Pagina:TDKGM 01.077 (3 1) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


BUITENZORG, den 22sten AUGUSTUS 1913.-

CIRCULAIRE.

NO. 2014. Bijlagen:

Reeds meerdere malen zijn de Hoofden van Gewestelijk Bestuur uitgenoodigd om hunne bijzondere aandacht te schenken aan de wijze waarop het Inlandsch publiek (de Vreemde Oosterlingen inbegrepen) van de zijde der Europeesche en Inlandsche ambtenaren en beambten wordt behandeld, zoomede aan de omgangsvormen tusschen de Europeesche en de Inlandsche Landsdienaren en tusschen de verschillende categorieën van laatstbedoelden onderling.

Zoo werd bij dezerzijdsche circulaire van 10 September 1890 No 2198 – afgedrukt onder No 6495 van het Bijblad – den Europeeschen ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur aanbevolen om de beoefening der Nederlandsche taal bij de Inlandsche hoofden en ambtenaren zooveel mogelijk aan te moedigen; – bij de circulaires van 20 Augustus 1904 Nos 3222 en 3223 (Bijblad No 6061) word respectievelijk den Residenten en den Departement chefs verzocht om ieder binnen den kring zijner bevoegdheid er voor te waken, dat alle Landsdienaren, die bij de vervulling

hunner
—--—


 Aan
de Hoofden van Gewestelijk Bestuur
op JAVA en MADOERA.
—--—--—--—----