Naar inhoud springen

Pagina:Nieuwe tydinghen uyt verscheyden quartieren van Europa, ghekomen tot Brussel tzedert den 18. tot den 23. Julii 1635.pdf/7

Uit Wikisource
Deze pagina is gevalideerd
4

noch oock die van de Princen Cerbellon ende Picolomini, van de welcke den eenen leyt in de Valtoline, ende den anderen in Neder-landt.

De brieven uyt Weenen van den 20. Junii verzekeren ons, dat de Keyzersche den hertogh van Rohan uyt de Valtoline verjaeght hebben, met de zelve lichtigheydt als dezen grooten ketter zy-zelve meester ghemaeckt hadde, om d’oorloge in Italie wederom te gaen vernieuwen; alwaer alreede den Hertogh van Crequy tzedert heeft doen passeren Pignerol, vier Regimenten Fransoyzen, de welcke ghekomen zyn binnen Casal.

Men schryft van Roomen dat den Paus in den ban ghedaen heeft Pater Jozeph Capucin, dat schadelyck instrument van den Cardinael de Richelieu, door dien dat hy misbruyckt hadde de Christelycke versendinghe van die van zyne Orden, de welcke den Apostolycken Stoel ghe-authorizeert hadde tot bekeeringhe des volcks, ende voorderinghe des gheloofs; ende om dat hy andere te werck gestelt hadde om Godts Kercke te niet te doen.

Wy hooren uyt Parijs datter grooten oproer in Vranckryck is, om de schattingen die-men wilt in-zetten in Languedoc, Guienne, Angoumois, ende Aulnis; ende zoo de Commissarissen meynden hunne borze te maken op de riviere Garonne, beginnende in de Stadt van Agen, zyn zy daer met hunne adherenten doot geslagen geweest. Ende d’inwoonders der voorsz. Provincien hebben met luyder stemmen gheroepen: Langh moet leven den Koningh, zonder schattinghen, ende andersins niet: Wy en passender niet op, wat dat onzen Koningh zy; midts dat wy moghen leven buyten de tyrannie van den Cardinael, ende dat onze huysghezinnen in vrede zyn.

Daer is oock eenighe revolte geweest onder de gemeynte van Parys, Orleans, Blois, Tours, Angers, ende Nantes; desgelycx te Bourges, Nevers, Moulins, ende Authun. Ende die van Parys hebben stoutelyck ghezeyt: Wy zullen doen ghelyck onze voorzaten gedaen hebben, is ’t dat dezen tyt blyft duren; ende zullen met den Cardinael leven gelyck wy gheleeft hebben met den Marquis d’Ancre.

Wy hebben noch verstaen uyt Parys de zeltzame doodt van den Hertogh van Pui-laurent, Favoriet van Monsieur, den welcken den Cardinael de Richelieu heeft doen vergiften in ’t gevangen-huys, schamende hem openbaerlyck te doen sterven door beuls handen, omdat hy hem bestont in maeghschap, door dien hy getrouwt hadde zyn nichte, dochter van Sr. de Pont-Chasteau, aen de welcke ghebleven is het Hertoghdom van Aiguillon,