Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's - Artikel 8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Artikel 8 Duur van de bescherming(0)

  1. De bescherming wordt verleend zolang de maker in leven is en tot vijftig jaar na zijn overlijden of na het overlijden van de langstlevende maker; indien het computerprogramma anoniem of onder een pseudoniem openbaar gemaakt is, of indien, overeenkomstig artikel 2, lid 1, een rechtspersoon volgens de nationale wetgeving geacht wordt het programma gemaakt te hebben, duurt de bescherming vijftig jaar nadat het programma voor het eerst op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Deze termijn wordt geacht aan te vangen op 1 januari van het jaar dat volgt op bovengenoemde gebeurtenissen.
  2. De Lid-Staten waar reeds een langere beschermingsduur van kracht is dan de in lid 1 genoemde, mogen hun huidige termijn handhaven totdat de beschermingsduur voor auteursrechtelijk beschermde werken in een meer algemene zin door het Gemeenschapsrecht is geharmoniseerd.

Noot[bewerken]

Dit artikel is opgenomen uit hoofde van historische volledigheid. Per 19 november 1993 is het artikel echter vervallen. De bescherminsduur van de rechtsbescherming voor computerprogramma's wordt nu geregeld door de Richtlijn betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten.