Pagina:TDKGM 01.080 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

N.V.Handel Mij. "SETIJA OESAHA"
BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ.Uitgeefster Mal. Dagblad. "OTOESAN-HINDIA"
 PABEJAN-SAJANGAN.
 Telefoon No 1056.

Soerabaia, 12 October 1913. 


Aan
Den WelEdelGeb. Heer
R.M. S O E W A R D I
224 Laan van Meerdervoort
den Haag (H O L L A N D).

 

Geachte Heer,

Met belangstelling heb ik Uw brief ddo 21 September l1, gelezen, waaruit ik kan opmaken dat U nog steeds sympathie hebt voor de O.H., niettegenstaande U in het verre Westen verblijf houdt. Met alle genoegen neem ik Uw aanbod aan, doch in verband met de sterkte van onze kas kan ik tot mijn leedwezen elke maand slechts een bedrag van f 25 ter Uwer beschikking stellen.

Beschouw het in geen geval als honorarium, daar ik overtuigd ben, dat Uwe artikelen meer waard zijn dan de luttele som, die onze firma voor U kan afzonderen, maar wel als het kostende van het papier, dat U gebruiken zal voor Uwe artikelen. Wanneer onze firma betere dagen kent, dan zullen wij Uwe diensten een beetje waardeeren.

Gaat U hiermede accoord, dan verzoek ik U uwe stukken aan mijn persoonlijk adres te willen toezenden.

Ten slotte verkeer ik in blakende welstand, weshalve ik U en Mevrouw hetzelfde toewensch.

Met vriendschappelijke (broederlijke) groeten  
Uw 

(handtekening) 
 

...............Overige handgeschreven tekst (nog) niet te ontcijferen