Pagina:Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland 01061919.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
PROEFNUMMER IV
1919
JUNI


ORGAAN
VAN DEN
Nationalen Vrouwenraad van Nederland,
ONDER REDACTIE VAN HET DAGELIJKSCH BESTUUR
Verschijnt maandelijks; Juli en Augustus uitgezonderd.

Secretariaat der Redactie: Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:
AMSTERDAM, VAN BREESTRAAT 128. Voor LEDEN / 1.50 per jaar; voor Persoonlijke

Voorstanders ƒ 1.75; voor niet-aangeslotenen ƒ2.—

VOORWOORD.

Hoewel op de Algemeene Vergadering van 23 en 24 April laatstleden het voor de dekking der kosten van exploitatie van een Raadsorgaan vereischte aantal van 400 inteekeningen door de leden niet werd ge­waarborgd, is, om het groote belang der zaak voor den bloei van onzen Raad, des­ niettemin besloten om voor den tijd van één jaar de proef, te nemen met de uitgave van een uiterst bescheiden blaadje ter verster­king van het onderling verband tusschen Bestuur en leden en ter verhooging van aller belangstelling in het door den Raad nagestreefde doel.

Daar het ter vergadering echter ook was gebleken, dat zelfs de uitgifte van drie proef­ nummers niet voldoende was geweest om Algemeenen Bestuursleden en Afgevaardig­den een rechte voorstelling te geven van wat dit Raadsorgaan bedoelt te zijn, heeft het Dagelijksch Bestuur gemeend, verstandig te handelen met in deze maand Juni nog een vierde proefnummer uit te geven om dan in September, bij het begin van het nieuwe werkseizoen, het eerste nummer van den eersten jaargang het licht te doen zien.

Dit vierde proefnummer blijft even als de drie vorige dus een propaganda-nummer, dat in grooten getale gratis zal worden verspreid, in de hoop, dat velen nog zullen inteekenen niet alleen, maar ook anderen tot inteekening zullen bewegen. Aan het secretariaat der Redactie, van Breestraat 128, Amster­dam, zijn op aanvrage meerdere exx. ver­krijgbaar voor wie ze mocht verlangen, om er mede te werken tot het winnen van intee­keningen. Dat dit van groot belang is te achten, blijkt wel reeds dadelijk uit den meer dan simpelen vorm, waarin ons Raads­ orgaan om te beginnen verschijnen moet, zal het debiet de kosten dekken, wat volstrekt noodzakelijk is, daar de Nationale Vrouwen­raad van Nederland over geenerlei eigen vaste fondsen beschikt. En toch moet ons Raadsorgaan groeien in omvang en verbete­ren van vorm, zal het kunnen beantwoorden aan de behoeften en aan de beteekenis van een corporatie als de Nationale Vrouwen­raad van Nederland, dat centrum, waarin meer en meer samenkomen alle Vereenigingen, die arbeiden aan de verbetering van den geestelijken, zedelijken, lichamelijken, maatschappelijken, economischen en rechts­ toestand van de Nederlandsche vrouw in het bijzonder en van het Nederlandsche volk in het algemeen, door gezamenlijk, uitgaande van de meening, dat man en vrouw elkanders werk moeten aanvullen, zullen zij tot stand brengen het werk van den volkomen mensch, aller streven met bewustheid te richten op de verwezenlijking van deze volledige samenwerking.

Door middel van ons Raadsorgaan zouden de leden in het vervolg ook kunnen helpen voorkomen, dat het lidmaatschap van onzen Raad, gelijk thans maar al te dikwijls het geval is, enkel bekend blijft in den kleinen kring van bestuursleden en afgevaardigden; want door middel van ons orgaan zouden zij de groote eenheidsgedachte, waarvan onze Raad de drager is, kunnen doen doordrin­gen in al hare afdeelingen en zoo doende allen leden kunnen doen beseffen wat door onderlinge samenwerking, ook van Vereeni-