven van Keizer Willem I, Napoleon III, Victor Emanuel, Koningin Victoria van Engeland, Paus Pius IX, Moltke en andere hooggeplaatste en beroemde personen bevonden.
 De politie heeft dadelijk een zeer scherp onderzoek ingesteld om de daders van den ongehoorden diefstal te ontdekken. Al de dienstboden der markiezin, die zich te Spezia bevonden, ondergingen een verhoor en zij staan onder voortdurend toezicht der politie.

– – –

 Uit Amerika. – Te Louisville, in Kentucky, heeft een zonderling huwelijk plaats gehad. Een ter dood veroordeelde trad in de gevangenis in den echt. De getuigen waren insgelijks ter dood veroordeelden.
 Zij waren allen in een nieuw pak gestoken. Het is namelijk in de Vereenigde Staten de gewoonte, een ter dood veroordeelde op den dag zijner terechtstelling een nieuw pak te geven. Met het oog op de genoemde huwelijksvoltrekking, waren de pakken thans een paar dagen vroeger verstrekt.

– Naar gemeld wordt, zijn in de Vereenigde Staten 3000 millioen postzegels van 15 verschillende soorten gemaakt, welke reproductiën bevatten van schilderijen en gravures betreffende Columbus. De ontdekker land ziende, of met ketenen beladen, Koningin Isabella hare juweelen verpandende enz. moeten zeer fraai zijn voorgesteld. Deze postzegels zullen alleen gedurende 1893, het tentoonstellingsjaar, geldig zijn.

Een spiritisten-geschiedenis.

 In Missouri, Amerika, verloor een man zijn vrouw door den dood. Hij huldigde echter de leer der spiritisten, en door een medium bleef hij omgang houden met de overledene. Wekelijks bracht het medium hem de wenschen zijner vrouw over. Eens verlangde deze geld voor witte en gele kleeren, natuurlijk van de fijnste stof; dan moest zij geld hebben voor een paar gouden vleugelen, die nog al vrij hoog in prijs waren. Ook kostte het verstellen der engelenkleeren en het repareeren der gouden vleugeltjes den man een flink stuk geld. De echtgenoot had zijn ega reeds herhaaldelijk door het medium laten zeggen, dat zij wat zuiniger moest zijn. Eindelijk verloor de goede man echter zijn geduld en ook de bloedverwanten kwamen tusschenbeide, toen zij vernamen, dat het medium reeds 3 à 4000 dollars had gehad. Zij onderzochten waar dat geld was gebleven, en ondekten, dat alles op naam van het medium bij de bank was gedeponeerd.
 De bedrogen man is van zijn spiritisme genezen.

– Als de mama’s bij de Indianen in Amerika even van den kinderlast willen ontslagen zijn, gebruiken zij de boomen als natuurlijke kapstokken om er hun lievelingen aan te hangen. Zij hebben dan tijd voor een kleine versnapering, terwijl de mannen op jacht zijn.
 De kleine Indiaantjes, toekomstige fiere krijgers op ’t „oorlogspad“, heffen een geschreeuw als een oordeel aan, maar dit hindert geen sterveling in de open lucht en ’t is meteen goed voor de longen.Politiek Nieuws.Nederland.

 – Het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal vermoedelijk tot 7 Februari a.s. duren.

– Een militair, die met verlof te Sappemeer was, ventte aldaar in burgerkleederen met socialistische brochures en geschriften en gedroeg zich zeer onbetamelijk tegenover de aldaar aanwezige huzaren. Hij is naar zijn garnizoen getransporteerd.

 – Uit Winschoten meldt men: Het blijft hier alles rustig en dit zal nog bevorderd worden door eene poging tot werkverschaffing, waartoe eenige heeren zich hebben vereenigd, die eene oproeping om hulp en medewerking hebben geplaatst.
 Treurig zijn echter de steeds toenemende blijken van demoralisatie in de mindere klassen, vooral ook onder de jeugd, zoodat schoolgaande kinderen reeds worden lastig gevallen en bedreigd door knapen, die langs den weg slenteren, en zelfs kinderen uit de bewaarschool zijn aangesproken om centen en bedreigd. De gruwelijkste bedreigingen liggen in den mond der volksjeugd bestorven.

België.

 – Te Gheel in België zijn op een binnenvaartuig 7 personen door cholera aangetast en 5 overleden[.] Althans zoo meldt de „Opinion.“

 – Zaterdag heeft de minister-president Beernaert in de Kamer medegedeeld, dat ware hij niet door een sterfgeval in zijne familie in zijne werkzaamheden gestoord geweest, de voorstellen betreffende de grondwetsherziening reeds zouden zijn ingediend. De indiening zal evenwel plaats hebben vóór het einde dezer maand, zoodat de commissies van XXI uit de Kamer en uit den Senaat gedurende het reces die voorstellen in behandeling nemen en daarover haar rapport in gereedheid brengen kunnen. De minister gaf intusschen den wensch te kennen, dat de vier nog te behandelen begrootingen zouden worden afgedaan, alvorens de grondwetsherziening in behande- te nemen.

 – De gedelegeerden op het Socialistisch Congres hebben een besluit aangenomen, houdende dat er tot eene algemeene werkstaking zal worden overgegaan in het geval de regeering weigert het algemeen stemrecht toe te staan. Het bleek de bedoeling te zijn der gedelegeerden, liever hunnen steun te geven aan eene revolutionaire dan aan eene vreedzame beweging.

Engeland.

 – Zaterdag avond werd er eene poging gedaan om het bureau van den minister voor Ierland, den heer Morley, die zich thans te Dublin bevindt, in de lucht te doen vliegen. Onder een der vensters had eene dynamiet-ontploffing plaats, door welke een agent gedood werd en al de glasruiten in den omtrek werden verbrijzeld.

 – Op de plaats der ontploffing vóór het bureau der geheime politie in de nabijheid van „Dublin Castle,“ vond de politie in een in het trottoir geslagen gat eenen man, zwaar verminkt, nog ademhalend, doch weldra overleden zonder bij kennis te zijn gekomen, welke man bleek te zijn de „detective“ Sinnot. De ontploffing schijnt in opwaartsche richting te hebben plaats gehad, hetgeen verklaart, hoe er slechts één slachtoffer viel. De overheid te Dublin gelooft dat er dynamiet gebruikt is. De ontploffing zou gericht zijn geweest tegen het kasteel, uit wraak omdat de minister voor Ierland, Morley, geweigerd heeft de personen, die zich wegens dynamietaanslagen in de gevangenis bevinden, in vrijheid te stellen. De „Anti-homerule“ pers tracht uit dezen aanslag politieke munt tegen de regeering te slaan.
 Uit Odessa wordt gemeld dat aldaar Zaterdag 300 joden naar Londen scheep zijn gegaan; de jodenemigratie van daar naar Engeland neemt steeds toe.

Frankrijk.

 – De „Agence Havas“ spreekt ten stelligste de mededeeling van den „Gaulois“ tegen, dat mevrouw Carnot 200,000 frs. uit de Panama-fondsen zou hebben ontvangen voor weldadige doeleinden.

Pasteur.

 Van gisteren, Dinsdag, wordt uit Parijs geseind:
 Heden ochtend te elf uren had in de groote zaal der „Sorbonne“ de plechtige viering plaats van den 70sten verjaardag van Pasteur, in tegenwoordigheid van den President der republiek, van de ministers en voorzitters van Kamer en Senaat, de leden van het corps diplomatique, onder wie de Nederlandsche gezant de heer De Stuers, de onsterfelijken en hunne groen bepalmde rokken, de afgevaardigden der buitenlandsche universiteiten en wetenschappelijke lichamen, en honderden studenten en belangstellenden toeschouwers. Geleid aan de hand van President Carnot kwam de jarige binnen, begroet door de tonen der muziek en het handgeklap der vergaderden, allen samengekomen om in Pasteur de wetenschap te huldigen en in haar dat Frankrijk, dat, zeker van de liefde zijner groote, mannen, op zoo heerlijke wijze allen weet te beloonen die het Vaderland dienen en zijnen glorierijken naam eer aandoen.
 Eerst sprak de minister van onderwijs, Dupuy, toen d’Abadie, de oude voorzitter der Academie van wetenschappen; vervolgens Bertrand, uit naam van’t Instituut den gevierden grijsaard toeroepende: Gij zijt niet alleen een groot en beroemd geleerde, ge zijt een groot man! Nog velen spraken daarna: de groote Lister, zijne Fransche rede lezende met een sterk Engelsch accent, Soutan uit naam van den Parijschen gemeenteraad, zich verheugende dat op den weg, welken thans alle geleerden volgen, de eerste stap is gezet door eenen Franschman in een Parijsch laboratorium, en eindelijk ook de afgevaardigde van Pasteur’s geboorteplaats, het kleine Dole in de Jura, die den beroemden geleerde niets anders kwam brengen dan een groet zijner landgenooten en eene photographische afbeelding van Pasteur’s geboorteakte en van zijn geboortehuis.
 Vooral dit was een aandoenlijk oogenblik. Pasteur zat te snikken, het gelaat in zijn zakdoek verborgen. Van de buitenlandsche gedelegeerden werden die van St. Petersburg stormachtig toegejuicht. Zij en Pasteur omhelsden elkander. Zelf te aangedaan om een woord te kunnen spreken, liet hij deze taak over aan zijnen zoon, die de rede welke de vader had willen zeggen met krachtige stem overbracht tot de vergadering, welke herhaaldelijk luide de schoone gedachten er van toejuichte.

 – Drie nieuwe gevallen van cholera zijn te Duinkerken voorgekomen, en vier personen zijn aan die ziekte bezweken.

Oostenrijk.

 – Een provinciaal blad beweert, dat door het ministerie van eeredienst 4 millioen gulden onttrokken zou zijn aan de fondsen, bestemd voor den katholieken eeredienst. Dit schandaal zou plaats gehad hebben onder het beheer van den overleden minister Trefort. De tegenwoordige minister was bekend met die onregeldheden, maar uit achting voor zijn overleden voorganger, zou hij een schandaal hebben willen voorkomen.

Italië

 – De ministerraad vergaderde heden. Gisteren werd de bankgaestie behandeld. Verscheidene wijzigingen in het ontwerp zouden aan het oordeel der Kamers onderworpen worden met het doel de mobilisatie van het kapitaal in portefeuille te vergemakkelijken en een herhaling van misbruiken, welke vroeger plaats hadden, te voorkomen.

 – Voor het jubilé van den paus is door eene Fransche deputatie 500,000 frs. te Rome gebracht.

Rumenië.

 – Uit Bucharest wordt aan de „Frankf. Zeit.“ geschreven, dat er in zekere kringen gestookt wordt tegen de kroonprinses die uit Engeland zal komen. De oude betrekking tusschen prins Ferdinand en Helène Vacaresco wordt besproken en de briefschrijver zegt, dat de voormalige hofdame van Carmen Sylva, met de vertaling in het Engelsch van de „Liederen uit het Dembowitza-dal“ niets anders beoogd heeft dan propaganda te maken voor zichzelve. De „Adevarul“, een anti-dynastisch blad, dat in betrekking heet te staan tot de Vacaresco’s, spreekt ook reeds van eene vijandelijke verhouding tusschen Carmen Sylva en de toekomstige koningin. De briefschrijver der Frankf. Ztg. spreekt dit evenwel tegen, en tevens eene andere bewering van genoemd blad, volgens hetwelk het schenken van een diadeem aan de kroonprinses door eenige dames uit Bucharest eene bijzondero beteekenis zou gehad hebben.
 Inderdaad geschiedde de voorbereiding van dit plan, volgens den briefschrijver, op zulk eene wijze, dat velen te recht daaraan aanstoot namen en het beleedigend achtten voor Carmen Sylva. Daarom is dan ook, op verzoek van prinses Mario zelve, het geschenk veranderd in geld, dat door haar voor een liefdadig doel zal worden besteed.

Amerika.

 – Volgens berichten uit Washington is het waarschijnlijk, dat het congres de voorstellen van de commissie uit het congres betreffende de landverhuizers zal aannemen.
 Diensvolgens zouden in de voornaamste buitenlandsche havens quarantaine-stations worden gevestigd, waar de landverhuizers zeven dagen zouden moeten blijven, alvorens zich te mogen inschepen. Verder zoude een attest worden vereischt van twee Amerikaansche dokters, verklarende dat de schepeling gezond is. Kleederen en verdere bagage zouden gedesinfecteerd worden. Ten slotte zou de president der V.S. altoos nog het recht hebben, om alle landverhuizing onmiddellijk te schorsen.

 – Uit het jaarlijksch verslag van den minister van binnenlandsche zaken der Ver. Stat. blijkt, dat de verschillende Indiaansche stammen zich meer en meer bij de republiek aansluiten, en dat vele Indianen burgers der V. S. worden. Er zijn nu reeds 19,739 Indiaansche kinderen, of 13 pCt. meer dan verleden jaar.
 Ten gevolge van onderhandelingen met 14 Indiaansche stammen zijn er in de laatste 4 jaren 26,000,000 acres land verkregen. Over 10,000.000 acres worden thans nog besprekingen gevoerd. Er zijn onder Harrison’s bewind 398,129 brieven uitgereikt aan pachters, voor het in gebruik nemen van landerijen.
 In de 4 jaren, die Harrison’s bestuur voorafgingen, werden er maar 162,754 zulke brieven uitgereikt. Er zijn dan ook in de laatste 4 jaren niet minder dan 37,659,840 acres land in gebruik genomen. De regeering, die weet wat grooten invloed bosschen op den geregelden wateraanvoer en de vochtigheid van den bodem hebben, heeft 6 bosschen, die een oppervlakte beslaan van 3,252,260 acres, als reserve aangewezen en daardoor voor uitroeien behoed.Limburgsch Nieuws. MECHELEN-WITTEM, 25 Dec. Men meldt ons:
 – In den afgeloopen nacht omstreeks half twee uur werd door J. van den Berg alhier waargenomen te zijnen huize een verdacht geruisch en bemerkte hij, dat het plafond verbrokkelde, wat hem deed denken aan brand, welk vermoeden waarheid werd bevonden. Want reeds stond het bovengedeelte van het huis in vlammen. Nu spoedde hij zich om zijne 75-jarige zuster Maria Anna Van den Berg, die met de bejaarde gebroeders het huis bewoonde, te wekken, maar bij het openen van het slaapvertrek zijner zuster zag hij alles in vuur en vond hij daarop het lijk zijner zuster bijna geheel verkoold. De brand werd door de bewoners gebluscht en alleen het dak en de bovenverdieping is dernield. De schade wordt geraamd op fl 600 en alles is verzekerd bij de A. G. te Brussel.

– – –

 SWEIKHUIZEN, (Schinnen), 28 Dec. De majoor der rijksveldwacht uit Geleen is de daders op het spoor der onlangs gepleegde zware mishandeling op den landbouwer B. alhier. Moge het dien ijverigen beambte gelukken, dit feit tot klaarheid te brengen, opdat de schuldigen hun welverdiende straf niet ontgaan.

– – –

 SCHIMMERT, 27 Dec. Naar een telegram uit ’s Hage ons Zaterdag-namiddag meldde, legde de heer Heynen van alhier, hoofd der Augustijnenschool te Maastricht, van Dinsdag tot Zaterdag met goed gevolg theoretisch en practisch examen af voor middelbaar onderwijs in natuurkunde, scheikunde en cosmographie te Leiden, Amsterdam en Den Haag. De heer Heynen maakt inderdaad furore. Het aantal door hem afgelegde examens zal wel ’t dozijn reeds overtreffen, En steeds slaagde hij met schitterend succes.

– – –

 AMBY, 28 Dec. Omtrent den alhier gepleegden diefstal verneemt men nog het volgende:
 Men houdt het er bijna algemeen voor, dat de dieven geen onbekenden zijn, want het zou al heel toevallig wezen, dat ze zoo goed op de hoogte waren met den dag, waarop het bewuste varken geslacht, en de plaats, waar het ’s avonds geborgen was. En of ze de brutaliteit ver gedreven hebben? Na zich door het luchtgat toegang tot den kelder verschaft te hebben, hebben zij het geslachte varken eerst in meerdere stukken moeten verdeelen, om het buiten den kelder te kunnen krijgen. En dat ze niet alleen varkensvleesch maar ook andere zaken konden gebruiken, blijkt uit de omstandigheid, dat zij ook nog vier Goudsche kazen, een pot boter, ettelijke wittebrooden en een roggebrood meegenomen hebben, het al ter waarde van pl. m. 100 gulden. Naar het schijnt hebben de schelmen zich door den achter het huis gelegen tuin, in de richting van Amby, verwijderd: men heeft daar tenminste meerdere indrukken van den voet bespeurd, tot heden het eenige, wat men van hen gezien heeft. Het door de marechaussées ingesteld onderzoek heeft nog tot niets geleid. In betrekkelijk korten tijd is dit de tweede maal dat men bij den heer Ubachs den kelder met een bezoek vereert.

– Lazen we in een der vorige nummers van den „Limb. Koerier“ een niet onaardige haasgeschiedenis uit S., ook alhier heeft een langoor de vorige week op een klopjacht zijn vervolgers een niet alledaagsche poets gespeeld.
 De heer L. schoot een haas. Reeds had de man, die het wild voor hem droeg, langoor de bekende kunstbewerking doen ondergaan, (het zal wel niet noodig zijn, die hier bij name te noemen), toen ook een patrijs opvloog en onder het doodend lood des jagers schot neerstortte. Nu bleek, dat de patrijs slechts vleugellam was, en, hoewel gewond, nog flinks uit de voeten kon. Een wilde jacht tusschen jager en drijver aan den eenen, en de patrijs aan den anderen kant, bracht eenige oogenblikken verandering van tooneel. Eindelijk is de drijver het vermoeide veldhoen zoo dicht genaderd, dat hij er kans toe ziet, om het met den haas, dien hij in de hand draagt, te kunnen werpen. Denken en doen is het werk van een seconde. En hé! en daar vliegt langoor de patrijs achterna. Naar het schijnt verstond Cuwaert (onze haas) de kunst van apporteeren al heel slecht; hij rende tenminste de patrijs voorbij, en zou zich waarschijnlijk voorgoed uit de voeten gemaakt hebben, indien niet een paar flink gemikte schoten een eind aan zijn leven gemaakt hadden.

– – –

 NOORBEEK, 27 Dec. Alhier hebben zich twee gevallen van typhus voorgedaan, waarvan éen met doodelijken afloop. De tweede lijderes is herstellende.

– – –

 BORN, 28 Dec. Door den rijksveldwachter Schrijnemakers alhier, is procesverbaal opgemaakt tegen een paar belhamels, die hem dezer dagen in den avond onverhoeds aanvielen en mishandelden.

– – –

 OUD-VROENHOVEN, 28 Dec. – Onze parochie verloor door den dood haar beminden herder, den Weleerw. heer Beijs. De betreurde overledene was gedurende 20 jaar kaplaan te Maastricht.

– – –

 MAASTRICHT, 25 Dec. De ijspret is hier reeds druk begonnen; de kleine kommen naast de banen der IJsclub buiten de Pieterspoort en andere kleinere plaatsen waren heden-middag reeds vol liefhebbers. Het bestuur der ijsclub heeft echter zijne banen wijselijk nog niet geopend, daar het ijs, ofschoon het draagt, nog te zwak is. Het is meer voornemens ook dezen winter, evenals het vorige jaar een schitterend avond feest te geven.

 – De diphtheritis wil hier nog maar volstrekt niet wijken. Ook hebben zich weer twee gevallen onder volwassenen voorgedaan, terwijl nog een groot aantal kinderen in het gasthuis liggen. Eenige herstellen, bij de jongeren is dit evenwel eene zeldzaamheid. In het naburige St. Pieter is de ziekte ook overgebracht en heeft men verscheidene gevallen van dyphtheritis, en in de afgeloopen week twee met doodelijken afloop te betreuren. De ziekte is, naar men verneemt, daar overgebracht door eenige alhier schoolgaande kinderen.

 MAASTRICHT, 27 Dec. Gisteren-avond hadden de talrijke leden der Kath. Heerenvereeniging met hunne dames het genoegen als spreker in hun midden te zien optreden den Zeereerw. Zeergel. Pater Ermann, professor, te Katwijk. Het moderne Theater was het onderwerp, dat de begaafde spreker dien avond behandelde, Meer dan twee uren hield de talentvolle redenaar zijn talrijk auditorium op boeiende wijze bezig, met ademlooze stilte en met ingespannen aandacht werden zijne woorden opgevangen.
 Gaarne hadden wij een volledig relaas over deze belangrijke lezing gegeven, doch gevolg gevende aan het uitdrukkelijk verlangen van den Zeereerw[.] Pater, om wegens bepaalde redenen niet in détails over het verhandelde te treden, moeten wij tot ons leedwezen ons bepalen tot de eenvoudige mededeeling van de strekking zijner schoone lezing.
 Door tal van aanhalingen van blij- en treurspelen, met hunne gemeene en verfoeielijke intrigues toont de gewijde redenaar ten duidelijkste aan, dat helaas! het moderne theater met zijne onzedige drama’s en andere goddelooze en zedenbedervende vertooningen, in niet geringe mate het zaad gezaaid heeft, waarvan thans de treurige vruchten geplukt worden. De hedendaagsche schouwburg heeft dapper medegewerkt aan het zeden bederf van onzen tijd.
 De moderne schouwburg is inderdaad eene geweldige macht. De betoovering der kunsten werkt op het tooneel met vereenigde kracht en brengt de ziel in de wereld der phantasie. Duizenden verkrijgen hunne verkeerde levensbeschouwingen van het tooneel; zij leeren er niets dan zinnelijkheid.
 Men heeft zich van ’t moderne tooneel bediend om aan de dierbaarste goederen der menschheid den oorlog te verklaren, om den godsdienst te ondermijnen, om op het Geloof te smalen, om de Kerk, de meest verheven weldoenster van het menschelijk geslacht, te belasteren en verdacht te maken. Op cynische wijze worden de edelste gevoelens des harten belachelijk voorgesteld, De schouwburg is eene leerschool der onzedelijkheid geworden. Vele jaren geleden stond boven een Duitschen schouwburg te lezen. „Mores corriguntur“ – hier worden de zeden verbeterd. Nu zouden de meeste schouwburgen met meer recht en waarheid het opschrift kunnen dragen: „Mores corumpuntur“ – hier worden de zeden bedorven, want allerlei slag van ondeugden en misdaden wordt er, als het ware, vergoêlijkt. Op het hedendaagsche theater wordt het ongeloof en het kwaad populair gemaakt; daar wordt de beker met vergift aangeboden en duizenden laven zich aan zijn inhoud. Alle preken op de kansels eener stad kunnen het onheil niet goed maken, wat een slecht, onzedig tooneelstuk teweegbrengt.
 Indien wij dit alles nagaan, moeten we ons de vraag stellen: „Is het niet ongelooflijk, dat, waar van overheidswege zoo overdreven angstvallig wordt gezorgd, voor de hygiène, voor de gezondheid van ’t lichaam, voor het wegnemen van miasmen en het dooden van bacteriën, baccillen en wat dies meer zij, dat daar niets, hoegenaamd niets wordt gedaan om ’t tooneelmoeras, waaruit zooveel gevaarlijke gassen en dampen opstijgen, die ziel en lichaam vergiftigen, te dempen?
 Hebben de hoofden der gemeenten, aan wie toch ook is opgedragen voor de reinheid der openbare zeden, voor de hygiène der ziel zorg te dragen, wel een juiste opvatting van hun plicht, door het bij een vaderlijke vermaning te laten en verder hun handen in onschuld te wasschen?“
 Aangenaam was het ons uit den mond van den talentvollen spreker een woord van welgemeende hulde te hooren brengen aan het cordaat gedrag van den Burgemeester dezer stad, die gladweg zijne toestemming weigerde tot opvoering van het zedelooze stuk „Niniche,“ in Februari dezes jaars.
 Aan het einde der schoone en belangrijke lezing van den zeereerw. Pater Ermann, sprak de geachte president der societeit, de heer Ern Hollman, een hartelijk woord van hulde en dank voor den genotvollen avond, aan de leden verschaft. Hij betreurde het ten zeerste, dat niet geheel Maastricht die lezing had kunnen bijwonen. Wat de leden van de St. Servatius-societeit betreft kon hij gerust de verzekering geven, dat na deze lezing gehoord te hebben, geen enkele hunner nog een voet in de moderne theaters zoude zetten.

– Alhier is gevankelijk binnengebracht J. E. Strougmeijer, slotenmaker, geboren te Hombourg (België), verdacht van kerkdiefstal te Vaals.

 MAASTRICHT, 27 Dec. Eene geachte, talrijke familie alhier is in rouw gedompeld door het plotseling overlijden van mevrouw Jeanne Dufrasne-Polis. In den jeugdigen leeftijd van 39 jaren werd zij aan haren echtgenoot, kinderen en aanverwanten ontrukt, die in haar eene liefderijke gade, zorgzame moeder en hartelijk familielid verliezen. De deelneming is dan ook algemeen.

– Het aantal opgekomen kiezers (780) ter verkiezing van een lid voor den gemeenteraad toont aan dat er, zooal geene hevige, dan toch strijd was. Er werd echter waardig gestreden en de kiezers bleven ditmaal verschoond van een verkiezingsproza, dat bij vorige verkiezingen niet altijd even verkwikkend was om te lezen. Moge het steeds zoo blijven.

– „Vrede op aarde“ schijnt ook de leus hier ter stede ter gelegenheid van het Kerstfeest te zijn geweest. Deze dagen zijn althans hier zeer kalm voorbijgegaan, zoodat de politie nergens noodig, had wanorde te keeren. Voorwaar een goed verschijnsel.

– Zaterdagavond is door Dr, Fouquet in de vereeniging „Volksgezondheid“ eene lezing gehouden over de bacteriologie en wel over de diptheritis- en cholerabaccil. De spreker was zijn onderwerp volkomen meester en zeer goed, ook voor den oningewijde, te verstaan. Jammer dat het publiek niet talrijk was; de zorg door Dr. Fouquet aan de lezing besteed had een grooter publiek moge doen verwachten.