Pagina:TDKGM 01.020 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd... Augustus 1918


... .et volgende te vragen: De Indi... ... ..ste winters op verzoek van verschill.. ... ... West", "Alg. Nederl. Verbond", Studenten .. andere corporaties op vele plaatsen van Nederland hield, hebben mij bewezen, dat in den laatsten tijd hier te lande een inderdaad groote belangstelling voor Indië bestaat.

Ook U zal het niet ontgaan zijn, dat dle belangstelling de laatste jaren zóó zeer is toegenomen, dat men het noodig heeft gevonden te Amsterdam het N.I.P. Agentsohap te vestigen en dat vele pers-organen ter tegemoetkoming aan de groote vraag naar Indische berichten een vasten medewerker voor de Indische vraagstukken aanstelden, zoo ze niet al een eigen correspondent in Indië hebben.

Zulk een regeling is echter in de eerste plaats kostbaar. Daarbij komt dan nog het bezwaar dat de gebeurtenissen en vooral de maatschappelijke stroomingen door een zuiver Europeeschen bril worden bekeken, zoodat - wat voor de hand ligt - vele belangrijke, maar voor den vreemdellng onverklaarbare verschijnselen meestal onvermeld zijn gebleven, indien ze niet verkeerd zijn uitgelegd. Dit werd mij dikwijls door Nederlanders zelf verzekerd.

In verband met het bovenstaande heb ik de eer mij thans tot U te wenden met de vraag of U wellioht ten behoeve Uwer lezers gebruik zou kunnen maken van door mij te schrijven anonyme artikelen (actualiteiten, kronieken, interessante onderwerpen enz.), waarin de voornaamste gebeurtenissen op algemeen-maatschappelijk gebied op volkomen objectieve, beknopte en populaire wijze worden behandeld.

Ter beoordeeling mijner geschiktheid als schrijver zij U medegedeeld, dat ik sedert 1912 in de journalistiek werkzaam ben en thans aan verschillende bladen medewerk, zooals de "Nieuwe Amsterdammer", het "Koloniaal Weekblad", het weekblad "Indië", het maandblad "Nederlandsch Indië Oud en Nieuw", terwijl ik bijdragen heb geleverd aan de "Hollandsche Revue", de "Amsterdammer" (Oude Groene), de geïillustreerde bladen "Panorama" en "Wereldkroniek" en verder aan een paar groote bladen. Bovendien ben ik als medewerker ingeschreven bij het "Nederlandsch (Haagsch) Correspondentie-bureau", aan welk bureau ik reeds talrijke berichten en verslagen heb geleverd, die steeds in de groote bladen zijn opgenomen.

Als correspondent van eenige Indische bladen sta ik in onmiddellijke en voortdurende relatie met de Indische pers, zoodat het mij uit den aard der zaak niet moeilijk valt, de belangrijke van de onbeduidende mail-berichten te onderscheiden.

Ten slotte sluit ik hierbij in een proefartikel, opdat u zelf kan oordeelen of U al dan niet van mijn aanbod gebruik zal kunnen maken.

Indien U in beginsel bereid is op geregelde tijden bijdragen van mij in Uw blad te plaatsen, zoo zij te Uwer kenisse gebracht, dat mijn voorwaarden de volgende zijn:

Halfmaandelijks te leveren à F. 5.- per artikel

Maandelijksch te leveren à F. 7.- per artikel

Wekelijksche bijdr. desgewenscht tegen gereduceerden prijs.

Hopende een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen, noem ik mij met de meeste hoogachting,

Uw dienstw. dr.

(handtekening) Soewardi