Pagina:Nieuwe tydinghen uyt verscheyden quartieren van Europa, ghekomen tot Brussel tzedert den 18. tot den 23. Julii 1635.pdf/9

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
6

Velt-heeren gezonden hadden de Liste der gevanghenen, met hun namen ende toe-namen, om te weten oft zy ze wilden rantzonneren, hebben zy geantwoort, Dat den Duyvel hun hale, waer in te zien is de gewoonelycke liefde dier onder deze natie gebruyckt wort: wezende waerachtigh dat zy alle hunne ghevangene Soldaten gheloochent hebben, ende niet eenen gherantzonneert, ’t en ware hy Officier gheweest hadde.

Uyt Colen den 20. Julii 1635

Den Oversten Generael Beck met vyf duyzent mannen, en is nu teghenwoordelyck niet verre van Picolomini; den jonghen Coloredo volgt hem met acht duyzent te voet, ende zeven duyzent peerden. Onder-tusschen Creutzenack ende Bingen zyn ontfangen in de genade der Keyzersche. Den Grave van Ritbergh, Sergeant, heeft Mentz belegert met dry duyzent peerden, ende een duyzent Dragons.

Hazfelt Generael van d’Artillerie leyt voor Keyzer-lauter, ende schiet de zelve in den gront met het gheschut; zommighe schryven day zy alreede in-ghenomen is stormender handt.

Den Grave Galas is getrocken naer den Koningh van Hongaryen te Helbron, al-waer de Gedeputeerde van Ulm, Franckfort, Strasburg, ende andere Steden hem zyn gaen vinden. De Keyzersche hebben tot Ulm een brugghe ghemaeckt, ende noch een boven Oppenheym.

Uyt Lutzenbourgh den 18. Julii.

Den Hertogh van Loreynen heeft de Stadt van Remiremont inghenomen, ende heeft den Mareschal de la Force lustigh ghekrauwt tusschen Charmes ende Luneville, den welcken hem meynde te vertrecken binnen Nancy ende Pont a Mousson, met zyn over-ghebleven Soldaten, en heeft-men hem de poorten niet willen ontsluyten, door vreeze der peste, daer zyn volck mede besmet was; ende ghedwongen geweest te trecken naer Frouare, twee mylen van Nancy, op de zyde van Vranckryck. Wy verwachten van dagh tot dagh eyghender ende breeder schryven.