Pagina:TDKGM 01.152 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


KI HADJAR DEWANTARA

Pemimpin Oemoem

PERS..DEAN TAMAN - SISWA

Jogjakarta

Telef No.535.


Ag. No. DB/13

Lampiran: Overdruk Wasita

Hal: TRIPOERATSYSTEAM -Eerste Congres der T.S.- Jeugdver.


Kepada jang terhornat

Aan den HoogEdelgestrengen Heer HOOFD VAN PLAATSELIJK BESTUUR te Jogjakarta

JOGJAKARTA 14 november 1936.


Hoogedelgestrenge Heer,

In verband met het eerste congres der P.P.T.S. (Persatoean Pemoeda Taman Siswa), dat heden avond zal aanvangen en ongeveer een geheele week zal duren, heb ik de eer UHEG. hierbij een exemplaar aan te bieden van ons z.g. "Tripoesat-project", waaruit moge blijken:

1. dat wij ouderen, de zorg over de jeugdbeweging, voor zoover betreft onze eigen leerlingen, tot een onzer belangrijkste paedagogische werkzaamheden in het Tamansiswa-program hebben opgenomen;

2. dat krachtens onze beginselen van het z.g. "Amongsysteem" die zorg bestaat in de bevordering van de vrije ontplooiing der geestelijke en zedelijke kiemen, waarbij de ouderen van achter-het-gelid het noodige toezicht en den noodigen invloed uitoefenen, zonderdat zulks afbreuk doet aan de natuurlijke ontwikkeling, welke voorwaarde is voor bovenbedoelde vrije karakterontplooiing: (Toetwoeri andajani).

3. dat het derhalve geheel in onze lijn ligt, dat wij ouderen de volle verantwoordelijkheid dragen van alle handelingen en gedragingen van onze jeugd, vcorzoover ze plaats hebben op het terrein der Tamansiswa-jeugd-organisatie.

Op grond van het bovenstaande heb ik de eer UHEG. beleefd te verzoeken, wel Uwen invloed te willen aanwenden, opdat van de zijde van de met het toezicht op de algemeene jeugdbeweging belaste ambtenaren, met bovenstaande beginselen van onzen Tamansiswa arbeid rekening worde gehouden, waarbij dezerzijds gaarne de verzekering wordt gegeven, dat wij ais altijd volgaarne bereid zijn,waar noodig en gewenscht, in het belang van de orde en vrede in het algemeen, maar in het bijzonder de orde en vrede in de Taman Siswa zelf, met de autoriteiten overleg te plegen, hetgeen verre te verkiezen is boven rechtstreeksche relatie tusschen hen en de onder ons toezicht en onze bescherming staande jeugd.

Hoogachtend,