Pagina:TDKGM 01.076 (3 2) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

3.

gevolgen, welke daaruit voor hen zouden kunnen voortvloeien en dat zij vast besloten waren zich door eventueel door de Regeering of door de Justitie naar aanleiding van de publicatie van dat vlugschrift te hunnen aanzien te nemen maatregelen niet te laten weerhouden om met hunne revolutionnaire actie voort te gaan;

dat dit laatste onder meer bevestiging vindt in een door Tjipto Mangoenkoesoemo in het Eerste Blad van de Expres van 26 Juli 1913 opgenomen, ingezonden stuk, getiteld: "Kracht of vrees", en in een door R.M. Soewardi Soerjaningrat in het Eerste Blad van de Expres van 28 Juli 1913 opgenomen, ingezonden stuk, getiteld: "Een voor allen en allen voor één", welke stukken op zich zelve eveneens op sprekende wijze getuigen van een bij de inzenders en meergenoemde leden van het Comité welbewust bestaande geest van verzet tegen de Overheid en van hunne vijandige gezindheid tegen het Nederlandsch gezag;

dat uit de bovenaangehaalde publicatiesten duidelijkste blijkt, dat Tjipto Mangoenkoesoemo en R.M. Soewardi Soerjaningrat beoogen onrust, in het bijzonder onder de Inlandsche bevolking te zaaien en haar te vervreemden van en op te zetten tegen het Nederlandsche gezag en dat zij door de door hen zoo persoonlijk als in geschrifte tegen de Overheid aangenomen houding blijk hebben gegeven tot het uiterste in hunne actie te willen volharden;

dat van eene op die wijze volgehouden actie van vorenuiteengezette strekking, de tegenwoordige tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, ernstige gevolgen zijn te duchten in den vorm van verstoring van orde en rust;