Pagina:TDKGM 01.145 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


Ontwerp Rondschrijven aan de Hoofden van Gewestelijk BestuurZooals Hoogedelgestrenge bekend is, zijn de ordonnanties van 3 november 1880 (Stbl.201) en van 28 Maart 1923 (Stbl.136), waarbij het toezicht op de niet-gesubsidieerde particuliere scholen was geregeld, vervangen door de "Toezicht-ordonnantie particulier onderwijs" (Stbl.1932 No.494), welke in werking is getreden op 1 October jl. (Stbl.495)

Gold tot dusverre voor de particuliere scholen de algemeene regel, dat het aan een ieder vrij stond onderwijs te geven behoudens kennisgeving aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, en was slechts door het onderwijs door Europeanen aan niet-Europeanen een vergunning vereischt, voortaan zal ingevolge de nieuwe ordonnantie niemand schoolonderwijs kunnen geven zonder daartoe vergunning te hebben bekomen van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur (artikel 1). De verleening van deze vergunning zal niet alleen afhankelijk zijn van politiek-politioneele factoren, maar evenzeer van het oordeel[1] dat het onderwijsdeskundigen zich omtrent de capaciteiten van den aanvrager hebben gevormd. Bij Regeeringsverordening van ........ is vastgesteld, welke ambtenaren belast zijn met het uitbrengen van het advies daaromtrent.

De nieuwe ordonnantie geeft aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur niet alleen de bevoegdheid de aangevraagde vergunning te weigeren (artikel 6) of een reeds verleende vergunning in te trekken (artikel 7) doch stelt hem ook in staat tot het nemen van maatregelen ten opzichte van de scholen als ...... voor de oprichting van een school is geen vergunning ................

  1. Behalve dat het verlenen van deze vergunning afhankelijk zal zijn van dezelfde politieke-politioneele factoren, als gevolg waarvan de ordonnantie van Stbl.1923 No.136 de onderwijsbevoegdheid kan worden ingetrokken, kan deze nu ook worden geweigerd op grond van het oordeel .......