Pagina:TDKGM 01.139 (9) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


-2-

Voorzoover noodig moge er hierblj op worden gewezen, dat het doel van het huidige stelsel, wat betreft de onderwijsvergunning, ook bereikt had kunnen worden door aan het vorige stelsel (dat van kennisgeving) een nleuw element (dat van al dan niet erkennen als leerkracht) toe te voegen, en dat slechts om redenen van doelmatigheld aan het vergunningsstelsel de voorkeur gegeven is. Hieruit blijkt hoe, evenals bij het vroegere, ook bij het nieuwe stelsel de gewetensvrijheid,- - uiteraard binnen de grenzen van bekwaamheid en openbare orde - -, ten aanzien van het geven van onderwijs niet betrokken is.

De nieuwe ordonnantie geeft aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur niet alleen de bevoegdheid een aangevraagde vergunning te weigeren (artikel 6) of een reeds verleende vergunning in te trekken (artikel 7), doch stelt hem ook in staat tot het nemen van maatregelen ten opzichte van de scholen als zoodanig. Voor de oprlchtlng van een school is geen vergunning noodig, daar ingevolge artikel 10 volstaan kan worden met een kennisgeving aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur; deze laatste is echter bevoegd de sluiting eener school te gelasten in het belang van de openbare orde, van de openbare gezondheid of veiligheid, of van het onderwijs (art. 14).

Verder maakt de ordonnantle een einde aan het misbruik, dat van de benaming der school wordt gemaakt. Ten einde te voorkomen, dat particuliere scholen van inferieur gehalte zich sieren met een bij het Gouvernement

gebruikelijke