Pagina:Longinus - Over de verhevenheid.pdf/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


worden, waarin mij zulks, naar het oordeel van bevoegde regteren, minder gelukt is. Ik vleije mij echter tevens, dat ik bij dezen, in de moeijelijkheid van mijne taak, gereede verschooning zal vinden. De vertaling van Boileau heb ik meermalen met vrucht geraadpleegd, hoe zeer ik overal niet deze, maar den oorspronkelijken tekst gevolgd ben. Voorts heb ik gemeend bij mijne vertaling zulke aanmerkingen te moeten voegen, als regtstreeks tot verstand van den Griekschen schrijver noodzakelijk en dienstig waren, terwijl de opheldering en ontwikkeling van den inhoud natuurlijk voor mijne bijzondere lessen bewaard blijft.

Ik eindige dit voorberigt met den hartelijken wensch, dat de uitgave van dit werkje niet alleen dienen moge, om bij de letterminnende jongelingschap aan deze Hoogeschool den echten en zuiveren smaak voor het waarlijk schoone en verhevene aan te kweeken, en hen meer en meer te leiden tot de onvervalschte bronnen daarvan, in de schriften der Ouden geopend, maar tevens ter algemeene verspreiding van dien smaak onder de vrienden en beoefenaars der fraaije wetenschappen in ons Vaderland moge medewerken.