Pagina:TDKGM 01.076 (3 1) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

2.

te lande van eene "volksvertegenwoordiging" zouden worden bepleit, en voorts om ter verbreiding van de in dat telegram neer te leggen gedachte vlugschriften uit te geven en te verspreiden;

dat aan laatstbedoeld voornemen een begin van uitvoering is gegeven door de uitgifte en verspreiding door meergenoemd Comité van Vlugschrift No.l, bevattende in de Maleische en Nederlandsche talen een door R.M. Soewardi Soerjaningrat, Secretaris-Penningmeester van het Comité, gesteld artikel met het opschrift: "Als ik eens Nederlander was.....";

dat dit artikel waarvoor, als zijnde uitgegeven door het Comité, in het bijzonder ook de Voorzitter van dat Comité Tjipto Mangoenkoesoemo voornoemd de verantwoordelijkheid draagt-eene medeverantwoordelijkheid welke hij trouwens blijkens eene aan den Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Batavia afgelegde verklaring uitdrukkelijk heeft aanvaard-, wel verre van op gepaste wijze propaganda te maken voor het oogenschijnlijk loyale doel van het Comité, gelijk dat werd openbaar gemaakt, integendeel de duidelijke strekking heeft om de Inlandsche bevolking op te ruien tegen het Nederlandsch gezag en verdeeldheid te zaaien tusschen de verschillende klassen van de bevolking van Nederlandsch-Indië;

dat bij het aan voornoemde leden van het Comité door gemelden rechterlijken Hoofdambtenaar afgenomen verhoor op ondubbelzinnige wijze is gebleken, en dat die Comité-leden zich volkomen rekenschap hadden gegeven van den inhoud en de strekking van het onderwerpelijk vlugschrift en van de gevolgen