Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


Ontwerp-rondschrijven aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur.

Zooals UHoogEdelGestrenge bekend is, zijn de ordonnanties van 3 November 1880 (Stbl. 201) en van 28 Maart 1923 (Stbl.136), waarbij het toezicht op de niet-gesubsidieerde particuliere scholen was geregeld, vervangen door de "Toezicht-ordonnantie particulier onderwijs" (Stbl. 1932 no. 494), welke in werking is getreden op 1 October j.l. (Stbl.495).


Gold tot dusverre voor de particuliere scholen de algemeene regel, dat het aan een ieder vrij stond onderwijs te geven behoudens kennisgeving aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, en was slechts voor het onderwijs door Europeanen aan niet-Europeanen een vergunning vereischt, voortaan zal ingevolge de nieuwe ordonnantie nlemand schoolonderwijs kunnen geven zonder daartoe vergunning te hebben bekomen van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur (artikel 1). Behalve dat het verleenen van deze vergunning afhankelijk zal zijn van dezelfde politiek-politioneele factoren, als gevolg waarvan de ordonnantie van Staatsblad 1923 No.138 de onderwijsbevoegdheld kan worden ingetrokken, kan deze nu ook worden geweigerd op grond van het oordeel, dat de onderwijsdeskundigen zich omtrent de capaciteiten, van den aanvrager hebben gevormd. Bij Regeeringsverordening van ......... is vastgesteld, welke ambtenaren belast zijn met het uitbrengen van het advies daaromtrent.


Voorzoover