Pagina:TDKGM 01.079 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd


Sept. 1918. 

.................. ...................

.......dat ik - daartoe door eenige Heeren Adverteerders ........- een serie brochures over belangrijke onderwerpen betreffende Indie zal publiceeren en wel op ongeregelde tijden, maar liefst maandelijks of eens in de twee maanden.

Deze brochures zullen volgens mijne bedoeling moeten vervangen het vroegere het vroegere maandblad der "Indische Vereeniging", genaamd "HINDIA POETRA", hetwelk indertijd onder mijne redactie stond.

Thans hoop ik, door mij van den steun der H. H. Adverteerders te verzekeren, een blijvend publicatie-bureau voor de bedoelde monographieën te kunnen organiseeren.

De monographieën zullen 1 tot 3 vel beslaan en geschreven worden door vooraanstaande Indiërs en bekende Indische specialiteiten, zulks in het belang der aantrekkelijkheid.

De lezers zullen zijn: ten 1ste. de vaste abonné's (het is te hopen, dat de vroegere abonné's van "HINDIA POETRA" een abonnement op de monographieën zullen nemen); ten 2de. de talrijke oud-Indischgasten in Nederland; ten 3de de leden van het "Indonesisch Verbond van Studeerenden" (dat zijn al de voor Indië bestemde studeerende jongelieden, ruim 700 in aantal) en ten 4de. de Indiërs zelf in Indië, waar de brochures ook in den handel worden gebracht.

Verder zij U medegedeeld, dat bij groote deelmame van den kant der H. H. Adverteerders de prijs der brochures zoo laag mogelijk zal worden gesteld, teneinde een zeer uitgebreiden kring van lezers te kunnen bereiken.Om te beginnen zal binnenkort de eerste brochure tevens prospectus verschijnen, handelende over "Het Eerste Congres van het Indonesisch Verbond van Studeerenden", dat zeer de aandacht trok van het groote publiek (zie de uitvoerige persverslagen), zoodat gerust verondersteld mag worden, dat niet alleen de meesten van de 700 leden van het Verbond, maar ook velen, die relaties met Indië onderhouden, gaarne de brochure zullen koopen.

De prijs van de spoedig verschijnende prospectus-brochure zal hoogstens F. 0.25 bedragen. Bij groote deelname van H. H. Adverteerders kan deze prijs zelfs tot F. 0,20 worden teruggebracht.Nu het U wel duidelijk zal zijn, hoe gunstig voor U de gelegenheid zich voordoet, om een zéér groot Indisch"" publiek door een annonce te bereiken, vertrouw ik, dat U tot één van de adverteerders zal behooren. (De omslag-pagina's zijn reeds besproken).

Het advertentietarief heb ik zeer laag en wel als volgt bepaald:

per 1/1 pagina........ F. 30,-
per 1/2 pagina........ F. 20,-
per 1/4 pagina........ F. 12,50
per 1/8 pagina........ F. 7,50

Bij deelname aan drie achtereenvolgende uitgaven: 20% korting. Hopende, met het oog op de spoedige verschijning (binnen enkele dagen) van de eerste prospectus-brochure, per omgaande met een gunstig antwoord van U te mogen worden vereerd, teeken ik,

Hoogachtend, 

Uw dw.