Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren/1619/15 juni/VVt VVeenen den 22. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt VVeenen den 22. dito. [= 22 mei 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit [Tijdinghe uyt verscheyde Quartieren, zaterdag 15 juni 1619]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt VVeenen den 22. dito.

 Dese weke hebben de Katholijcken teghen d’Euangelische hun soo verre verclaert dat sy haer vriendelijck willen onderrechten laten, ende d’Euangelische in haer Religie met ruste laten willē, maer d’Euangelische willē sulcx niet doen, voor ende aleer sy Cathegoricam responsionem hebben, ende willen daer naer vriendelijck met hun handelen. Doch is te besorghen dat de sake tot geen goede eynde afloopen sal, door dien d’een d’ander niet toegeven wil: oock waren de Boheemsche Standen meest verreyst ende sullen moghelijck soo haest niet weder te samen comen: ondertusschen werden de Bohemen hoe langer hoe stercker ende comen hier nae by ende verderven het landt.
 Den Vngerschen Landtdagh soude langer wtghestelt hebben gheworden, door dien den Coningh Ferdinandus door eenighe aengedient was datse onnoodich was, maer den Heer Palatinus sulcx vernomen hebbende, heeft Heer Aponi Paul, met sijn voornaemste Secretaris dagh ende nacht reysende, na den Coningh gheschickt, ende hem het groot gevaer (so den Lantdagh niet voort en gingh) aen seggen laten, daer op heeft sijne Majesteyt terstont gheresolveert dat den selvighen Landtdagh in Termino præfixo voortganck hebben soude.
 De Euangelische ende Katholische Standen Gesanten voor desen tot de Bohemische Heeren Standen Generael gesonden, zijn weder gecomen, met seer vrientlijck schrijven vanden Grave van Thurn, ghedateert den 15. may, daerinne hy de loflijcke Stenden van wegen haer vaste en̄ bestandighe resolutie in puncto confœderationis Anno 1615. tot Prage gesloten, seer prijst, ende hem daerinne verblijt, met beweeglijcke erinneringhe, dat sy nae’t loflijcke exempel der Slesiers ende Moraviers, met d’andere Geunieerde, treffelijcke ende voorneme persoonen uytkiesen die sy binnen 14. daghen tot Praghe by de Heeren Directeuren senden souden, om gesamentlijck op des Vaderlants saecken tot afweeringe van alle vordere onheyl ende bedervēs te raetslaghen, biddende met alle mogelijcke vlijt daer op te letten, dat voorder den doortocht des vreemden Krijchsvolcx belettet, ende d’edele vrede behouden wierde. Van de Katholijcksche Ghesanten heeft hy begheert, dat sy het volck in der Stadt Laab liggende, wilden doen vertrecken, op dat het Bohemische Leger oock van daer trecken, ende groot bloetvergieten verhoet mochte werden. Op sulcx is ghevolght dat den Grave van Bucheym neffens den Heer van Herbersteyn naer Laab geschickt zijn, om tselve volck daer uyt te lichten, met dier hoopeninge dat dē Grave van Thurn soo veel te weghe sal brenghen dat de Bohemische mede sullen af trecken.