Pagina:TDKGM 01.150 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


J.M.G.


GOUVERNEUR VAN OOST JAVA

SOERABAJA


Aan

1. den heer M.Mangoensoedarso,Hoofdschoolopzlener te SOERABAJA

2. den Heer N.Djoewlto, Patih van Soerabaja

3. den heer M.Darmabrata, onderwijzer a/d Taman Siswo-school, Kedoengdoro 28 te Soerabaja

4. den heer N.Sri Handojokoesoemo, onderwijzer a/d Taman-Siswoschool Kedoengdoro 28 te Soerabaja

5. den heer M.Aboe Joesoef, Lid v/d Prov.Raad v.O.J. Inl. Onderwijzer a/d Openbare H.I.S. te Banjoewangi

6. den heer Wirjoasmoro, schoolopziener te Soemenep

7. den heer M.Notoamidarmo, gepensionneerd schoolopziener te Bangkalan

8. den heer R.Soekaris, onderwijzer a/d Neutrale school, Lid v/d Prov.Raad v.O.J. te Soemenep.

9. den heer Safioedin Soerjoamidarmo, Hoofd v/d Taman-Siswoschool te Djember.

10. den heer Sastrosoebroto, gep. schoolhoofd te Soemenep.


No 79/32a Datum 3-10-'38 Bijlagen: 2.-


ONDERWERP:

Prijsvraag ter stimuleering van Madoereesche en Javaansche kinderspelen en -liederen.


Ik heb de eer U mede te deelen, dat na overleg met Gouverneur van der Plas besloten is om den termijn voor de inzendingen van de Javaansche en Madoereesche liederen te verlengen tot 3I Januari 1939.

Voorts werd op verzoek van den Gouverneur nog een kleine redactie-wijziging in artikel 4 van de Javaansche respectievelijk artikel 3 van de Madoereesche tekst der bekendmaking aangebracht.

Een verbeterd exemplaar van bedoelde bekendmakingen gelieve U hierbij aan te treffen.


Secretaris van de Commissie voor de prijsvraag voor het verzamelen van Inheemsche kinderllederen en -spelen in de Provincie Oost-Java,

(handtekening)